Chanson : Je Vous Saccage

Je Vous Saccage

Comme vous êtes une fille inaccessible
Que votre regard doux amour est invisible
Les amis font croire bien pour tout au possible.
Je pense à elle brûle à ma vie des fusibles.

Cette protagoniste est-elle avec un homme ?
J’obligerais à faire un plan à trois connes.
Je suis comme le Coran pour la belle donne
Quelque sorte, lapidation de votre homme

Essoufflez-moi, écaillez-moi, piétinez-moi.
Essayez d’ôter cet amour sans foi ni foi
Ce gamin enlaidit de ses vieux, fait le roi
De la rébellion et vous vous êtes oie

Se poser, nous, je ne veux pas qu’elle dise « oui »
Vous êtes un tableau tellement trop exquis
Et moi je ne serais que du joli vomi
Mais tout de même je veux bien qu’on soit ami.

Baisez-moi, tuez-moi comme Satan à Dieu !
Je serais le Satan et vous serez bon Dieu
Puisque le plus fort et bah c’est quand même Dieu
Sodomie comme pédés, moment douloureux !

Si vous ne le faites pas, ô, je vous viole
Ça sera moi Satan et je vous cambriole
Vous le saurez et vous serez ma tafiole
Comme un pédé au temps Hitler et ses gogoles

Je suis tombé au fin fond de l’hymne à l’amour
Je vais vous inscrire à l’écran faire l’amour
Je veux vous voir brûler le Coran mon amour
Manifester de la viande au ventre toujours

Vous me voyez et vous êtes horrifiée
Je m’approche de vous ’me faites reculer
Je vous lèche peu le coup et vous me giflez
Telle violence ’vais vous déshabiller

Mon fantasme de ce beau mot cruel la « pelle »
De vous rouler une pelle qui ensorcèle
Et puis parfois de vous frapper à coups de pelle
Mais rassurez-vous c’est juste occasionnel

Comme une abeille protectrice de son nid
Qui se balade devant les yeux des petits
Elle a sorti son dard et moi mon gros kiki
La mort, la prison, finies cette belle vie

Oubliez-moi je reviens et je vous saccage
Tuez-moi je vais en enfer mais le virage
C’est que, quand on tue c’est un très moche rivage
L’enfer sera autour de vous, faut être sage

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Vous Saccage

  com=me=vous=ê=tes=u=ne=fille=i=nac=ces=sible 12
  que=vo=tre=re=gard=doux=a=mour=est=in=vi=sible 12
  les=a=mis=font=croi=re=bien=pour=tout=au=pos=sible 12
  je=pense=à=elle=brû=le=à=ma=vie=des=fu=sibles 12

  cette=pro=ta=go=nis=te=est=elle=a=vec=un=homme 12
  jo=bli=ge=rais=à=fai=re=un=plan=à=trois=connes 12
  je=suis=com=me=le=co=ran=pour=la=bel=le=donne 12
  quel=que=sorte=la=pi=da=ti=on=de=vo=tre=homme 12

  es=souf=flez=moi=é=cail=lez=moi=pié=ti=nez=moi 12
  es=sayez=dô=ter=cet=a=mour=sans=foi=ni=foi 11
  ce=ga=min=en=lai=dit=de=ses=vieux=fait=le=roi 12
  de=la=ré=bel=li=on=et=vous=vous=ê=tes=oie 12

  se=po=ser=nous=je=ne=veux=pas=quel=le=dise=oui 12
  vous=ê=tes=un=ta=bleau=tel=le=ment=trop=ex=quis 12
  et=moi=je=ne=se=rais=que=du=jo=li=vo=mi 12
  mais=tout=de=mê=me=je=veux=bien=quon=soit=a=mi 12

  bai=sez=moi=tuez=moi=com=me=sa=tan=à=dieu 11
  je=se=rais=le=sa=tan=et=vous=se=rez=bon=dieu 12
  puis=que=le=plus=fort=et=bah=cest=quand=mê=me=dieu 12
  so=do=mie=com=me=pé=dés=mo=ment=dou=lou=reux 12

  si=vous=ne=le=fai=tes=pas=ô=je=vous=vio=le 12
  ça=se=ra=moi=sa=tan=et=je=vous=cam=brio=le 12
  vous=le=sau=rez=et=vous=se=rez=ma=ta=fio=le 12
  comme=un=pé=dé=au=temps=hit=ler=et=ses=go=goles 12

  je=suis=tom=bé=au=fin=fond=de=lhym=neà=la=mour 12
  je=vais=vous=ins=crire=à=lé=cran=fai=re=la=mour 12
  je=veux=vous=voir=brû=ler=le=co=ran=mon=a=mour 12
  ma=nifes=ter=de=la=vian=de=au=ven=tre=tou=jours 12

  vous=me=voyez=et=vous=ê=tes=hor=ri=fi=ée 11
  je=map=pro=che=de=vous=me=fai=tes=re=cu=ler 12
  je=vous=lè=che=peu=le=coup=et=vous=me=gi=flez 12
  tel=le=vi=o=len=ce=vais=vous=dé=sha=bil=ler 12

  mon=fan=tas=me=de=ce=beau=mot=cruel=la=pel=le 12
  de=vous=rou=ler=u=ne=pel=le=qui=en=sor=cèle 12
  et=puis=par=fois=de=vous=frap=per=à=coups=de=pelle 12
  mais=ras=su=rez=vous=cest=jus=te=oc=ca=sion=nel 12

  commeu=ne=a=bei=lle=pro=tec=tri=ce=de=son=nid 12
  qui=se=ba=lade=de=vant=les=y=eux=des=pe=tits 12
  elle=a=sor=ti=son=dard=et=moi=mon=gros=ki=ki 12
  la=mort=la=pri=son=fi=nies=cet=te=bel=le=vie 12

  ou=bliez=moi=je=re=viens=et=je=vous=sac=ca=ge 12
  tuez=moi=je=vais=en=en=fer=mais=le=vi=ra=ge 12
  cest=que=quand=on=tue=cest=un=très=mo=che=ri=vage 12
  len=fer=se=ra=au=tour=de=vous=faut=ê=tre=sage 12
 • Phonétique : Je Vous Saccage

  kɔmə vuz- εtəz- ynə fijə inaksesiblə
  kə vɔtʁə ʁəɡaʁ duz- amuʁ εt- ɛ̃viziblə
  lεz- ami fɔ̃ kʁwaʁə bjɛ̃ puʁ tut- o pɔsiblə.
  ʒə pɑ̃sə a εllə bʁylə a ma vi dε fyziblə.

  sεtə pʁɔtaɡɔnistə εt- εllə avεk œ̃n- ɔmə ?
  ʒɔbliʒəʁεz- a fεʁə œ̃ plɑ̃ a tʁwa kɔnə.
  ʒə sɥi kɔmə lə kɔʁɑ̃ puʁ la bεllə dɔnə
  kεlkə sɔʁtə, lapidasjɔ̃ də vɔtʁə ɔmə

  esufle mwa, ekaje mwa, pjetine mwa.
  esεje dote sεt amuʁ sɑ̃ fwa ni fwa
  sə ɡamɛ̃ ɑ̃lεdi də sε vjø, fε lə ʁwa
  də la ʁebεlljɔ̃ e vu vuz- εtəz- wa

  sə poze, nu, ʒə nə vø pa kεllə dizə « ui »
  vuz- εtəz- œ̃ tablo tεllmɑ̃ tʁo εkski
  e mwa ʒə nə səʁε kə dy ʒɔli vɔmi
  mε tu də mεmə ʒə vø bjɛ̃ kɔ̃ swa ami.

  bεze mwa, tɥe mwa kɔmə satɑ̃ a djø !
  ʒə səʁε lə satɑ̃ e vu səʁe bɔ̃ djø
  pɥiskə lə plys fɔʁ e ba sε kɑ̃ mεmə djø
  sɔdɔmi kɔmə pede, mɔmɑ̃ duluʁø !

  si vu nə lə fεtə pa, o, ʒə vu vjɔlə
  sa səʁa mwa satɑ̃ e ʒə vu kɑ̃bʁjɔlə
  vu lə soʁez- e vu səʁe ma tafjɔlə
  kɔmə œ̃ pede o tɑ̃z- itle e sε ɡɔɡɔlə

  ʒə sɥi tɔ̃be o fɛ̃ fɔ̃ də limnə a lamuʁ
  ʒə vε vuz- ɛ̃skʁiʁə a lekʁɑ̃ fεʁə lamuʁ
  ʒə vø vu vwaʁ bʁyle lə kɔʁɑ̃ mɔ̃n- amuʁ
  manifεste də la vjɑ̃də o vɑ̃tʁə tuʒuʁ

  vu mə vwajez- e vuz- εtəz- ɔʁifje
  ʒə mapʁoʃə də vusmə fεtə ʁəkyle
  ʒə vu lεʃə pø lə ku e vu mə ʒifle
  tεllə vjɔlɑ̃səvε vu dezabije

  mɔ̃ fɑ̃tasmə də sə bo mo kʁyεl la « pεllə »
  də vu ʁule ynə pεllə ki ɑ̃sɔʁsεlə
  e pɥi paʁfwa də vu fʁape a ku də pεllə
  mε ʁasyʁe vu sε ʒystə ɔkazjɔnεl

  kɔmə ynə abεjə pʁɔtεktʁisə də sɔ̃ nid
  ki sə baladə dəvɑ̃ lεz- iø dε pəti
  εllə a sɔʁti sɔ̃ daʁ e mwa mɔ̃ ɡʁo kiki
  la mɔʁ, la pʁizɔ̃, fini sεtə bεllə vi

  ublje mwa ʒə ʁəvjɛ̃z- e ʒə vu sakaʒə
  tɥe mwa ʒə vεz- ɑ̃n- ɑ̃fe mε lə viʁaʒə
  sε kə, kɑ̃t- ɔ̃ tɥ sεt- œ̃ tʁε moʃə ʁivaʒə
  lɑ̃fe səʁa otuʁ də vu, fo εtʁə saʒə
 • Syllabes Phonétique : Je Vous Saccage

  kɔ=mə=vu=zε=tə=zynə=fi=jə=i=nak=se=siblə 12
  kə=vɔ=tʁə=ʁə=ɡaʁ=du=za=muʁ=ε=tɛ̃=vi=ziblə 12
  lε=za=mi=fɔ̃=kʁwa=ʁə=bjɛ̃=puʁ=tu=to=pɔ=siblə 12
  ʒə=pɑ̃sə=a=εl=lə=bʁy=lə=a=ma=vi=dε=fyziblə 12

  sεtə=pʁɔ=ta=ɡɔ=nis=tə=ε=tεllə=a=vεk=œ̃=nɔmə 12
  ʒɔ=bli=ʒə=ʁε=za=fε=ʁə=œ̃=plɑ̃=a=tʁwa=kɔnə 12
  ʒə=sɥi=kɔ=mə=lə=kɔ=ʁɑ̃=puʁ=la=bεl=lə=dɔnə 12
  kεl=kə=sɔʁ=tə=la=pi=da=sjɔ̃=də=vɔ=tʁə=ɔmə 12

  e=su=fle=mwa=e=ka=je=mwa=pje=ti=ne=mwa 12
  e=sε=je=do=te=sεt=a=muʁ=sɑ̃=fwa=ni=fwa 12
  sə=ɡa=mɛ̃=ɑ̃=lε=di=də=sε=vjø=fε=lə=ʁwa 12
  də=la=ʁe=bεl=lj=ɔ̃=e=vu=vu=zε=tə=zwa 12

  sə=po=ze=nu=ʒə=nə=vø=pa=kεllə=dizə=u=i 12
  vu=zε=tə=zœ̃=ta=blo=tεl=lmɑ̃=tʁo=εk=ski 11
  e=mwa=ʒə=nə=sə=ʁε=kə=dy=ʒɔ=li=vɔ=mi 12
  mε=tu=də=mε=mə=ʒə=vø=bjɛ̃=kɔ̃=swa=a=mi 12

  bε=ze=mwa=tɥe=mwa=kɔ=mə=sa=tɑ̃=a=dj=ø 12
  ʒə=sə=ʁε=lə=sa=tɑ̃=e=vu=sə=ʁe=bɔ̃=djø 12
  pɥis=kə=lə=plys=fɔʁ=e=ba=sε=kɑ̃=mε=mə=djø 12
  sɔ=dɔ=mi=kɔ=mə=pe=de=mɔ=mɑ̃=du=lu=ʁø 12

  si=vu=nə=lə=fε=tə=pa=o=ʒə=vu=vjɔ=lə 12
  sa=sə=ʁa=mwa=sa=tɑ̃=e=ʒə=vu=kɑ̃=bʁjɔ=lə 12
  vu=lə=so=ʁe=ze=vu=sə=ʁe=ma=ta=fjɔ=lə 12
  kɔmə=œ̃=pe=de=o=tɑ̃=zi=tle=e=sε=ɡɔ=ɡɔlə 12

  ʒə=sɥi=tɔ̃=be=o=fɛ̃=fɔ̃də=lim=nə=a=la=muʁ 12
  ʒə=vε=vu=zɛ̃s=kʁiʁə=a=le=kʁɑ̃=fε=ʁə=la=muʁ 12
  ʒə=vø=vu=vwaʁ=bʁy=le=lə=kɔ=ʁɑ̃=mɔ̃=na=muʁ 12
  ma=ni=fεs=te=də=la=vjɑ̃də=o=vɑ̃=tʁə=tu=ʒuʁ 12

  vu=mə=vwa=je=ze=vu=zε=tə=zɔ=ʁi=fj=e 12
  ʒə=ma=pʁo=ʃə=də=vus=mə=fε=tə=ʁə=ky=le 12
  ʒə=vu=lε=ʃə=pø=lə=ku=e=vu=mə=ʒi=fle 12
  tεl=lə=vj=ɔ=lɑ̃=sə=vε=vu=de=za=bi=je 12

  mɔ̃=fɑ̃=tas=mə=də=sə=bo=mo=kʁy=εl=la=pεl=lə 13
  də=vu=ʁu=le=y=nə=pεl=lə=ki=ɑ̃=sɔʁ=sεlə 12
  e=pɥi=paʁ=fwadə=vu=fʁa=pe=a=ku=də=pεl=lə 12
  mε=ʁa=sy=ʁe=vu=sε=ʒys=tə=ɔ=ka=zjɔ=nεl 12

  kɔmə=y=nə=a=bεjə=pʁɔ=tεk=tʁi=sə=də=sɔ̃=nid 12
  kisə=ba=la=də=də=vɑ̃=lε=zi=ø=dε=pə=ti 12
  εllə=a=sɔʁ=ti=sɔ̃=daʁ=e=mwa=mɔ̃=ɡʁo=ki=ki 12
  la=mɔʁ=la=pʁi=zɔ̃=fi=ni=sε=tə=bεl=lə=vi 12

  u=blje=mwa=ʒə=ʁə=vjɛ̃=ze=ʒə=vu=sa=ka=ʒə 12
  tɥe=mwa=ʒə=vε=zɑ̃=nɑ̃=fe=mε=lə=vi=ʁa=ʒə 12
  sε=kə=kɑ̃=tɔ̃=tɥ=sε=tœ̃=tʁε=mo=ʃə=ʁi=vaʒə 12
  lɑ̃=fe=sə=ʁa=o=tuʁ=də=vu=fo=ε=tʁə=saʒə 12

Historique des Modifications

14/02/2021 10:33
14/02/2021 10:29
14/02/2021 10:16
14/02/2021 10:05
14/02/2021 09:52

Récompense

1
4
1

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/02/2021 19:58Gramo

Allons cher poète, vite au confessionnal débiter toutes ces pensées impures....
Emile

👍
Auteur de Poésie
15/02/2021 20:08Hassan Hyjazi

Oh, ça prouve encore une fois que cette plume essaye toujours d’aller loin vers la limite. Pourquoi pas troublé les divinités et cachée de profondes allusions à la société de maintenant ? Ils se sentiront plus visés, ils comprendront peut-être où mène leur idéaux, merci du partage de cet amour pas très règlementées qui continue de paître sur Terre.

👍
Auteur de Poésie
16/02/2021 14:58Tulipe Noire

Joli poème et belles pensées et sentiments de regret pour une passion pleine de déplaisir, merci mon ami pour le partage, avec mon coup de coeur poétique.

👍
Auteur de Poésie
21/02/2021 09:09Lamarque

Et oui tout ce qui nous est inaccessible nous attire le plus. Cela nous entraine parfois dans des débordements de toute sorte. Que ne ferait-on pas par amour! Vos élans poétiques vers la recherche de clarté, la découverte de nouvelles émotions sont bien ressentis; J’aime.

👍
Auteur de Poésie
25/02/2021 21:22Âme Perdue

Y’a le mot coran que tu utilise 2 fois je suis pas sûre d’avoir bien compris.. De quoi il s’agit?

👍