Poeme-France : Lecture Écrit Sexe

Poeme : La Coincée Du Cul

Poème Sexe
Publié le 10/09/2019 18:26

L'écrit contient 297 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Ed

Réservé à un publique Majeur

A Propos du Poeme

Les poèmes nuls

La Coincée Du Cul

Jamais son abricot ne pâture au grand air
Chemise de nuit, le coton de sa culotte
Aucune dentelle, son mari vit l’enfer
Sauf le jour aux putes quand Satan le dorlote.
Il a bien essayé de parler de gougnotte
La colère de la coincée fit trembler
Les murs de l’église du conté d’à côté !
- L’amour n’a de pudeur que son parfum complexe
Lui dit le pauvre homme, son pantalon gonflé
Mais la coincée du cul avait peur du sexe !

Pour deux ou trois enfants, elle écarta sa chair
- Sois précoce, pitié ! Pria Dieu la marotte
Il n’en fut rien, bourru, le mâle avait du flair
Il déglingua comme un fou sa triste frisotte !
- J’n’ai pas encor finit, ne fais pas ta chochotte
Le matin il avait pu se décharger
Chez Sonia la pute, sur son corps de camée.
Quelques aller-retours dans sa chatte perplexe
Il lui demanda si elle avait apprécié
Mais la coincée du cul avait peur du sexe !

- Prends ma douce queue, pose-la sous ton blair
Le mari ne cessait de sortir sa carotte
Lui servant du vin pour qu’elle n’y voie plus clair
Les putains c’est trop cher ! Fais donc montrer ta glotte !
Par amour, elle ouvrit grand sa bouche pâlotte
Jusqu’au fond du gosier, il la fit dégueuler !
Si fier de son foutre enfin éjaculé
Il l’embrassa sur la joue pour qu’elle ne se vexe
Histoire de très vite recommencer
Mais la coincée du cul avait peur du sexe !

Mais où allons-nous ! ? Mais quelle vulgarité !
Nous ne pouvons ici de poésies parler !
Voici ce que diront certaines par réflexe…
Le bonheur se crée dans la sexualité
Mais les coincées du cul ont trop peur du sexe !
 • Pieds Hyphénique: La Coincée Du Cul

  ja=mais=son=a=bri=cot=ne=pâ=ture=au=grand=air 12
  che=mi=se=de=nuit=le=co=ton=de=sa=cu=lotte 12
  au=cu=ne=den=tel=le=son=ma=ri=vit=len=fer 12
  sauf=le=jour=aux=pu=tes=quand=sa=tan=le=dor=lote 12
  il=a=bien=es=sayé=de=par=ler=de=gou=gno=tte 12
  la=co=lè=re=de=la=coin=cée=fit=trem=bler 11
  les=murs=de=lé=gli=se=du=con=té=dà=cô=té 12
  la=mour=na=de=pu=deur=que=son=par=fum=com=plexe 12
  lui=dit=le=pau=vre=homme=son=pan=ta=lon=gon=flé 12
  mais=la=coin=cée=du=cul=a=vait=peur=du=sexe 11

  pour=deux=ou=trois=en=fants=el=leé=car=ta=sa=chair 12
  sois=pré=co=ce=pi=ti=é=pria=dieu=la=ma=rotte 12
  il=nen=fut=rien=bour=ru=le=mâ=lea=vait=du=flair 12
  il=dé=glin=gua=commeun=fou=sa=tris=te=fri=sot=te 12
  jnai=pas=en=cor=fi=nit=ne=fais=pas=ta=cho=chotte 12
  le=ma=tin=il=a=vait=pu=se=dé=char=ger 11
  chez=so=nia=la=pu=te=sur=son=corps=de=ca=mée 12
  quel=ques=al=ler=re=tours=dans=sa=chat=te=per=plexe 12
  il=lui=de=man=da=si=elle=a=vait=ap=pré=cié 12
  mais=la=coin=cée=du=cul=a=vait=peur=du=sexe 11

  prends=ma=dou=ce=queue=po=se=la=sous=ton=blair 11
  le=ma=ri=ne=ces=sait=de=sor=tir=sa=ca=rotte 12
  lui=ser=vant=du=vin=pour=quel=le=ny=voie=plus=clair 12
  les=pu=tains=cest=trop=cher=fais=donc=mon=trer=ta=glot=te 13
  par=a=mour=el=le=ou=vrit=grand=sa=bouche=pâ=lotte 12
  jus=quau=fond=du=go=sier=il=la=fit=dé=gueu=ler 12
  si=fier=de=son=fou=tre=en=fin=é=ja=cu=lé 12
  il=lem=bras=sa=sur=la=joue=pour=quel=le=ne=se=vexe 13
  his=toi=re=de=très=vi=te=re=com=men=cer 11
  mais=la=coin=cée=du=cul=a=vait=peur=du=sexe 11

  mais=où=al=lons=nous=mais=quel=le=vul=ga=ri=té 12
  nous=ne=pou=vons=i=ci=de=po=é=sies=par=ler 12
  voi=ci=ce=que=di=ront=cer=tai=nes=par=ré=flexe 12
  le=bon=heur=se=crée=dans=la=sexua=li=té 10
  mais=les=coin=cées=du=cul=ont=trop=peur=du=sexe 11
 • Phonétique : La Coincée Du Cul

  ʒamε sɔ̃n- abʁiko nə patyʁə o ɡʁɑ̃t- εʁ
  ʃəmizə də nɥi, lə kɔtɔ̃ də sa kylɔtə
  okynə dɑ̃tεllə, sɔ̃ maʁi vit lɑ̃fe
  sof lə ʒuʁ o pytə kɑ̃ satɑ̃ lə dɔʁlɔtə.
  il a bjɛ̃ esεje də paʁle də ɡuɲɔtə
  la kɔlεʁə də la kwɛ̃se fi tʁɑ̃ble
  lε myʁ də leɡlizə dy kɔ̃te da kote !
  lamuʁ na də pydœʁ kə sɔ̃ paʁfœ̃ kɔ̃plεksə
  lɥi di lə povʁə ɔmə, sɔ̃ pɑ̃talɔ̃ ɡɔ̃fle
  mε la kwɛ̃se dy kyl avε pœʁ dy sεksə !

  puʁ døz- u tʁwaz- ɑ̃fɑ̃, εllə ekaʁta sa ʃεʁ
  swa pʁekɔsə, pitje ! pʁja djø la maʁɔtə
  il nɑ̃ fy ʁjɛ̃, buʁʁy, lə malə avε dy flεʁ
  il deɡlɛ̃ɡa kɔmə œ̃ fu sa tʁistə fʁizɔtə !
  ʒnε pa ɑ̃kɔʁ fini, nə fε pa ta ʃoʃɔtə
  lə matɛ̃ il avε py sə deʃaʁʒe
  ʃe sɔnja la pytə, syʁ sɔ̃ kɔʁ də kame.
  kεlkz- ale ʁətuʁ dɑ̃ sa ʃatə pεʁplεksə
  il lɥi dəmɑ̃da si εllə avε apʁesje
  mε la kwɛ̃se dy kyl avε pœʁ dy sεksə !

  pʁɑ̃ ma dusə kø, pozə la su tɔ̃ blεʁ
  lə maʁi nə sesε də sɔʁtiʁ sa kaʁɔtə
  lɥi sεʁvɑ̃ dy vɛ̃ puʁ kεllə ni vwa plys klεʁ
  lε pytɛ̃ sε tʁo ʃεʁ ! fε dɔ̃k mɔ̃tʁe ta ɡlɔtə !
  paʁ amuʁ, εllə uvʁi ɡʁɑ̃ sa buʃə palɔtə
  ʒysko fɔ̃ dy ɡozje, il la fi deɡəle !
  si fje də sɔ̃ futʁə ɑ̃fɛ̃ eʒakyle
  il lɑ̃bʁasa syʁ la ʒu puʁ kεllə nə sə vεksə
  istwaʁə də tʁε vitə ʁəkɔmɑ̃se
  mε la kwɛ̃se dy kyl avε pœʁ dy sεksə !

  mεz- u alɔ̃ nu ! ? mε kεllə vylɡaʁite !
  nu nə puvɔ̃z- isi də pɔezi paʁle !
  vwasi sə kə diʁɔ̃ sεʁtεnə paʁ ʁeflεksə…
  lə bɔnœʁ sə kʁe dɑ̃ la sεksɥalite
  mε lε kwɛ̃se dy kyl ɔ̃ tʁo pœʁ dy sεksə !
 • Pieds Phonétique : La Coincée Du Cul

  ʒa=mε=sɔ̃=na=bʁi=konə=pa=ty=ʁə=o=ɡʁɑ̃=tεʁ 12
  ʃə=mi=zə=də=nɥi=lə=kɔ=tɔ̃=də=sa=ky=lɔtə 12
  o=ky=nə=dɑ̃=tεl=lə=sɔ̃=ma=ʁi=vit=lɑ̃=fe 12
  sof=lə=ʒuʁ=o=py=tə=kɑ̃=sa=tɑ̃=lə=dɔʁ=lɔtə 12
  il=a=bjɛ̃=e=sε=je=də=paʁ=le=də=ɡu=ɲɔtə 12
  la=kɔ=lε=ʁə=də=la=kwɛ̃=se=fi=tʁɑ̃=ble 11
  lε=myʁ=də=le=ɡli=zə=dy=kɔ̃=te=da=ko=te 12
  la=muʁ=nadə=py=dœʁ=kə=sɔ̃=paʁ=fœ̃=kɔ̃=plεk=sə 12
  lɥi=di=lə=po=vʁə=ɔmə=sɔ̃=pɑ̃=ta=lɔ̃=ɡɔ̃=fle 12
  mε=la=kwɛ̃=se=dy=kyl=a=vε=pœʁ=dy=sεk=sə 12

  puʁ=dø=zu=tʁwa=zɑ̃=fɑ̃=εl=ləe=kaʁ=ta=sa=ʃεʁ 12
  swa=pʁe=kɔ=sə=pi=tje=pʁja=djø=la=ma=ʁɔ=tə 12
  il=nɑ̃=fy=ʁjɛ̃=buʁ=ʁylə=ma=lə=a=vε=dy=flεʁ 12
  il=de=ɡlɛ̃=ɡa=kɔmə=œ̃=fu=sa=tʁis=tə=fʁi=zɔtə 12
  ʒnε=pa=ɑ̃=kɔʁ=fi=ni=nə=fε=pa=ta=ʃo=ʃɔtə 12
  lə=ma=tɛ̃=il=a=vε=py=sə=de=ʃaʁ=ʒe 11
  ʃe=sɔ=nja=la=py=tə=syʁ=sɔ̃=kɔʁ=də=ka=me 12
  kεl=kza=le=ʁə=tuʁ=dɑ̃=sa=ʃa=tə=pεʁ=plεk=sə 12
  il=lɥidə=mɑ̃=da=si=εl=lə=a=vε=a=pʁe=sje 12
  mε=la=kwɛ̃=se=dy=kyl=a=vε=pœʁ=dy=sεk=sə 12

  pʁɑ̃=ma=du=sə=kø=po=zə=la=su=tɔ̃=blεʁ 11
  lə=ma=ʁi=nə=se=sε=də=sɔʁ=tiʁ=sa=ka=ʁɔtə 12
  lɥi=sεʁ=vɑ̃=dy=vɛ̃=puʁ=kεl=lə=ni=vwa=plys=klεʁ 12
  lε=py=tɛ̃=sε=tʁo=ʃεʁ=fε=dɔ̃k=mɔ̃=tʁe=ta=ɡlɔtə 12
  paʁ=a=muʁ=εl=lə=u=vʁi=ɡʁɑ̃=sa=buʃə=pa=lɔtə 12
  ʒys=ko=fɔ̃=dy=ɡo=zje=il=la=fi=de=ɡə=le 12
  si=fje=də=sɔ̃=fu=tʁə=ɑ̃=fɛ̃=e=ʒa=ky=le 12
  il=lɑ̃=bʁa=sa=syʁ=la=ʒu=puʁkεllə=nə=sə=vεk=sə 12
  is=twa=ʁə=də=tʁε=vi=tə=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 11
  mε=la=kwɛ̃=se=dy=kyl=a=vε=pœʁ=dy=sεk=sə 12

  mε=zu=a=lɔ̃=nu=mε=kεl=lə=vyl=ɡa=ʁi=te 12
  nu=nə=pu=vɔ̃=zi=si=də=pɔ=e=zi=paʁ=le 12
  vwa=sisə=kə=di=ʁɔ̃=sεʁ=tε=nə=paʁ=ʁe=flεk=sə 12
  lə=bɔ=nœ=ʁə=sə=kʁe=dɑ̃=la=sεk=sɥa=li=te 12
  mε=lε=kwɛ̃=se=dy=kyl=ɔ̃=tʁo=pœʁ=dy=sεk=sə 12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/09/2019 18:41Marie27

J’adore, ta plume originale qui se differencie des autres sur ce site. Coup de ❤️

Auteur de Poésie
10/09/2019 22:54Nadja Dream

Oh la vache! Nous voilà dans la baise à la campagne...
Toi enculée par dieu et satan
Moi par dieu et lucifer
La pauvre coincée du cul
Dégueule le foutre d’un bouc en rut...

Les commentaires de cette page sont modérés, ils n'apparaissent qu'après la validation de l'auteur.