Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je T’Aime

Poème Amour
Publié le 20/09/2007 00:00

L'écrit contient 227 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Coeurdefee

Je T’Aime

Mon amour ta présence me manque terriblement
Nos moments passés ensemble, je me souviens de chaque instant
Tu es tellement attentioné, et tu as cette lueur dans ton regard
Quand je suis près de toi je me sens bien, c’est si rare
Qu’on prenne soin de moi comme tu le fais
Tu me protège et me cajole avec douceur et respect
Je t’aime, j’aime ta tendresse et la douceur de ta peau
J’aime que tu me fasse l’amour, et de mon corps je te fais cadeau
Tu es tout pour moi, tu es mon amour et ma vie
Je serais capable de tout pour toi, mais tu me fuis
Pourquoi est ce si compliqué, puisqu’on s’aime ?
On ne devrait pas souffrir mais pourtant on saigne
Mais je t’aime je n’y peux rien, tu me fais du bien
Avec toi mes soucis disparaissent, tu es un magicien
La nuit je rêve de nous et de nos ébats
Et qu’au petit matin je me réveille au creux de tes bras
Oh quel délice ce serait de voir ton visage en ouvrant les yeux
De pouvoir te caliner et te couvrir de baisers, ce serait merveilleux
Un jour ce sera possible, je ne perd pas espoir
Car je t’aime, et ensemble on écrira et on vivra notre histoire
 • Pieds Hyphénique: Je T’Aime

  mon=a=mour=ta=pré=sen=ce=me=man=que=ter=ri=ble=ment 14
  nos=moments=pas=sés=en=sem=ble=je=me=sou=viens=de=cha=que=ins=tant 16
  tu=es=tel=le=ment=at=ten=tio=né=et=tu=as=cette=lueur=dans=ton=re=gard 18
  quand=je=suis=près=de=toi=je=me=sens=bien=cest=si=ra=re 14
  quon=pren=ne=soin=de=moi=com=me=tu=le=fais 11
  tu=me=pro=tège=et=me=ca=jo=le=a=vec=dou=ceur=et=res=pect 16
  je=tai=me=jai=me=ta=ten=dres=se=et=la=dou=ceur=de=ta=peau 16
  jaime=que=tu=me=fas=se=la=mour=et=de=mon=corps=je=te=fais=ca=deau 17
  tu=es=tout=pour=moi=tu=es=mon=a=mour=et=ma=vie 13
  je=se=rais=ca=pa=ble=de=tout=pour=toi=mais=tu=me=fuis 14
  pour=quoi=est=ce=si=com=pli=qué=puis=quon=sai=me 12
  on=ne=de=vrait=pas=souf=frir=mais=pour=tant=on=sai=gne 13
  mais=je=tai=me=je=ny=peux=rien=tu=me=fais=du=bien 13
  a=vec=toi=mes=sou=cis=dis=pa=rais=sent=tu=es=un=ma=gi=cien 16
  la=nuit=je=rê=ve=de=nous=et=de=nos=é=bats 12
  et=quau=pe=tit=ma=tin=je=me=ré=vei=lle=au=creux=de=tes=bras 16
  oh=quel=dé=lice=ce=se=rait=de=voir=ton=vi=sa=geen=ou=vrant=les=yeux 17
  de=pou=voir=te=ca=li=ner=et=te=cou=vrir=de=bai=sers=ce=se=rait=mer=veilleux 19
  un=jour=ce=se=ra=pos=si=ble=je=ne=perd=pas=es=poir 14
  car=je=taime=et=en=sem=bleon=é=cri=ra=et=on=vi=vra=no=tre=his=toire 18
 • Phonétique : Je T’Aime

  mɔ̃n- amuʁ ta pʁezɑ̃sə mə mɑ̃kə teʁibləmɑ̃
  no mɔmɑ̃ pasez- ɑ̃sɑ̃blə, ʒə mə suvjɛ̃ də ʃakə ɛ̃stɑ̃
  ty ε tεllmɑ̃ atɑ̃sjɔne, e ty a sεtə lɥœʁ dɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ
  kɑ̃ ʒə sɥi pʁε də twa ʒə mə sɑ̃s bjɛ̃, sε si ʁaʁə
  kɔ̃ pʁεnə swɛ̃ də mwa kɔmə ty lə fε
  ty mə pʁɔtεʒə e mə kaʒɔlə avεk dusœʁ e ʁεspε
  ʒə tεmə, ʒεmə ta tɑ̃dʁεsə e la dusœʁ də ta po
  ʒεmə kə ty mə fasə lamuʁ, e də mɔ̃ kɔʁ ʒə tə fε kado
  ty ε tu puʁ mwa, ty ε mɔ̃n- amuʁ e ma vi
  ʒə səʁε kapablə də tu puʁ twa, mε ty mə fɥi
  puʁkwa ε sə si kɔ̃plike, pɥiskɔ̃ sεmə ?
  ɔ̃ nə dəvʁε pa sufʁiʁ mε puʁtɑ̃ ɔ̃ sεɲə
  mε ʒə tεmə ʒə ni pø ʁjɛ̃, ty mə fε dy bjɛ̃
  avεk twa mε susi dispaʁεse, ty ε œ̃ maʒisjɛ̃
  la nɥi ʒə ʁεvə də nuz- e də noz- eba
  e ko pəti matɛ̃ ʒə mə ʁevεjə o kʁø də tε bʁa
  ɔ kεl delisə sə səʁε də vwaʁ tɔ̃ vizaʒə ɑ̃n- uvʁɑ̃ lεz- iø
  də puvwaʁ tə kaline e tə kuvʁiʁ də bεze, sə səʁε mεʁvεjø
  œ̃ ʒuʁ sə səʁa pɔsiblə, ʒə nə pεʁ pa εspwaʁ
  kaʁ ʒə tεmə, e ɑ̃sɑ̃blə ɔ̃n- ekʁiʁa e ɔ̃ vivʁa nɔtʁə istwaʁə
 • Pieds Phonétique : Je T’Aime

  mɔ̃=na=muʁ=ta=pʁe=zɑ̃=sə=mə=mɑ̃=kə=te=ʁi=blə=mɑ̃ 14
  no=mɔ=mɑ̃=pase=zɑ̃=sɑ̃=blə=ʒə=mə=su=vjɛ̃=də=ʃa=kəɛ̃s=tɑ̃ 15
  ty=ε=tεl=lmɑ̃=a=tɑ̃=sjɔ=ne=e=ty=a=sεtə=lɥœʁ=dɑ̃=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 17
  kɑ̃=ʒə=sɥi=pʁε=də=twaʒə=mə=sɑ̃s=bjɛ̃=sε=si=ʁaʁə 12
  kɔ̃=pʁε=nə=swɛ̃=də=mwa=kɔ=mə=ty=lə=fε 11
  tymə=pʁɔ=tε=ʒəe=mə=ka=ʒɔ=lə=a=vεk=du=sœʁ=e=ʁεs=pε 15
  ʒə=tεmə=ʒε=mə=ta=tɑ̃=dʁε=səe=la=du=sœʁ=də=ta=po 14
  ʒεmə=kə=ty=mə=fa=sə=la=muʁ=e=də=mɔ̃=kɔʁ=ʒə=tə=fε=ka=do 17
  ty=ε=tu=puʁ=mwa=ty=ε=mɔ̃=na=muʁ=e=ma=vi 13
  ʒə=sə=ʁε=ka=pa=blə=də=tu=puʁ=twa=mε=ty=mə=fɥi 14
  puʁ=kwa=ε=sə=si=kɔ̃=pli=ke=pɥis=kɔ̃=sε=mə 12
  ɔ̃=nə=də=vʁε=pa=su=fʁiʁ=mε=puʁ=tɑ̃=ɔ̃=sεɲə 12
  mεʒə=tε=mə=ʒə=ni=pø=ʁjɛ̃=ty=mə=fε=dy=bjɛ̃ 12
  a=vεk=twa=mε=su=si=dis=pa=ʁεse=ty=ε=œ̃=ma=ʒi=sjɛ̃ 15
  la=nɥi=ʒə=ʁε=və=də=nu=ze=də=no=ze=ba 12
  e=kopə=ti=ma=tɛ̃=ʒə=mə=ʁe=vεjəo=kʁø=də=tε=bʁa 13
  ɔ=kεl=de=lisə=sə=sə=ʁε=də=vwaʁ=tɔ̃=vi=za=ʒəɑ̃=nu=vʁɑ̃=lε=ziø 17
  də=pu=vwaʁtə=ka=li=ne=e=tə=ku=vʁiʁ=də=bε=ze=sə=sə=ʁε=mεʁ=vε=jø 19
  œ̃=ʒuʁsə=sə=ʁa=pɔ=si=blə=ʒə=nə=pεʁ=pa=εs=pwaʁ 13
  kaʁʒə=tε=mə=e=ɑ̃=sɑ̃=bləɔ̃=ne=kʁi=ʁa=e=ɔ̃=vi=vʁa=nɔ=tʁə=is=twaʁə 18

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/09/2007 17:41Tiphaine15

beau poeme

Auteur de Poésie
19/05/2010 12:27Coeurdeverre

Très belle déclaration d’amour....et si sincère...!
Je ne sais pourquoi tu ne peux te réveiller dans ses bras....un jour viendra...!
A moins que...pas au bon endroit au bon moment...des rendez vous manqués comme il y en a tant...Des trop tôt, des trop tard....Il t’en revient d’en écrire la suite...ton histoire...votre histoire....!!!
Gros bisous...