Poeme-France : Lecture Écrit Déclaration

Poeme : Le Temps Sans Toi

Poème Déclaration
Publié le 14/04/2019 00:16

L'écrit contient 329 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Ed

A Propos du Poeme

Pour toi, chaque lettre compte

Le Temps Sans Toi

Je me persuade de ne plus t’aimer pour vivre
Toujours cet écho de ton visage, de ta voix
Là, sur cet Amour mon cœur fait une croix
Le temps si long ! Si long loin de tes bras !
Suis-je idiote ou trop jeune, même ivre
De croire au jour où tu me reviendras ?
Comment taire cette Honte ? Ce livre
Où s’écrivent les mots où tu n’es pas ?
Dans la littérature, si Amoureux
J’ai aimé ce qu’on a vécu tous deux !
Je refuse de porter ce chagrin
Tu me manques souvent le matin…
Mais si fière et si féminine
Je préfère de cette mine
Pleurer seule et sans fin !
Dans la chute Amoureuse
Ô dans ce temps sans toi
Ô j’en étais si peureuse !
Reste de cette magie
La Mort et son froid
Un brin de poésies
Une fin heureuse
Sans toi qui lis !
Ô mais je t’aime
Dans ce poème !
Tu es parti
Ô pourquoi ?
Mes rimes
Sont toi…
Normal
Ce mal
Luit !
Oui
De ?
Ô
De
Toi !
Fuis !
Crois !
Vois-tu
Ô l’Amour
L’inconnu
Ô toujours ?
Car sans toi
Dans le cœur
Cette douleur !
Je t’ai tant aimé
Ô aimé si fort !
J’adorais nos mots
Ô comment t’oublier ?
Et tous ces sanglots
Au présent et au passé ?
Nouvelles rencontres
Non ! Mon cœur est contre !
Avec toi j’étais heureuse
Ô je suis encore Amoureuse !
Combien de lettres ? De maux ?
Tu me manques souvent la nuit
Ô toi Ma Plume, mon inspiration
Dans ce poème, dans l’Aujourd’hui !
Ô Dans ton absence insoutenable
Est acharné mon Amour détestable !
Et sans cet Amour l’hiver s’affronte
Les feuilles de brouillon se comptent
De ces jours sans toi, une Lamentation !
Ô pourquoi tu ne m’aimes pas ? Je t’aime moi !
Voilà la fin de ce sablier de sentiments
Maux où s’écoule sans ta présence le temps
Mots d’une poésie dans cette année sans toi…
 • Pieds Hyphénique: Le Temps Sans Toi

  je=me=per=suade=de=ne=plus=tai=mer=pour=vivre 11
  tou=jours=cet=é=cho=de=ton=vi=sage=de=ta=voix 12
  là=sur=cet=a=mour=mon=cœur=fait=une=croix 10
  le=temps=si=long=si=long=loin=de=tes=bras 10
  suis=je=i=dioteou=trop=jeu=ne=mê=me=ivre 10
  de=croire=au=jour=où=tu=me=re=vien=dras 10
  com=ment=tai=re=cet=te=hon=te=ce=livre 10
  où=sé=cri=vent=les=mots=où=tu=nes=pas 10
  dans=la=lit=té=ra=ture=si=a=mou=reux 10
  jai=ai=mé=ce=quon=a=vé=cu=tous=deux 10
  je=re=fu=se=de=por=ter=ce=cha=grin 10
  tu=me=man=ques=sou=vent=le=ma=tin 9
  mais=si=fiè=re=et=si=fé=mi=ni=ne 10
  je=pré=fè=re=de=cet=te=mi=ne 9
  pleu=rer=seu=le=et=sans=fin 7
  dans=la=chu=te=a=mou=reu=se 8
  ô=dans=ce=temps=sans=toi 6
  ô=jen=é=tais=si=peu=reu=se 8
  res=te=de=cet=te=ma=gie 7
  la=mort=et=son=froid 5
  un=brin=de=po=é=sies 6
  u=ne=fin=heu=reu=se 6
  sans=toi=qui=lis 4
  ô=mais=je=tai=me 5
  dans=ce=po=è=me 5
  tu=es=par=ti 4
  ô=pour=quoi 3
  mes=ri=mes 3
  sont=toi 2
  nor=mal 2
  ce=mal 2
  luit 1
  oui 1
  de 1
  ô 1
  de 1
  toi 1
  fuis 1
  crois 1
  vois=tu 2
  ô=la=mour 3
  lin=con=nu 3
  ô=tou=jours 3
  car=sans=toi 3
  dans=le=cœur 3
  cet=te=dou=leur 4
  je=tai=tant=ai=mé 5
  ô=ai=mé=si=fort 5
  ja=do=rais=nos=mots 5
  ô=com=ment=tou=bli=er 6
  et=tous=ces=san=glots 5
  au=pré=sent=et=au=pas=sé 7
  nou=vel=les=ren=con=tres 6
  non=mon=cœur=est=con=tre 6
  a=vec=toi=jé=tais=heu=reu=se 8
  ô=je=suis=en=co=re=a=mou=reu=se 10
  com=bien=de=let=tres=de=maux 7
  tu=me=man=ques=sou=vent=la=nuit 8
  ô=toi=ma=plume=mon=ins=pi=ra=ti=on 10
  dans=ce=po=è=me=dans=lau=jourd=hui 9
  ô=dans=ton=ab=sen=ce=in=sou=te=nable 10
  est=a=char=né=mon=a=mour=dé=tes=table 10
  et=sans=cet=a=mour=l=hi=ver=saf=fronte 10
  les=feu=i=lles=de=brouil=lon=se=comptent 9
  de=ces=jours=sans=toi=une=la=men=ta=tion 10
  ô=pour=quoi=tu=ne=maimes=pas=je=taime=moi 10
  voi=là=la=fin=de=ce=sa=blier=de=sen=timents 11
  maux=où=sé=coule=sans=ta=présen=ce=le=temps 10
  mots=dune=poé=sie=dans=cet=tean=née=sans=toi 10
 • Phonétique : Le Temps Sans Toi

  ʒə mə pεʁsɥadə də nə plys tεme puʁ vivʁə
  tuʒuʁ sεt eʃo də tɔ̃ vizaʒə, də ta vwa
  la, syʁ sεt amuʁ mɔ̃ kœʁ fε ynə kʁwa
  lə tɑ̃ si lɔ̃ ! si lɔ̃ lwɛ̃ də tε bʁa !
  sɥi ʒə idjɔtə u tʁo ʒənə, mεmə ivʁə
  də kʁwaʁə o ʒuʁ u ty mə ʁəvjɛ̃dʁa ?
  kɔmɑ̃ tεʁə sεtə ɔ̃tə ? sə livʁə
  u sekʁive lε moz- u ty nε pa ?
  dɑ̃ la liteʁatyʁə, si amuʁø
  ʒε εme sə kɔ̃n- a veky tus dø !
  ʒə ʁəfyzə də pɔʁte sə ʃaɡʁɛ̃
  ty mə mɑ̃k suvɑ̃ lə matɛ̃…
  mε si fjεʁə e si femininə
  ʒə pʁefεʁə də sεtə minə
  pləʁe sələ e sɑ̃ fɛ̃ !
  dɑ̃ la ʃytə amuʁøzə
  o dɑ̃ sə tɑ̃ sɑ̃ twa
  o ʒɑ̃n- etε si pəʁøzə !
  ʁεstə də sεtə maʒi
  la mɔʁ e sɔ̃ fʁwa
  œ̃ bʁɛ̃ də pɔezi
  ynə fɛ̃ œʁøzə
  sɑ̃ twa ki li !
  o mε ʒə tεmə
  dɑ̃ sə pɔεmə !
  ty ε paʁti
  o puʁkwa ?
  mε ʁimə
  sɔ̃ twa…
  nɔʁmal
  sə mal
  lɥi !
  ui
  də ?
  o

  twa !
  fɥi !
  kʁwa !
  vwa ty
  o lamuʁ
  lɛ̃kɔny
  o tuʒuʁ ?
  kaʁ sɑ̃ twa
  dɑ̃ lə kœʁ
  sεtə dulœʁ !
  ʒə tε tɑ̃ εme
  o εme si fɔʁ !
  ʒadɔʁε no mo
  o kɔmɑ̃ tublje ?
  e tus sε sɑ̃ɡlo
  o pʁezɑ̃ e o pase ?
  nuvεllə ʁɑ̃kɔ̃tʁə
  nɔ̃ ! mɔ̃ kœʁ ε kɔ̃tʁə !
  avεk twa ʒetεz- œʁøzə
  o ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə amuʁøzə !
  kɔ̃bjɛ̃ də lεtʁə ? də mo ?
  ty mə mɑ̃k suvɑ̃ la nɥi
  o twa ma plymə, mɔ̃n- ɛ̃spiʁasjɔ̃
  dɑ̃ sə pɔεmə, dɑ̃ loʒuʁdɥi !
  o dɑ̃ tɔ̃n- absɑ̃sə ɛ̃sutənablə
  εt- aʃaʁne mɔ̃n- amuʁ detεstablə !
  e sɑ̃ sεt amuʁ livεʁ safʁɔ̃tə
  lε fœjə də bʁujɔ̃ sə kɔ̃te
  də sε ʒuʁ sɑ̃ twa, ynə lamɑ̃tasjɔ̃ !
  o puʁkwa ty nə mεmə pa ? ʒə tεmə mwa !
  vwala la fɛ̃ də sə sablje də sɑ̃timɑ̃
  moz- u sekulə sɑ̃ ta pʁezɑ̃sə lə tɑ̃
  mo dynə pɔezi dɑ̃ sεtə ane sɑ̃ twa…
 • Pieds Phonétique : Le Temps Sans Toi

  ʒə=mə=pεʁ=sɥadə=də=nə=plys=tε=me=puʁvivʁə 10
  tu=ʒuʁ=sεt=e=ʃodə=tɔ̃=vizaʒə=də=ta=vwa 10
  la=syʁ=sεt=a=muʁ=mɔ̃=kœʁ=fε=ynə=kʁwa 10
  lə=tɑ̃=si=lɔ̃=si=lɔ̃=lwɛ̃=də=tε=bʁa 10
  sɥiʒə=i=djɔ=təu=tʁo=ʒə=nə=mε=mə=ivʁə 10
  də=kʁwaʁə=o=ʒuʁ=u=ty=mə=ʁə=vjɛ̃=dʁa 10
  kɔ=mɑ̃=tε=ʁə=sε=tə=ɔ̃=tə=sə=livʁə 10
  u=se=kʁi=ve=lε=mo=zu=ty=nε=pa 10
  dɑ̃=la=li=te=ʁa=tyʁə=si=a=mu=ʁø 10
  ʒε=ε=me=sə=kɔ̃=na=ve=ky=tus=dø 10
  ʒə=ʁə=fy=zə=də=pɔʁ=te=sə=ʃa=ɡʁɛ̃ 10
  ty=mə=mɑ̃k=su=vɑ̃=lə=ma=tɛ̃ 8
  mε=si=fjε=ʁə=e=si=fe=mi=ni=nə 10
  ʒə=pʁe=fε=ʁə=də=sε=tə=mi=nə 9
  plə=ʁe=sə=lə=e=sɑ̃=fɛ̃ 7
  dɑ̃=la=ʃy=tə=a=mu=ʁø=zə 8
  o=dɑ̃=sə=tɑ̃=sɑ̃=twa 6
  o=ʒɑ̃=ne=tε=si=pə=ʁø=zə 8
  ʁεs=tə=də=sε=tə=ma=ʒi 7
  la=mɔʁ=e=sɔ̃=fʁwa 5
  œ̃=bʁɛ̃=də=pɔ=e=zi 6
  y=nə=fɛ̃=œ=ʁø=zə 6
  sɑ̃=twa=ki=li 4
  o=mε=ʒə=tε=mə 5
  dɑ̃=sə=pɔ=ε=mə 5
  ty=ε=paʁ=ti 4
  o=puʁ=kwa 3
  mε=ʁi=mə 3
  sɔ̃=twa 2
  nɔʁ=mal 2
  sə=mal 2
  lɥi 1
  u=i 2
  1
  o 1
  1
  twa 1
  fɥi 1
  kʁwa 1
  vwa=ty 2
  o=la=muʁ 3
  lɛ̃=kɔ=ny 3
  o=tu=ʒuʁ 3
  kaʁ=sɑ̃=twa 3
  dɑ̃=lə=kœ=ʁə 4
  sε=tə=du=lœ=ʁə 5
  ʒə=tε=tɑ̃=ε=me 5
  o=ε=me=si=fɔʁ 5
  ʒa=dɔ=ʁε=no=mo 5
  o=kɔ=mɑ̃=tu=blj=e 6
  e=tus=sε=sɑ̃=ɡlo 5
  o=pʁe=zɑ̃=e=o=pa=se 7
  nu=vεl=lə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə 6
  nɔ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=ε=kɔ̃=tʁə 7
  a=vεk=twa=ʒe=tε=zœ=ʁø=zə 8
  o=ʒə=sɥi=zɑ̃=kɔ=ʁə=a=mu=ʁø=zə 10
  kɔ̃=bj=ɛ̃=də=lε=tʁə=də=mo 8
  ty=mə=mɑ̃k=su=vɑ̃=la=nɥi 7
  o=twa=ma=ply=mə=mɔ̃=nɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃ 10
  dɑ̃=sə=pɔ=ε=mə=dɑ̃=lo=ʒuʁ=dɥi 9
  o=dɑ̃=tɔ̃=nab=sɑ̃=sə=ɛ̃=su=tə=nablə 10
  ε=ta=ʃaʁ=ne=mɔ̃=na=muʁ=de=tεs=tablə 10
  e=sɑ̃=sεt=a=muʁ=li=vεʁ=sa=fʁɔ̃=tə 10
  lε=fœ=jə=də=bʁu=j=ɔ̃=sə=kɔ̃=te 10
  də=sε=ʒuʁ=sɑ̃=twa=ynə=la=mɑ̃=ta=sjɔ̃ 10
  o=puʁ=kwatynə=mε=mə=pa=ʒə=tε=mə=mwa 10
  vwa=la=lafɛ̃də=sə=sa=blje=də=sɑ̃=ti=mɑ̃ 10
  mo=zuse=kulə=sɑ̃=ta=pʁe=zɑ̃=sə=lə=tɑ̃ 10
  modynə=pɔ=e=zi=dɑ̃=sε=təa=ne=sɑ̃=twa 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/04/2019 10:49Isadorable

Bonjour Ed , l’amour triomphe toujours avec celle que tu aimes ! Mais un jour tu verras ton cœur s’embellerira de bonheur. Isadorable

Auteur de Poésie
15/04/2019 00:16Âme Perdue

❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍 rien a dire juste sublime