Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Hymne À La Beauté

Poème Amour
Publié le 11/10/2017 15:35

L'écrit contient 249 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Dylan.goureman

Hymne À La Beauté

Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l’abîme,
Ô Beauté ! ton regard, infernal et divin,
Verse confusément le bienfait et le crime,
Et l’on peut pour cela te comparer au vin.

Tu contiens dans ton oeil le couchant et l’aurore ;
Tu répands des parfums comme un soir orageux ;
Tes baisers sont un philtre et ta bouche une amphore
Qui font le héros lâche et l’enfant courageux.

Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres ?
Le Destin charmé suit tes jupons comme un chien ;
Tu sèmes au hasard la joie et les désastres,
Et tu gouvernes tout et ne réponds de rien.

Tu marches sur des morts, Beauté, dont tu te moques ;
De tes bijoux l’Horreur n’est pas le moins charmant,
Et le Meurtre, parmi tes plus chères breloques,
Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement.

L’éphémère ébloui vole vers toi, chandelle,
Crépite, flambe et dit : Bénissons ce flambeau !
L’amoureux pantelant incliné sur sa belle
A l’air d’un moribond caressant son tombeau.

Que tu viennes du ciel ou de l’enfer, qu’importe,
Ô Beauté ! monstre énorme, effrayant, ingénu !
Si ton oeil, ton souris, ton pied, m’ouvrent la porte
D’un Infini que j’aime et n’ai jamais connu ?

De Satan ou de Dieu, qu’importe ? Ange ou Sirène,
Qu’importe, si tu rends, - fée aux yeux de velours,
Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine ! -
L’univers moins hideux et les instants moins lourds ?
 • Pieds Hyphénique: Hymne À La Beauté

  viens=tu=du=ciel=pro=fond=ou=sors=tu=de=la=bîme 12
  ô=beau=té=ton=re=gard=in=fer=nal=et=di=vin 12
  ver=se=con=fu=sé=ment=le=bien=fait=et=le=crime 12
  et=lon=peut=pour=ce=la=te=com=pa=rer=au=vin 12

  tu=con=tiens=dans=ton=oeil=le=cou=chant=et=lau=rore 12
  tu=ré=pands=des=par=fums=comme=un=soir=o=ra=geux 12
  tes=bai=sers=sont=un=phil=treet=ta=bouche=u=ne=am=phore 13
  qui=font=le=hé=ros=lâ=cheet=len=fant=cou=ra=geux 12

  sors=tu=du=gouf=fre=noir=ou=des=cends=tu=des=astres 12
  le=des=tin=char=mé=suit=tes=ju=pons=comme=un=chien 12
  tu=sè=mes=au=ha=sard=la=joie=et=les=dé=sastres 12
  et=tu=gou=ver=nes=tout=et=ne=ré=ponds=de=rien 12

  tu=mar=ches=sur=des=morts=beau=té=dont=tu=te=mo=ques 13
  de=tes=bi=joux=lhor=reur=nest=pas=le=moins=char=mant 12
  et=le=meur=tre=par=mi=tes=plus=chères=bre=lo=ques 12
  sur=ton=ven=tre=or=gueilleux=danse=a=mou=reu=se=ment 12

  lé=phé=mèreé=blou=i=vo=le=vers=toi=chan=del=le 12
  cré=pite=flam=be=et=dit=bé=nis=sons=ce=flam=beau 12
  la=mou=reux=pan=te=lant=in=cli=né=sur=sa=belle 12
  a=lair=dun=mo=ri=bond=ca=res=sant=son=tom=beau 12

  que=tu=vien=nes=du=ciel=ou=de=len=fer=quim=porte 12
  ô=beau=té=mons=tre=é=norme=ef=frayant=in=gé=nu 12
  si=ton=oeil=ton=sou=ris=ton=pied=mou=vrent=la=porte 12
  dun=in=fi=ni=que=jaime=et=nai=ja=mais=con=nu 12

  de=sa=tan=ou=de=dieu=quim=porte=an=geou=si=rène 12
  quim=porte=si=tu=rends=fée=aux=y=eux=de=ve=lours 12
  ryth=me=par=fum=lueur=ô=mon=u=ni=que=rei=ne 12
  lu=ni=vers=moins=hi=deux=et=les=ins=tants=moins=lourds 12
 • Phonétique : Hymne À La Beauté

  vjɛ̃ ty dy sjεl pʁɔfɔ̃t- u sɔʁ ty də labimə,
  o bote ! tɔ̃ ʁəɡaʁ, ɛ̃fεʁnal e divɛ̃,
  vεʁsə kɔ̃fyzemɑ̃ lə bjɛ̃fε e lə kʁimə,
  e lɔ̃ pø puʁ səla tə kɔ̃paʁe o vɛ̃.

  ty kɔ̃tjɛ̃ dɑ̃ tɔ̃n- ɔεj lə kuʃɑ̃ e loʁɔʁə,
  ty ʁepɑ̃ dε paʁfœ̃ kɔmə œ̃ swaʁ ɔʁaʒø,
  tε bεze sɔ̃t- œ̃ filtʁə e ta buʃə ynə ɑ̃fɔʁə
  ki fɔ̃ lə eʁo laʃə e lɑ̃fɑ̃ kuʁaʒø.

  sɔʁ ty dy ɡufʁə nwaʁ u desɑ̃ ty dεz- astʁə ?
  lə dεstɛ̃ ʃaʁme sɥi tε ʒypɔ̃ kɔmə œ̃ ʃjɛ̃,
  ty sεməz- o-azaʁ la ʒwa e lε dezastʁə,
  e ty ɡuvεʁnə- tut- e nə ʁepɔ̃ də ʁjɛ̃.

  ty maʁʃə syʁ dε mɔʁ, bote, dɔ̃ ty tə mɔk,
  də tε biʒu lɔʁœʁ nε pa lə mwɛ̃ ʃaʁmɑ̃,
  e lə məʁtʁə, paʁmi tε plys ʃεʁə bʁəlɔk,
  syʁ tɔ̃ vɑ̃tʁə ɔʁɡœjø dɑ̃sə amuʁøzəmɑ̃.

  lefemεʁə eblui vɔlə vεʁ twa, ʃɑ̃dεllə,
  kʁepitə, flɑ̃bə e di : benisɔ̃ sə flɑ̃bo !
  lamuʁø pɑ̃təlɑ̃ ɛ̃kline syʁ sa bεllə
  a lεʁ dœ̃ mɔʁibɔ̃ kaʁesɑ̃ sɔ̃ tɔ̃bo.

  kə ty vjεnə dy sjεl u də lɑ̃fe, kɛ̃pɔʁtə,
  o bote ! mɔ̃stʁə enɔʁmə, efʁεjɑ̃, ɛ̃ʒeny !
  si tɔ̃n- ɔεj, tɔ̃ suʁi, tɔ̃ pje, muvʁe la pɔʁtə
  dœ̃n- ɛ̃fini kə ʒεmə e nε ʒamε kɔny ?

  də satɑ̃ u də djø, kɛ̃pɔʁtə ? ɑ̃ʒə u siʁεnə,
  kɛ̃pɔʁtə, si ty ʁɑ̃, fe oz- iø də vəluʁ,
  ʁitmə, paʁfœ̃, lɥœʁ, o mɔ̃n- ynikə ʁεnə !
  lynive mwɛ̃z- idøz- e lεz- ɛ̃stɑ̃ mwɛ̃ luʁd ?
 • Pieds Phonétique : Hymne À La Beauté

  vjɛ̃=ty=dy=sjεl=pʁɔ=fɔ̃=tu=sɔʁ=ty=də=la=bimə 12
  o=bo=te=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=ɛ̃=fεʁ=nal=e=di=vɛ̃ 12
  vεʁ=sə=kɔ̃=fy=ze=mɑ̃=lə=bjɛ̃=fε=e=lə=kʁimə 12
  e=lɔ̃=pø=puʁ=sə=la=tə=kɔ̃=pa=ʁe=o=vɛ̃ 12

  ty=kɔ̃=tjɛ̃=dɑ̃=tɔ̃=nɔ=εj=lə=ku=ʃɑ̃=e=loʁɔʁə 12
  ty=ʁe=pɑ̃=dε=paʁ=fœ̃=kɔmə=œ̃=swaʁ=ɔ=ʁa=ʒø 12
  tε=bε=ze=sɔ̃=tœ̃=fil=tʁəe=ta=buʃə=y=nə=ɑ̃=fɔʁə 13
  ki=fɔ̃=lə=e=ʁo=laʃə=e=lɑ̃=fɑ̃=ku=ʁa=ʒø 12

  sɔʁ=ty=dy=ɡufʁə=nwaʁ=u=de=sɑ̃=ty=dε=zas=tʁə 12
  lə=dεs=tɛ̃=ʃaʁ=me=sɥi=tε=ʒy=pɔ̃=kɔmə=œ̃=ʃjɛ̃ 12
  ty=sεmə=zo-a=zaʁ=la=ʒwa=e=lε=de=zas=tʁə 12
  e=ty=ɡu=vεʁ=nə=tu=te=nə=ʁe=pɔ̃=də=ʁjɛ̃ 12

  ty=maʁ=ʃə=syʁ=dε=mɔʁ=bo=te=dɔ̃=ty=tə=mɔk 12
  də=tε=bi=ʒu=lɔ=ʁœʁ=nε=pa=lə=mwɛ̃=ʃaʁ=mɑ̃ 12
  e=lə=məʁ=tʁə=paʁ=mi=tε=plys=ʃε=ʁə=bʁə=lɔk 12
  syʁ=tɔ̃=vɑ̃tʁə=ɔʁ=ɡœjø=dɑ̃=sə=a=mu=ʁø=zə=mɑ̃ 12

  le=fe=mεʁə=e=blu=i=vɔ=lə=vεʁ=twa=ʃɑ̃=dεllə 12
  kʁe=pitə=flɑ̃=bə=e=di=be=ni=sɔ̃=sə=flɑ̃=bo 12
  la=mu=ʁø=pɑ̃tə=lɑ̃=ɛ̃=kli=ne=syʁ=sa=bεl=lə 12
  a=lεʁ=dœ̃=mɔ=ʁi=bɔ̃=ka=ʁe=sɑ̃=sɔ̃=tɔ̃=bo 12

  kə=ty=vjε=nə=dy=sjεl=u=də=lɑ̃=fe=kɛ̃=pɔʁtə 12
  o=bo=te=mɔ̃s=tʁəe=nɔʁmə=e=fʁε=jɑ̃=ɛ̃=ʒe=ny 12
  si=tɔ̃=nɔ=εj=tɔ̃=su=ʁi=tɔ̃=pje=mu=vʁe=la=pɔʁtə 13
  dœ̃=nɛ̃=fi=ni=kə=ʒεmə=e=nε=ʒa=mε=kɔ=ny 12

  də=sa=tɑ̃=udə=djø=kɛ̃=pɔʁ=tə=ɑ̃=ʒə=u=siʁεnə 12
  kɛ̃=pɔʁtə=si=ty=ʁɑ̃=fe=o=zi=ø=də=və=luʁ 12
  ʁit=mə=paʁ=fœ̃=lɥœʁ=o=mɔ̃=ny=ni=kə=ʁε=nə 12
  ly=ni=ve=mwɛ̃=zi=dø=ze=lε=zɛ̃s=tɑ̃=mwɛ̃=luʁd 12

Récompense

1
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
22/03/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.