Poeme-France : Lecture Écrit Gourmandise

Poeme : Buna

Poème Gourmandise
Publié le 20/02/2018 22:10

L'écrit contient 327 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Charliebaudoin

Buna

L’idée de cette rencontre me tire du sommeil
Sombre élixir qui au matin éclaircit mes pensées
Exaltation des sens, parfums d’ailleurs et de soleil
Un rituel sacré, invocation de volupté

Choisir une eau propice à accueillir notre mouture
Vigilance à chaque étape de la préparation
Amener le liquide à la juste température
Sous peine de voir, malheur suprême, gâchée l’infusion

Chaque grain à mes yeux bien plus précieux qu’une pépite
Devenu poudre suite au passage dans les rouages
Quand elle se mêle à l’eau je crois bien qu’elle crépite
Salivant car très vite j’embrasserai ce breuvage

Je perçois ces moments comme d’intimes rendez-vous
J’ai même parfois de la peine à le voir partager
Virevoltant dans un typhon de fragrances et de goûts
Tous croient connaître ses secrets, peu savent l’apprécier

Notes d’agrume et de chocolat, mélange d’épices
Prétexte de rêve à la communion et à l’échange
Autour des tasses les regards se croisent, des liens se tissent
Partons ensemble du Panama aux rives du Gange

Dans les salons on ne l’aime ni trop froid ni trop chaud
Saveur sucrée amenant tout de même un goût amer
Alors que je m’enivre d’autres suent sang et eau
Arôme sensuel au nord quand au sud il est calvaire

Mes yeux clos bientôt s’ouvriront sur un autre hémisphère
Tantôt suave et délicat tantôt amer et puissant
Terroirs du bout du monde, richesse de notre terre
Saveurs de mille fruits, de fleur sauvage ou de volcan

Culte du soleil, apprendre à savourer ses rayons
Sensation sans pareil, découverte du goût du feu
Toute cette noblesse m’émeut plus que de raison
Pour cette finesse je me couche le ventre creux

Lorsqu’immanquablement arrive l’ultime gorgée
J’en viens tout de suite, l’air hagard, à me demander
Quand voudra bien se présenter la prochaine occasion
De tutoyer à nouveau ce nectar, divin poison
 • Pieds Hyphénique: Buna

  li=dée=de=cet=te=ren=con=tre=me=ti=re=du=som=meil 14
  sombre=é=li=xir=qui=au=ma=tin=é=clair=cit=mes=pen=sées 14
  exal=ta=ti=on=des=sens=par=fums=dail=leurs=et=de=so=leil 14
  un=ri=tuel=sa=cré=in=vo=ca=ti=on=de=vo=lup=té 14

  choi=sir=u=ne=eau=pro=pice=à=ac=cueillir=no=tre=mou=ture 14
  vi=gi=lanceà=cha=que=é=ta=pe=de=la=pré=pa=ra=tion 14
  ame=ner=le=li=qui=de=à=la=jus=te=tem=pé=ra=ture 14
  sous=peine=de=voir=mal=heur=su=prê=me=gâ=chée=lin=fu=sion 14

  cha=que=grain=à=mes=y=eux=bien=plus=pré=cieux=quune=pé=pite 14
  de=ve=nu=poudre=sui=te=au=pas=sa=ge=dans=les=rou=ages 14
  quand=el=le=se=mêle=à=leau=je=crois=bien=quel=le=cré=pite 14
  sa=li=vant=car=très=vi=te=jem=bras=se=rai=ce=breu=vage 14

  je=per=çois=ces=mo=ments=com=me=din=ti=mes=ren=dez=vous 14
  jai=même=par=fois=de=la=pei=ne=à=le=voir=par=ta=ger 14
  vire=vol=tant=dans=un=ty=phon=de=fra=gran=ces=et=de=goûts 14
  tous=croient=con=naî=tre=ses=se=crets=peu=sa=vent=lap=pré=cier 14

  notes=da=gru=me=et=de=cho=co=lat=mé=lan=ge=dé=pices 14
  pré=tex=te=de=rêve=à=la=com=mu=nion=et=à=lé=change 14
  au=tour=des=tasses=les=re=gards=se=croi=sent=des=liens=se=tissent 14
  par=tons=en=sem=ble=du=pa=na=ma=aux=ri=ves=du=gange 14

  dans=les=sa=lons=on=ne=lai=me=ni=trop=froid=ni=trop=chaud 14
  sa=veur=su=crée=ame=nant=tout=de=mê=me=un=goût=a=mer 14
  a=lors=que=je=men=i=vre=dau=tres=suent=sang=et=eau 13
  a=rô=me=sen=suel=au=nord=quand=au=sud=il=est=cal=vaire 14

  mes=yeux=clos=bien=tôt=sou=vri=ront=sur=un=autre=hé=mi=sphère 14
  tan=tôt=suave=et=dé=li=cat=tan=tôt=a=mer=et=puis=sant 14
  ter=roirs=du=bout=du=mon=de=ri=ches=se=de=no=tre=terre 14
  sa=veurs=de=mil=le=fruits=de=fleur=sau=vage=ou=de=vol=can 14

  cul=te=du=so=leil=ap=pren=dre=à=sa=vou=rer=ses=rayons 14
  sen=sa=ti=on=sans=pa=reil=dé=cou=verte=du=goût=du=feu 14
  tou=te=cet=te=no=bles=se=mé=meut=plus=que=de=rai=son 14
  pour=cet=te=fi=nes=se=je=me=cou=che=le=ven=tre=creux 14

  lors=quim=man=qua=ble=ment=ar=ri=ve=lul=ti=me=gor=gée 14
  jen=viens=tout=de=sui=te=lair=ha=gard=à=me=de=man=der 14
  quand=vou=dra=bien=se=présen=ter=la=pro=chai=ne=oc=ca=sion 14
  de=tu=toy=er=à=nou=veau=ce=nec=tar=di=vin=poi=son 14
 • Phonétique : Buna

  lide də sεtə ʁɑ̃kɔ̃tʁə mə tiʁə dy sɔmεj
  sɔ̃bʁə eliksiʁ ki o matɛ̃ eklεʁsi mε pɑ̃se
  εɡzaltasjɔ̃ dε sɑ̃s, paʁfœ̃ dajœʁz- e də sɔlεj
  œ̃ ʁitɥεl sakʁe, ɛ̃vɔkasjɔ̃ də vɔlypte

  ʃwaziʁ ynə o pʁɔpisə a akœjiʁ nɔtʁə mutyʁə
  viʒilɑ̃sə a ʃakə etapə də la pʁepaʁasjɔ̃
  aməne lə likidə a la ʒystə tɑ̃peʁatyʁə
  su pεnə də vwaʁ, malœʁ sypʁεmə, ɡaʃe lɛ̃fyzjɔ̃

  ʃakə ɡʁɛ̃ a mεz- iø bjɛ̃ plys pʁesjø kynə pepitə
  dəvəny pudʁə sɥitə o pasaʒə dɑ̃ lε ʁuaʒə
  kɑ̃t- εllə sə mεlə a lo ʒə kʁwa bjɛ̃ kεllə kʁepitə
  salivɑ̃ kaʁ tʁε vitə ʒɑ̃bʁasəʁε sə bʁəvaʒə

  ʒə pεʁswa sε mɔmɑ̃ kɔmə dɛ̃timə ʁɑ̃de vu
  ʒε mεmə paʁfwa də la pεnə a lə vwaʁ paʁtaʒe
  viʁəvɔltɑ̃ dɑ̃z- œ̃ tifɔ̃ də fʁaɡʁɑ̃səz- e də ɡu
  tus kʁwae kɔnεtʁə sε sεkʁε, pø save lapʁesje

  nɔtə daɡʁymə e də ʃɔkɔla, melɑ̃ʒə depisə
  pʁetεkstə də ʁεvə a la kɔmynjɔ̃ e a leʃɑ̃ʒə
  otuʁ dε tasə lε ʁəɡaʁd sə kʁwaze, dε ljɛ̃ sə tise
  paʁtɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə dy panama o ʁivə dy ɡɑ̃ʒə

  dɑ̃ lε salɔ̃z- ɔ̃ nə lεmə ni tʁo fʁwa ni tʁo ʃo
  savœʁ sykʁe amənɑ̃ tu də mεmə œ̃ ɡu ame
  alɔʁ kə ʒə mɑ̃nivʁə dotʁə- sɥe sɑ̃ e o
  aʁomə sɑ̃sɥεl o nɔʁ kɑ̃t- o syd il ε kalvεʁə

  mεz- iø klo bjɛ̃to suvʁiʁɔ̃ syʁ œ̃n- otʁə emisfεʁə
  tɑ̃to sɥavə e delika tɑ̃to ame e pɥisɑ̃
  teʁwaʁ dy bu dy mɔ̃də, ʁiʃεsə də nɔtʁə teʁə
  savœʁ də milə fʁɥi, də flœʁ sovaʒə u də vɔlkɑ̃

  kyltə dy sɔlεj, apʁɑ̃dʁə a savuʁe sε ʁεjɔ̃
  sɑ̃sasjɔ̃ sɑ̃ paʁεj, dekuvεʁtə dy ɡu dy fø
  tutə sεtə nɔblεsə memø plys kə də ʁεzɔ̃
  puʁ sεtə finεsə ʒə mə kuʃə lə vɑ̃tʁə kʁø

  lɔʁskimɑ̃kabləmɑ̃ aʁivə lyltimə ɡɔʁʒe
  ʒɑ̃ vjɛ̃ tu də sɥitə, lεʁ-aɡaʁ, a mə dəmɑ̃de
  kɑ̃ vudʁa bjɛ̃ sə pʁezɑ̃te la pʁoʃεnə ɔkazjɔ̃
  də tytwaje a nuvo sə nεktaʁ, divɛ̃ pwazɔ̃
 • Pieds Phonétique : Buna

  li=de=də=sε=tə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=mə=ti=ʁə=dy=sɔ=mεj 14
  sɔ̃=bʁə=e=lik=siʁ=ki=o=ma=tɛ̃=e=klεʁ=si=mε=pɑ̃se 14
  εɡ=zal=ta=sjɔ̃=dε=sɑ̃s=paʁ=fœ̃=da=jœʁ=ze=də=sɔ=lεj 14
  œ̃=ʁit=ɥεl=sa=kʁe=ɛ̃=vɔ=ka=sj=ɔ̃=də=vɔ=lyp=te 14

  ʃwa=ziʁ=y=nə=o=pʁɔ=pisə=a=a=kœjiʁ=nɔ=tʁə=mu=tyʁə 14
  vi=ʒi=lɑ̃səa=ʃa=kə=e=ta=pə=də=la=pʁe=pa=ʁa=sjɔ̃ 14
  amə=ne=lə=li=ki=də=a=la=ʒys=tə=tɑ̃=pe=ʁa=tyʁə 14
  su=pεnə=də=vwaʁ=ma=lœʁ=sy=pʁε=mə=ɡa=ʃe=lɛ̃=fy=zjɔ̃ 14

  ʃakə=ɡʁɛ̃=a=mε=zi=ø=bjɛ̃=plys=pʁe=sjø=ky=nə=pe=pitə 14
  də=və=ny=pudʁə=sɥi=tə=o=pa=sa=ʒə=dɑ̃=lε=ʁu=aʒə 14
  kɑ̃=tεl=lə=sə=mεlə=a=lo=ʒə=kʁwa=bjɛ̃=kεl=lə=kʁe=pitə 14
  sa=li=vɑ̃=kaʁ=tʁε=vi=tə=ʒɑ̃=bʁa=sə=ʁε=sə=bʁə=vaʒə 14

  ʒə=pεʁ=swa=sε=mɔ=mɑ̃=kɔ=mə=dɛ̃=ti=mə=ʁɑ̃=de=vu 14
  ʒε=mεmə=paʁ=fwa=də=la=pε=nə=a=lə=vwaʁ=paʁ=ta=ʒe 14
  viʁə=vɔl=tɑ̃=dɑ̃=zœ̃=ti=fɔ̃=də=fʁa=ɡʁɑ̃=sə=ze=də=ɡu 14
  tus=kʁwa=kɔ=nε=tʁə=sε=sε=kʁε=pø=sa=ve=la=pʁe=sje 14

  nɔtə=da=ɡʁy=mə=e=də=ʃɔ=kɔ=la=me=lɑ̃=ʒə=de=pisə 14
  pʁe=tεk=stə=də=ʁεvə=a=la=kɔ=my=njɔ̃=e=a=le=ʃɑ̃ʒə 14
  o=tuʁ=dε=tasə=lε=ʁə=ɡaʁd=sə=kʁwa=ze=dε=ljɛ̃=sə=tisə 14
  paʁ=tɔ̃=zɑ̃=sɑ̃=blə=dy=pa=na=ma=o=ʁi=və=dy=ɡɑ̃ʒə 14

  dɑ̃=lε=sa=lɔ̃=zɔ̃=nə=lε=mə=ni=tʁo=fʁwa=ni=tʁo=ʃo 14
  sa=vœʁ=sy=kʁe=amə=nɑ̃=tu=də=mε=mə=œ̃=ɡu=a=meʁ 14
  a=lɔʁ=kə=ʒə=mɑ̃=ni=vʁə=do=tʁəs=ɥe=sɑ̃=e=o 13
  a=ʁo=mə=sɑ̃s=ɥεl=o=nɔʁ=kɑ̃=to=syd=il=ε=kal=vεʁə 14

  mε=ziø=klo=bjɛ̃=to=su=vʁi=ʁɔ̃=syʁ=œ̃=notʁə=e=mi=sfεʁə 14
  tɑ̃=to=sɥavə=e=de=li=ka=tɑ̃=to=a=meʁ=e=pɥi=sɑ̃ 14
  te=ʁwaʁ=dy=bu=dy=mɔ̃də=ʁi=ʃε=sə=də=nɔ=tʁə=te=ʁə 14
  sa=vœʁ=də=milə=fʁɥi=də=flœʁ=so=va=ʒə=u=də=vɔl=kɑ̃ 14

  kyl=tə=dy=sɔ=lεj=a=pʁɑ̃dʁə=a=sa=vu=ʁe=sε=ʁε=jɔ̃ 14
  sɑ̃=sa=sjɔ̃=sɑ̃=pa=ʁεj=de=ku=vεʁ=tə=dy=ɡu=dy=fø 14
  tu=tə=sε=tə=nɔ=blε=sə=me=mø=plys=kə=də=ʁε=zɔ̃ 14
  puʁ=sε=tə=fi=nε=sə=ʒə=mə=ku=ʃə=lə=vɑ̃=tʁə=kʁø 14

  lɔʁ=ski=mɑ̃=ka=blə=mɑ̃=a=ʁi=və=lyl=ti=mə=ɡɔʁ=ʒe 14
  ʒɑ̃=vjɛ̃=tu=də=sɥi=tə=lεʁ-a=ɡaʁ=a=mə=də=mɑ̃=de 14
  kɑ̃=vu=dʁa=bjɛ̃sə=pʁe=zɑ̃=te=la=pʁo=ʃε=nə=ɔ=ka=zjɔ̃ 14
  də=ty=twa=je=a=nu=vo=sə=nεk=taʁ=di=vɛ̃=pwa=zɔ̃ 14

PostScriptum

Buna est un mot pour désigner le café dans la langue Afar parlée notamment en Éthiopie (pays originel du caféier).

Historique des Modifications

18/03/2018 05:28
14/03/2018 17:12
20/02/2018 23:48

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/09/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.