Poeme-France : Lecture Écrit Mère

Poeme : Maman

Poème Mère
Publié le 15/04/2019 10:15

L'écrit contient 338 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Ed

Maman

Comme j’ai le don de parler à l’au-delà
Me voilà, traversant le couloir de mon âme
Vers le grand jour, vers ton lointain, loin d’ici-bas
Venant te poser une question de femme…

J’ai laissé dormir l’envie de mourir
J’abandonne peu à peu l’horrible colère
J’apprends à être meilleure, à rire sans mentir
A m’attacher, à devenir une bonne mère…

Maman… Où es-tu ? Je croise beaucoup d’échos
Cherchant ta voix dans les confins de ma mémoire
Avec pour gouvernail le silence des mots
Sur le navire du temps contant mon histoire.

Je frissonne enfin, dans cette réalité
Éveillée, consciente, attendant dans ce rêve
Les réponses aux questions pas encor posées
Peut-être pour que mon esprit trouve une trêve.

Il y a si longtemps que je n’ai pas pleuré !
Maman… je souris dans l’oubli de ton visage
J’ai eu la chance de pouvoir communiquer
Avec mon cœur à votre immense paysage.

C’est une question d’avenir, de futur
Une écriture voulant entrevoir la vie
Au-dessus du temps, voir au-delà de ce mur
Les mots se répétant dans cette poésie…

Maman… Quand tu as rejoint le ciel, j’imagine
Qu’il y avait en moi plus que le deuil en cadeau
Plus précieux que l’offrande de ma tendre mine
Parfois provocante, insolente, folle du chaos.

Je le cherche, ce trésor enfoui par tes soins
Je le cherche dans les méandres de l’enfance
Mais un ange est venu m’avouer mes besoins
De chercher plutôt du côté de l’espérance.

C’est un endroit que je ne connais pas, j’ai peur
Peur de cet inconnu heureux. Maman… Que faire ?
Dois-je foncer dans les idées de la douceur
Sans ne plus compter sur mes doigts, vers le mystère ?

J’ai déposé dans ton monde ma question
J’attendrai sagement la réponse en mon être
J’irai la lire dans une inspiration
J’irai l’écrire dans notre prochaine lettre…
 • Pieds Hyphénique: Maman

  com=me=jai=le=don=de=par=ler=à=lau=de=là 12
  me=voi=là=tra=ver=sant=le=cou=loir=de=mon=âme 12
  vers=le=grand=jour=vers=ton=loin=tain=loin=di=ci=bas 12
  ve=nant=te=po=ser=une=ques=ti=on=de=fem=me 12

  jai=lais=sé=dor=mir=len=vie=de=mou=rir 10
  ja=ban=donne=peu=à=peu=l=hor=ri=ble=co=lère 12
  jap=prends=à=ê=tre=meilleure=à=ri=re=sans=men=tir 12
  a=mat=ta=cher=à=de=ve=nir=une=bon=ne=mère 12

  ma=man=où=es=tu=je=croi=se=beau=coup=dé=chos 12
  cher=chant=ta=voix=dans=les=con=fins=de=ma=mé=moire 12
  a=vec=pour=gou=ver=nail=le=si=len=ce=des=mots 12
  sur=le=na=vi=re=du=temps=con=tant=mon=his=toire 12

  je=fris=sonne=en=fin=dans=cet=te=ré=a=li=té 12
  éveil=lée=cons=cien=te=at=ten=dant=dans=ce=rê=ve 12
  les=ré=pon=ses=aux=ques=tions=pas=en=cor=po=sées 12
  peut=têtre=pour=que=mon=es=prit=trou=ve=u=ne=trêve 12

  il=y=a=si=long=temps=que=je=nai=pas=pleu=ré 12
  ma=man=je=sou=ris=dans=lou=bli=de=ton=vi=sage 12
  jai=eu=la=chan=ce=de=pou=voir=com=mu=ni=quer 12
  a=vec=mon=cœur=à=vo=tre=im=men=se=pay=sage 12

  cest=u=ne=ques=ti=on=da=ve=nir=de=fu=tur 12
  une=é=cri=tu=re=vou=lant=en=tre=voir=la=vie 12
  au=des=sus=du=temps=voir=au=de=là=de=ce=mur 12
  les=mots=se=ré=pé=tant=dans=cet=te=po=é=sie 12

  ma=man=quand=tu=as=re=joint=le=ciel=ji=ma=gine 12
  quil=y=a=vait=en=moi=plus=que=le=deuil=en=ca=deau 13
  plus=pré=cieux=que=lof=fran=de=de=ma=ten=dre=mine 12
  par=fois=pro=vo=cante=in=solen=te=fol=le=du=chaos 12

  je=le=cher=che=ce=tré=sor=en=foui=par=tes=soins 12
  je=le=cher=che=dans=les=mé=an=dres=de=len=fance 12
  mais=un=an=ge=est=ve=nu=ma=vouer=mes=be=soins 12
  de=cher=cher=plu=tôt=du=cô=té=de=les=pé=rance 12

  cest=un=en=droit=que=je=ne=con=nais=pas=jai=peur 12
  peur=de=cet=in=con=nu=heu=reux=ma=man=que=faire 12
  dois=je=fon=cer=dans=les=i=dées=de=la=dou=ceur 12
  sans=ne=plus=comp=ter=sur=mes=doigts=vers=le=mys=tère 12

  jai=dé=po=sé=dans=ton=mon=de=ma=ques=ti=on 12
  jat=ten=drai=sage=ment=la=ré=pon=se=en=mon=être 12
  ji=rai=la=li=re=dans=u=ne=ins=pi=ra=tion 12
  ji=rai=lé=cri=re=dans=no=tre=pro=chai=ne=lettre 12
 • Phonétique : Maman

  kɔmə ʒε lə dɔ̃ də paʁle a lo dəla
  mə vwala, tʁavεʁsɑ̃ lə kulwaʁ də mɔ̃n- amə
  vεʁ lə ɡʁɑ̃ ʒuʁ, vεʁ tɔ̃ lwɛ̃tɛ̃, lwɛ̃ disi ba
  vənɑ̃ tə poze ynə kεstjɔ̃ də famə…

  ʒε lεse dɔʁmiʁ lɑ̃vi də muʁiʁ
  ʒabɑ̃dɔnə pø a pø lɔʁiblə kɔlεʁə
  ʒapʁɑ̃z- a εtʁə mεjəʁə, a ʁiʁə sɑ̃ mɑ̃tiʁ
  a mataʃe, a dəvəniʁ ynə bɔnə mεʁə…

  mamɑ̃… u ε ty ? ʒə kʁwazə boku deʃo
  ʃεʁʃɑ̃ ta vwa dɑ̃ lε kɔ̃fɛ̃ də ma memwaʁə
  avεk puʁ ɡuvεʁnaj lə silɑ̃sə dε mo
  syʁ lə naviʁə dy tɑ̃ kɔ̃tɑ̃ mɔ̃n- istwaʁə.

  ʒə fʁisɔnə ɑ̃fɛ̃, dɑ̃ sεtə ʁealite
  evεje, kɔ̃sjɑ̃tə, atɑ̃dɑ̃ dɑ̃ sə ʁεvə
  lε ʁepɔ̃səz- o kεstjɔ̃ pa ɑ̃kɔʁ poze
  pø tεtʁə puʁ kə mɔ̃n- εspʁi tʁuvə ynə tʁεvə.

  il i a si lɔ̃tɑ̃ kə ʒə nε pa pləʁe !
  mamɑ̃… ʒə suʁi dɑ̃ lubli də tɔ̃ vizaʒə
  ʒε y la ʃɑ̃sə də puvwaʁ kɔmynike
  avεk mɔ̃ kœʁ a vɔtʁə imɑ̃sə pεizaʒə.

  sεt- ynə kεstjɔ̃ davəniʁ, də fytyʁ
  ynə ekʁityʁə vulɑ̃ ɑ̃tʁəvwaʁ la vi
  o dəsy dy tɑ̃, vwaʁ o dəla də sə myʁ
  lε mo sə ʁepetɑ̃ dɑ̃ sεtə pɔezi…

  mamɑ̃… kɑ̃ ty a ʁəʒwɛ̃ lə sjεl, ʒimaʒinə
  kil i avε ɑ̃ mwa plys kə lə dəj ɑ̃ kado
  plys pʁesjø kə lɔfʁɑ̃də də ma tɑ̃dʁə minə
  paʁfwa pʁɔvɔkɑ̃tə, ɛ̃sɔlɑ̃tə, fɔlə dy ʃao.

  ʒə lə ʃεʁʃə, sə tʁezɔʁ ɑ̃fui paʁ tε swɛ̃
  ʒə lə ʃεʁʃə dɑ̃ lε meɑ̃dʁə- də lɑ̃fɑ̃sə
  mεz- œ̃n- ɑ̃ʒə ε vəny mavue mε bəzwɛ̃
  də ʃεʁʃe plyto dy kote də lεspeʁɑ̃sə.

  sεt- œ̃n- ɑ̃dʁwa kə ʒə nə kɔnε pa, ʒε pœʁ
  pœʁ də sεt ɛ̃kɔny œʁø. mamɑ̃… kə fεʁə ?
  dwa ʒə fɔ̃se dɑ̃ lεz- ide də la dusœʁ
  sɑ̃ nə plys kɔ̃te syʁ mε dwa, vεʁ lə mistεʁə ?

  ʒε depoze dɑ̃ tɔ̃ mɔ̃də ma kεstjɔ̃
  ʒatɑ̃dʁε saʒəmɑ̃ la ʁepɔ̃sə ɑ̃ mɔ̃n- εtʁə
  ʒiʁε la liʁə dɑ̃z- ynə ɛ̃spiʁasjɔ̃
  ʒiʁε lekʁiʁə dɑ̃ nɔtʁə pʁoʃεnə lεtʁə…
 • Pieds Phonétique : Maman

  kɔ=mə=ʒε=lə=dɔ̃=də=paʁ=le=a=lo=də=la 12
  mə=vwa=la=tʁa=vεʁ=sɑ̃=lə=ku=lwaʁ=də=mɔ̃=namə 12
  vεʁ=lə=ɡʁɑ̃=ʒuʁ=vεʁ=tɔ̃=lwɛ̃=tɛ̃=lwɛ̃=di=si=ba 12
  və=nɑ̃=tə=po=ze=y=nə=kεs=tjɔ̃=də=fa=mə 12

  ʒε=lε=se=dɔʁ=miʁ=lɑ̃=vi=də=mu=ʁiʁ 10
  ʒa=bɑ̃=dɔ=nə=pø=a=pø=lɔ=ʁi=blə=kɔ=lεʁə 12
  ʒa=pʁɑ̃=za=εtʁə=mε=jəʁə=a=ʁi=ʁə=sɑ̃=mɑ̃=tiʁ 12
  a=ma=ta=ʃe=adə=və=niʁ=y=nə=bɔ=nə=mεʁə 12

  ma=mɑ̃=u=ε=ty=ʒə=kʁwa=zə=bo=ku=de=ʃo 12
  ʃεʁ=ʃɑ̃=ta=vwa=dɑ̃=lε=kɔ̃=fɛ̃=də=ma=me=mwaʁə 12
  a=vεk=puʁ=ɡu=vεʁ=naj=lə=si=lɑ̃=sə=dε=mo 12
  syʁ=lə=na=vi=ʁə=dy=tɑ̃=kɔ̃=tɑ̃=mɔ̃=nis=twaʁə 12

  ʒə=fʁi=sɔnə=ɑ̃=fɛ̃=dɑ̃=sε=tə=ʁe=a=li=te 12
  e=vε=je=kɔ̃=sjɑ̃=tə=a=tɑ̃=dɑ̃=dɑ̃=sə=ʁεvə 12
  lε=ʁe=pɔ̃=sə=zo=kεs=tjɔ̃=pa=ɑ̃=kɔʁ=po=ze 12
  pø=tεtʁə=puʁ=kə=mɔ̃=nεs=pʁi=tʁu=və=y=nə=tʁεvə 12

  il=i=a=si=lɔ̃=tɑ̃=kə=ʒə=nε=pa=plə=ʁe 12
  ma=mɑ̃=ʒə=su=ʁi=dɑ̃=lu=bli=də=tɔ̃=vi=zaʒə 12
  ʒε=y=la=ʃɑ̃=sə=də=pu=vwaʁ=kɔ=my=ni=ke 12
  a=vεk=mɔ̃=kœʁ=a=vɔtʁə=i=mɑ̃=sə=pε=i=zaʒə 12

  sε=ty=nə=kεs=tj=ɔ̃=da=və=niʁ=də=fy=tyʁ 12
  ynə=e=kʁi=ty=ʁə=vu=lɑ̃=ɑ̃=tʁə=vwaʁ=la=vi 12
  o=də=sy=dy=tɑ̃=vwaʁ=o=də=la=də=sə=myʁ 12
  lε=mo=sə=ʁe=pe=tɑ̃=dɑ̃=sε=tə=pɔ=e=zi 12

  ma=mɑ̃=kɑ̃=ty=a=ʁə=ʒwɛ̃=lə=sjεl=ʒi=ma=ʒinə 12
  kil=i=a=vε=ɑ̃=mwa=plys=kə=lə=dəj=ɑ̃=ka=do 13
  plys=pʁe=sjø=kə=lɔ=fʁɑ̃=də=də=ma=tɑ̃=dʁə=minə 12
  paʁ=fwa=pʁɔvɔkɑ̃tə=ɛ̃=sɔ=lɑ̃=tə=fɔ=lə=dy=ʃa=o 12

  ʒə=lə=ʃεʁʃə=sə=tʁe=zɔʁ=ɑ̃=fu=i=paʁ=tε=swɛ̃ 12
  ʒə=lə=ʃεʁ=ʃə=dɑ̃=lε=me=ɑ̃=dʁə=də=lɑ̃=fɑ̃sə 12
  mε=zœ̃=nɑ̃ʒə=ε=və=ny=ma=vu=e=mε=bə=zwɛ̃ 12
  də=ʃεʁ=ʃe=ply=to=dy=ko=te=də=lεs=pe=ʁɑ̃sə 12

  sε=tœ̃=nɑ̃=dʁwa=kə=ʒə=nə=kɔ=nε=pa=ʒε=pœʁ 12
  pœʁ=də=sεt=ɛ̃=kɔ=ny=œ=ʁø=ma=mɑ̃=kə=fεʁə 12
  dwa=ʒə=fɔ̃=se=dɑ̃=lε=zi=de=də=la=du=sœʁ 12
  sɑ̃=nə=plys=kɔ̃=te=syʁ=mε=dwa=vεʁ=lə=mis=tεʁə 12

  ʒε=de=po=ze=dɑ̃=tɔ̃=mɔ̃=də=ma=kεs=tj=ɔ̃ 12
  ʒa=tɑ̃=dʁε=saʒə=mɑ̃=la=ʁe=pɔ̃=sə=ɑ̃=mɔ̃=nεtʁə 12
  ʒi=ʁε=la=li=ʁə=dɑ̃=zy=nə=ɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃ 12
  ʒi=ʁε=le=kʁi=ʁə=dɑ̃=nɔ=tʁə=pʁo=ʃε=nə=lεtʁə 12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/04/2019 19:36Tulipe Noire

Très touchant ton Magnifique écrit que j’applaudis et qui est d’après mon avis le plus beau poème dans le vrai sens du mot que tu as écrit et qui doit-être lu par les auteurs du Site, vu ses expressions et son fond réuni entre sentiments sincères et innocence et le témoignage tant vécu, merci pour ce plaisir de lecture et pour le partage avec mon coup de cœur poétique, merci.

Auteur de Poésie
16/04/2019 20:43Tulipe Noire

un très joli écrit que j’ai beaucoup apprécié, merci du partage avec mon coup de cœur poétique

Auteur de Poésie
17/04/2019 09:32Âme Perdue

Magnifique poème fort ressenti ❤️❤️❤️ bravo

Les commentaires de cette page sont modérés, ils n'apparaissent qu'après la validation de l'auteur.