Poeme-France : Lecture Écrit Mère

Poeme : Ma Mère

Poème Mère
Publié le 19/05/2018 23:34

L'écrit contient 314 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Dylan.goureman

Ma Mère

Mon dieu ai-je fait subir bien des maux,
A ma mère, ma berceuse qui fait attention.
Avant qu’elle ne parte dans l’azur, là-haut,
J’aimerais qu’elle me pardonne sur mes expiations.

Je ne voudrais point quand tu partiras,
Avoir sur la conscience des problèmes,
Même si c’est un regard, tu verras,
Mon ventre, toute ma chair sera blême.

Dit-on d’une mère qu’elle pardonne son fils,
Moi j’analyse ! Je l’ai fait pleurer,
Elle m’a fait naître et m’a donné ses vices.
Elle a su remplir mes assiettes. Elle m’a éduqué.

Elle ne m’a pas proféré toutes ses mésaventures.
J’ai quand même transmis à son égard de la haine,
Elle m’a juré de me donner une belle vie, un futur.
Au détriment d’une misérable vie qui fut la sienne.

Son sang circule dans le mien comme un fleuve,
Des chutes de rouge n’arrêtent se s’enhardir.
Elle a eu un homme depuis c’est comme une veuve
Elle se cherche dans les yeux de quelqu’un pour y mourir.

Je suis son homme mais je ne pourrai que lui donner,
Un amour de fils qu’il m’a été un temps arrêté.
J’étais dans l’âge de la rébellion mais j’ai regretté.
Ô Dieu, fait qu’elle parte en paix dans tes clartés.

Je ne supporterai pas de la voir partir sans un adieu,
Il ne sera pas possible qu’elle s’en aille sans moi.
Oui, malheureusement il y a eu des brocards odieux
Qui ont contribué aujourd’hui à de négatives émois.

Mais au fond de ses problèmes avec tant de dédains,
Je peux te dire ayant la peau toute blême
Que nos histoires, nos problèmes n’ont servi à rien.
Je n’ose point de te dire, que ton fils t’aime.
 • Pieds Hyphénique: Ma Mère

  mon=dieu=ai=je=fait=su=bir=bien=des=maux 10
  a=ma=mère=ma=ber=ceuse=qui=fait=at=ten=tion 11
  avant=quel=le=ne=par=te=dans=la=zur=là=haut 11
  jaime=rais=quel=le=me=par=donne=sur=mes=ex=pia=tions 12

  je=ne=vou=drais=point=quand=tu=par=ti=ras 10
  avoir=sur=la=cons=cien=ce=des=pro=blè=mes 10
  mê=me=si=cest=un=re=gard=tu=ver=ras 10
  mon=ven=tre=tou=te=ma=chair=se=ra=blême 10

  dit=ton=dune=mère=quel=le=par=donne=son=fils 10
  moi=ja=na=ly=se=je=lai=fait=pleu=rer 10
  elle=ma=fait=naître=et=ma=don=né=ses=vices 10
  ellea=su=rem=plir=mes=as=siettes=el=le=ma=é=du=qué 13

  elle=ne=ma=pas=pro=fé=ré=toutes=ses=mé=saven=tures 12
  jai=quand=même=trans=mis=à=son=é=gard=de=la=haine 12
  elle=ma=ju=ré=de=me=don=ner=une=bel=le=vie=un=fu=tur 15
  au=dé=triment=dune=mi=sé=rable=vie=qui=fut=la=sienne 12

  son=sang=cir=cule=dans=le=mien=com=meun=fleuve 10
  des=chutes=de=rouge=nar=rêtent=se=sen=har=dir 10
  ellea=eu=un=homme=de=puis=cest=commeu=ne=veuve 10
  elle=se=cherche=dans=les=yeux=de=quel=quun=pour=y=mou=rir 13

  je=suis=son=homme=mais=je=ne=pour=rai=que=lui=don=ner 13
  un=a=mour=de=fils=quil=ma=é=té=un=temps=ar=rê=té 14
  jé=tais=dans=lâ=ge=de=la=ré=bel=lion=mais=jai=re=gret=té 15
  ô=dieu=fait=quel=le=par=teen=paix=dans=tes=clar=tés 12

  je=ne=sup=porte=rai=pas=de=la=voir=par=tir=sans=un=a=dieu 15
  il=ne=se=ra=pas=pos=sible=quel=le=sen=aille=sans=moi 13
  oui=malheu=reuse=ment=il=y=a=eu=des=bro=cards=o=dieux 13
  qui=ont=con=tri=bué=au=jourdhui=à=de=né=ga=tives=é=mois 14

  mais=au=fond=de=ses=pro=blèmes=a=vec=tant=de=dé=dains 13
  je=peux=te=dire=ayant=la=peau=tou=te=blême 10
  que=nos=his=toires=nos=pro=blèmes=nont=ser=vi=à=rien 12
  je=nose=point=de=te=dire=que=ton=fils=taime 10
 • Phonétique : Ma Mère

  mɔ̃ djø ε ʒə fε sybiʁ bjɛ̃ dε mo,
  a ma mεʁə, ma bεʁsøzə ki fε atɑ̃sjɔ̃.
  avɑ̃ kεllə nə paʁtə dɑ̃ lazyʁ, la-o,
  ʒεməʁε kεllə mə paʁdɔnə syʁ mεz- εkspjasjɔ̃.

  ʒə nə vudʁε pwɛ̃ kɑ̃ ty paʁtiʁa,
  avwaʁ syʁ la kɔ̃sjɑ̃sə dε pʁɔblεmə,
  mεmə si sεt- œ̃ ʁəɡaʁ, ty veʁa,
  mɔ̃ vɑ̃tʁə, tutə ma ʃεʁ səʁa blεmə.

  di tɔ̃ dynə mεʁə kεllə paʁdɔnə sɔ̃ fis,
  mwa ʒanalizə ! ʒə lε fε pləʁe,
  εllə ma fε nεtʁə e ma dɔne sε visə.
  εllə a sy ʁɑ̃pliʁ mεz- asjεtə. εllə ma edyke.

  εllə nə ma pa pʁɔfeʁe tutə sε mezavɑ̃tyʁə.
  ʒε kɑ̃ mεmə tʁɑ̃smiz- a sɔ̃n- eɡaʁ də la-εnə,
  εllə ma ʒyʁe də mə dɔne ynə bεllə vi, œ̃ fytyʁ.
  o detʁime dynə mizeʁablə vi ki fy la sjεnə.

  sɔ̃ sɑ̃ siʁkylə dɑ̃ lə mjɛ̃ kɔmə œ̃ fləvə,
  dε ʃytə də ʁuʒə naʁεte sə sɑ̃naʁdiʁ.
  εllə a y œ̃n- ɔmə dəpɥi sε kɔmə ynə vəvə
  εllə sə ʃεʁʃə dɑ̃ lεz- iø də kεlkœ̃ puʁ i muʁiʁ.

  ʒə sɥi sɔ̃n- ɔmə mε ʒə nə puʁʁε kə lɥi dɔne,
  œ̃n- amuʁ də fis kil ma ete œ̃ tɑ̃z- aʁεte.
  ʒetε dɑ̃ laʒə də la ʁebεlljɔ̃ mε ʒε ʁəɡʁεte.
  o djø, fε kεllə paʁtə ɑ̃ pε dɑ̃ tε klaʁte.

  ʒə nə sypɔʁtəʁε pa də la vwaʁ paʁtiʁ sɑ̃z- œ̃n- adjø,
  il nə səʁa pa pɔsiblə kεllə sɑ̃n- ajə sɑ̃ mwa.
  ui, maləʁøzəmɑ̃ il i a y dε bʁɔkaʁdz- ɔdjø
  ki ɔ̃ kɔ̃tʁibye oʒuʁdɥi a də neɡativəz- emwa.

  mεz- o fɔ̃ də sε pʁɔblεməz- avεk tɑ̃ də dedɛ̃,
  ʒə pø tə diʁə εjɑ̃ la po tutə blεmə
  kə no istwaʁə, no pʁɔblεmə nɔ̃ sεʁvi a ʁjɛ̃.
  ʒə nozə pwɛ̃ də tə diʁə, kə tɔ̃ fis tεmə.
 • Pieds Phonétique : Ma Mère

  mɔ̃=dj=ø=ε=ʒə=fε=sy=biʁ=bj=ɛ̃=dε=mo 12
  a=ma=mε=ʁə=ma=bεʁ=sø=zə=ki=fε=a=tɑ̃=sj=ɔ̃ 14
  a=vɑ̃=kεl=lə=nə=paʁ=tə=dɑ̃=la=zyʁ=la-o 12
  ʒε=mə=ʁε=kεl=lə=mə=paʁ=dɔ=nə=syʁ=mε=zεk=spj=sjɔ̃ 14

  ʒə=nə=vu=dʁε=pwɛ̃=kɑ̃=ty=paʁ=ti=ʁa 10
  a=vwaʁ=syʁ=la=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə=dε=pʁɔ=blε=mə 12
  mε=mə=si=sε=tœ̃=ʁə=ɡaʁ=ty=ve=ʁa 10
  mɔ̃=vɑ̃=tʁə=tu=tə=ma=ʃεʁ=sə=ʁa=blε=mə 11

  di=tɔ̃=dy=nə=mε=ʁə=kεl=lə=paʁ=dɔ=nə=sɔ̃=fis 13
  mwa=ʒa=na=li=zə=ʒə=lε=fε=plə=ʁe 10
  εl=lə=ma=fε=nε=tʁə=e=ma=dɔ=ne=sε=vis=ə 13
  εllə=a=sy=ʁɑ̃=pliʁ=mε=za=sjεtə=εl=lə=ma=e=dy=ke 14

  εl=lə=nə=ma=pa=pʁɔ=fe=ʁe=tutə=sε=me=za=vɑ̃=tyʁə 14
  ʒε=kɑ̃=mε=mə=tʁɑ̃s=mi=za=sɔ̃=ne=ɡaʁ=də=la-ε=nə 14
  εllə=ma=ʒy=ʁe=də=mə=dɔ=ne=ynə=bεllə=vi=œ̃=fy=tyʁ 14
  o=de=tʁi=me=dynə=mi=ze=ʁa=blə=vi=ki=fy=la=sjεnə 14

  sɔ̃=sɑ̃=siʁ=ky=lə=dɑ̃=lə=mj=ɛ̃=kɔ=mə=œ̃=flə=və 14
  dε=ʃy=tə=də=ʁu=ʒə=na=ʁε=te=sə=sɑ̃=naʁ=diʁ 13
  εllə=a=y=œ̃=nɔmə=dəp=ɥi=sε=kɔ=mə=y=nə=və=və 14
  εllə=sə=ʃεʁʃə=dɑ̃=lε=zi=ø=də=kεl=kœ̃=puʁ=i=mu=ʁiʁ 14

  ʒə=sɥi=sɔ̃=nɔ=mə=mε=ʒə=nə=puʁ=ʁε=kə=lɥi=dɔ=ne 14
  œ̃=na=muʁ=də=fis=kil=ma=e=te=œ̃=tɑ̃=za=ʁε=te 14
  ʒe=tε=dɑ̃=laʒə=də=la=ʁe=bεl=ljɔ̃=mε=ʒε=ʁə=ɡʁε=te 14
  o=dj=ø=fε=kεl=lə=pa=ʁtə=ɑ̃=pε=dɑ̃=tε=klaʁ=te 14

  ʒə=nə=sypɔʁtə=ʁε=pa=də=la=vwaʁ=paʁ=tiʁ=sɑ̃=zœ̃=na=djø 14
  il=nə=sə=ʁa=pa=pɔ=siblə=kεl=lə=sɑ̃=na=jə=sɑ̃=mwa 14
  ui=malə=ʁø=zə=mɑ̃=il=i=a=y=dε=bʁɔ=kaʁ=dzɔ=djø 14
  ki=ɔ̃=kɔ̃=tʁi=by=e=o=ʒuʁ=dɥiadə=ne=ɡa=tivə=ze=mwa 14

  mε=zo=fɔ̃=də=sε=pʁɔ=blε=mə=za=vεk=tɑ̃=də=de=dɛ̃ 14
  ʒə=pø=tə=di=ʁə=ε=j=ɑ̃=la=po=tu=tə=blε=mə 14
  kə=no=is=twa=ʁə=no=pʁɔ=blε=mə=nɔ̃=sεʁ=vi=a=ʁjɛ̃ 14
  ʒə=no=zə=pwɛ̃=də=tə=di=ʁə=kə=tɔ̃=fis=tε=mə 13

PostScriptum

Un fils qui donne ses excuses à sa mère

Historique des Modifications

20/05/2018 11:23

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/05/2018 01:19Tulipe Noire

Très joli et touchant ton écrit mon ami, sois sur que ta mère t’a pardonné car le cœur d’une mère est toujours plein d’amour et de tendresse à ses fils, merci pour ce partage, merci.

👍