Poeme-France : Lecture Écrit Vengeance

Poeme : La Revanche

Poème Vengeance
Publié le 20/08/2019 18:51

L'écrit contient 323 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Dylan.goureman

La Revanche

Il nous paraît parfois beau de se raconter,
De parler du vécu qui nous a façonné.
En moi, il est une histoire fort tragique,
Qui, ancrée dans mon âme est pour moi nostalgique.
J’avoue que j’ai du mal à ne point y penser,
A ma mère dont j’ai violence à appeler,
Cette dame qui eut tant plaisir dans ma vie,
A brûler devant moi toute ma poésie,
Et le feu jaillissant en moi m’a transporté,
Vers un grand chagrin et là j’ai réalisé ;
L’infâme vie qui se présentait fort atroce,
J’ai dès lors ressenti une pulsion féroce.
Le goût de la vengeance a eu longtemps raison,
Et quand en pleurant je rentrai à la maison,
En ouvrant la porte, tombai-je sur l’allée,
Une allée voilée de mur dont l’âme est gâchée,
Par un ennui des gens qui habitant ces lieux,
N’eussent point remarqué en eux ni de leurs yeux,
La lumière, la joie, le bonheur, l’allégresse,
Et le mal bon devant le prêtre se confesse ;
Je parle de ces gens dont le mal est présent,
Et quand devant le cierge ils voient tout bonnement,
Les cieux qui essayent de bien laver leur faute,
Quand lavés, ils jouent et l’erreur est bien plus haute.
C’est le cas de ma mère ayant toujours échoué,
Qui entreprend des choix qu’elle peut regretter.
Elle eut enfin tout pour réussir comme mère,
Son âme laissant ce goût rempli de chimère ;
Elle n’a donc pas su comment se rétablir,
Et ne comprit comment son fils put la trahir.
En fait, dans ce texte, moi, je mets sur la scène,
Des gens et notamment ma mère et leur haine ;
Je médite fort sur leur parjure incessant,
Ils se font expier, notre esprit obsolescent,
Voient quelque temps après leur vie tout écroulée ;
Revenant comme si la vie n’était passée.

L’histoire de ma mère…
 • Pieds Hyphénique: La Revanche

  il=nous=pa=raît=par=fois=beau=de=se=ra=con=ter 12
  de=par=ler=du=vé=cu=qui=nous=a=fa=çon=né 12
  en=moi=il=est=une=his=toi=re=fort=tra=gi=que 12
  qui=an=crée=dans=mon=â=meest=pour=moi=nos=tal=gique 12
  ja=voue=que=jai=du=mal=à=ne=point=y=pen=ser 12
  a=ma=mère=dont=jai=vio=len=ce=à=ap=pe=ler 12
  cet=te=da=me=qui=eut=tant=plai=sir=dans=ma=vie 12
  a=brû=ler=de=vant=moi=tou=te=ma=po=é=sie 12
  et=le=feu=jail=lis=sant=en=moi=ma=trans=por=té 12
  vers=un=grand=cha=grin=et=là=jai=ré=a=li=sé 12
  lin=fâ=me=vie=qui=se=pré=sen=tait=fort=a=troce 12
  jai=dès=lors=res=sen=ti=u=ne=pul=sion=fé=roce 12
  le=goût=de=la=ven=geance=a=eu=long=temps=rai=son 12
  et=quand=en=pleu=rant=je=ren=trai=à=la=mai=son 12
  en=ou=vrant=la=por=te=tom=bai=je=sur=lal=lée 12
  uneal=lée=voi=lée=de=mur=dont=lâ=me=est=gâ=chée 12
  par=un=en=nui=des=gens=qui=ha=bi=tant=ces=lieux 12
  neus=sent=point=re=mar=qué=en=eux=ni=de=leurs=yeux 12
  la=lu=mière=la=joie=le=bon=heur=lal=lé=gres=se 12
  et=le=mal=bon=de=vant=le=prêtre=se=con=fes=se 12
  je=par=le=de=ces=gens=dont=le=mal=est=pré=sent 12
  et=quand=de=vant=le=cierge=ils=voient=tout=bon=ne=ment 12
  les=cieux=qui=es=sayent=de=bien=la=ver=leur=fau=te 12
  quand=la=vés=ils=jouent=et=ler=reur=est=bien=plus=haute 12
  cest=le=cas=de=ma=mère=ay=ant=tou=jours=é=choué 12
  qui=en=tre=prend=des=choix=quel=le=peut=re=gret=ter 12
  el=le=eut=en=fin=tout=pour=réus=sir=com=me=mère 12
  son=â=me=lais=sant=ce=goût=rem=pli=de=chi=mère 12
  el=le=na=donc=pas=su=com=ment=se=ré=ta=blir 12
  et=ne=com=prit=com=ment=son=fils=put=la=tra=hir 12
  en=fait=dans=ce=tex=te=moi=je=mets=sur=la=s=cène 13
  des=gens=et=no=tam=ment=ma=mè=re=et=leur=haine 12
  je=mé=dite=fort=sur=leur=par=ju=re=in=ces=sant 12
  ils=se=font=ex=pier=notre=es=prit=ob=so=les=cent 12
  voient=quel=que=temps=a=près=leur=vie=tout=é=crou=lée 12
  re=ve=nant=com=me=si=la=vie=né=tait=pas=sée 12

  l=his=toi=re=de=ma=mè=re 8
 • Phonétique : La Revanche

  il nu paʁε paʁfwa bo də sə ʁakɔ̃te,
  də paʁle dy veky ki nuz- a fasɔne.
  ɑ̃ mwa, il εt- ynə istwaʁə fɔʁ tʁaʒikə,
  ki, ɑ̃kʁe dɑ̃ mɔ̃n- amə ε puʁ mwa nɔstalʒikə.
  ʒavu kə ʒε dy mal a nə pwɛ̃ i pɑ̃se,
  a ma mεʁə dɔ̃ ʒε vjɔlɑ̃sə a apəle,
  sεtə damə ki y tɑ̃ plεziʁ dɑ̃ ma vi,
  a bʁyle dəvɑ̃ mwa tutə ma pɔezi,
  e lə fø ʒajisɑ̃ ɑ̃ mwa ma tʁɑ̃spɔʁte,
  vεʁz- œ̃ ɡʁɑ̃ ʃaɡʁɛ̃ e la ʒε ʁealize,
  lɛ̃famə vi ki sə pʁezɑ̃tε fɔʁ atʁɔsə,
  ʒε dε lɔʁ ʁəsɑ̃ti ynə pylsjɔ̃ feʁɔsə.
  lə ɡu də la vɑ̃ʒɑ̃sə a y lɔ̃tɑ̃ ʁεzɔ̃,
  e kɑ̃t- ɑ̃ pləʁɑ̃ ʒə ʁɑ̃tʁε a la mεzɔ̃,
  ɑ̃n- uvʁɑ̃ la pɔʁtə, tɔ̃bε ʒə syʁ lale,
  ynə ale vwale də myʁ dɔ̃ lamə ε ɡaʃe,
  paʁ œ̃n- ɑ̃nɥi dε ʒɑ̃ ki-abitɑ̃ sε ljø,
  nøse pwɛ̃ ʁəmaʁke ɑ̃n- ø ni də lœʁz- iø,
  la lymjεʁə, la ʒwa, lə bɔnœʁ, laleɡʁεsə,
  e lə mal bɔ̃ dəvɑ̃ lə pʁεtʁə sə kɔ̃fεsə,
  ʒə paʁlə də sε ʒɑ̃ dɔ̃ lə mal ε pʁezɑ̃,
  e kɑ̃ dəvɑ̃ lə sjεʁʒə il vwae tu bɔnəmɑ̃,
  lε sjø ki esεje də bjɛ̃ lave lœʁ fotə,
  kɑ̃ lave, il ʒue e leʁœʁ ε bjɛ̃ plys-otə.
  sε lə ka də ma mεʁə εjɑ̃ tuʒuʁz- eʃue,
  ki ɑ̃tʁəpʁɑ̃ dε ʃwa kεllə pø ʁəɡʁεte.
  εllə y ɑ̃fɛ̃ tu puʁ ʁeysiʁ kɔmə mεʁə,
  sɔ̃n- amə lεsɑ̃ sə ɡu ʁɑ̃pli də ʃimεʁə,
  εllə na dɔ̃k pa sy kɔmɑ̃ sə ʁetabliʁ,
  e nə kɔ̃pʁi kɔmɑ̃ sɔ̃ fis pyt la tʁaiʁ.
  ɑ̃ fε, dɑ̃ sə tεkstə, mwa, ʒə mεt syʁ la sεnə,
  dε ʒɑ̃z- e nɔtamɑ̃ ma mεʁə e lœʁ-εnə,
  ʒə meditə fɔʁ syʁ lœʁ paʁʒyʁə ɛ̃sesɑ̃,
  il sə fɔ̃ εkspje, nɔtʁə εspʁi ɔpsɔlesɑ̃,
  vwae kεlkə tɑ̃z- apʁε lœʁ vi tut- ekʁule,
  ʁəvənɑ̃ kɔmə si la vi netε pase.

  listwaʁə də ma mεʁə…
 • Pieds Phonétique : La Revanche

  il=nu=pa=ʁε=paʁ=fwa=bo=də=sə=ʁa=kɔ̃=te 12
  də=paʁ=le=dy=ve=ky=ki=nu=za=fa=sɔ=ne 12
  ɑ̃=mwa=il=ε=ty=nə=is=twa=ʁə=fɔʁ=tʁa=ʒikə 12
  ki=ɑ̃=kʁe=dɑ̃=mɔ̃=namə=ε=puʁ=mwa=nɔs=tal=ʒikə 12
  ʒa=vu=kə=ʒε=dy=mal=a=nə=pwɛ̃=i=pɑ̃=se 12
  a=ma=mεʁə=dɔ̃=ʒε=vjɔ=lɑ̃=sə=a=a=pə=le 12
  sε=tə=da=mə=ki=y=tɑ̃=plε=ziʁ=dɑ̃=ma=vi 12
  a=bʁy=le=də=vɑ̃=mwa=tu=tə=ma=pɔ=e=zi 12
  e=lə=fø=ʒa=ji=sɑ̃=ɑ̃=mwa=ma=tʁɑ̃s=pɔʁ=te 12
  vεʁ=zœ̃=ɡʁɑ̃=ʃa=ɡʁɛ̃=e=la=ʒε=ʁe=a=li=ze 12
  lɛ̃=fa=mə=vi=ki=sə=pʁe=zɑ̃=tε=fɔʁ=a=tʁɔsə 12
  ʒε=dε=lɔʁ=ʁə=sɑ̃=ti=y=nə=pyl=sjɔ̃=fe=ʁɔsə 12
  lə=ɡu=də=la=vɑ̃=ʒɑ̃sə=a=y=lɔ̃=tɑ̃=ʁε=zɔ̃ 12
  e=kɑ̃=tɑ̃=plə=ʁɑ̃=ʒə=ʁɑ̃=tʁε=a=la=mε=zɔ̃ 12
  ɑ̃=nu=vʁɑ̃=la=pɔʁ=tə=tɔ̃=bε=ʒə=syʁ=la=le 12
  ynəa=le=vwa=le=də=myʁ=dɔ̃=la=mə=ε=ɡa=ʃe 12
  paʁ=œ̃=nɑ̃n=ɥi=dε=ʒɑ̃=ki-a=bi=tɑ̃=sε=ljø 12
  nøse=pwɛ̃=ʁə=maʁ=ke=ɑ̃=nø=ni=də=lœʁ=zi=ø 12
  la=ly=mjε=ʁə=la=ʒwa=lə=bɔ=nœʁ=la=le=ɡʁεsə 12
  e=lə=mal=bɔ̃=də=vɑ̃=lə=pʁε=tʁə=sə=kɔ̃=fεsə 12
  ʒə=paʁ=lə=də=sε=ʒɑ̃=dɔ̃=lə=mal=ε=pʁe=zɑ̃ 12
  e=kɑ̃=də=vɑ̃=lə=sjεʁʒə=il=vwa=tu=bɔ=nə=mɑ̃ 12
  lε=sjø=ki=e=sε=je=də=bjɛ̃=la=ve=lœʁ=fotə 12
  kɑ̃=la=ve=il=ʒu=e=e=le=ʁœʁ=ε=bjɛ̃=plys-otə 13
  sεlə=ka=də=ma=mε=ʁəε=jɑ̃=tu=ʒuʁ=ze=ʃu=e 12
  ki=ɑ̃=tʁə=pʁɑ̃=dε=ʃwa=kεl=lə=pø=ʁə=ɡʁε=te 12
  εl=lə=y=ɑ̃=fɛ̃=tu=puʁ=ʁe=y=siʁ=kɔmə=mεʁə 12
  sɔ̃=na=mə=lε=sɑ̃=sə=ɡu=ʁɑ̃=pli=də=ʃi=mεʁə 12
  εl=lə=na=dɔ̃k=pa=sy=kɔ=mɑ̃=sə=ʁe=ta=bliʁ 12
  e=nə=kɔ̃=pʁi=kɔ=mɑ̃=sɔ̃=fis=pyt=la=tʁa=iʁ 12
  ɑ̃=fε=dɑ̃=sə=tεk=stə=mwa=ʒə=mεt=syʁ=la=sεnə 12
  dε=ʒɑ̃=ze=nɔ=ta=mɑ̃=ma=mε=ʁə=e=lœʁ-εnə 12
  ʒə=me=ditə=fɔʁ=syʁ=lœʁ=paʁ=ʒy=ʁə=ɛ̃=se=sɑ̃ 12
  il=sə=fɔ̃=εk=spj=nɔtʁə=εs=pʁi=ɔp=sɔ=le=sɑ̃ 12
  vwa=kεl=kə=tɑ̃=za=pʁε=lœʁ=vi=tu=te=kʁu=le 12
  ʁə=və=nɑ̃=kɔ=mə=si=la=vi=ne=tε=pa=se 12

  lis=twa=ʁə=də=ma=mε=ʁə 7

PostScriptum

A ma mère et aux gens sans paroles.

Historique des Modifications

20/08/2019 19:12
20/08/2019 18:54
20/08/2019 18:53

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
05/06/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.