Poeme-France : Lecture Écrit Malheur

Poeme : Les Pets Vaginaux

Poème Malheur
Publié le 11/01/2020 22:23

L'écrit contient 97 mots qui sont répartis dans 4 strophes. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Sonnet.

Poete : Ed

Réservé à un publique Majeur

Les Pets Vaginaux

Tu ressers fort tout ton intérieur
Mais au moindre petit sourire
Se pointe ce doux chant rieur
Question honte, il n’y a rien de pire

Mêlé aux fluides du plaisir
Sa voie dégoulinante et meilleure
Raconte l’histoire d’un seul avenir
D’un coup vite fait et son leurre

Ne bouge plus ! Non ! Ne respire plus !
Il va croire que le bruit vient de ton cul !
Fourre-toi le drap entre tes jambes !

Discrètement, feins que pour lui tu flambes
D’un ton plus haut « ô oui encor ! »
Frotte-toi fort contre ce mauvais sort…
 • Pieds Hyphénique: Les Pets Vaginaux

  tu=res=sers=fort=tout=ton=in=té=ri=eur 10
  mais=au=moin=dre=pe=tit=sou=ri=re 9
  se=poin=te=ce=doux=chant=ri=eur 8
  ques=ti=on=honte=il=ny=a=rien=de=pire 10

  mê=lé=aux=flui=des=du=plai=sir 8
  sa=voie=dé=gou=li=nan=te=et=meilleu=re 10
  ra=conte=lhis=toi=re=dun=seul=a=ve=nir 10
  dun=coup=vi=te=fait=et=son=leu=rre 9

  ne=bou=ge=plus=non=ne=res=pi=re=plus 10
  il=va=croire=que=le=bruit=vient=de=ton=cul 10
  four=re=toi=le=drap=en=tre=tes=jam=bes 10

  dis=crè=te=ment=feins=que=pour=lui=tu=flambes 10
  dun=ton=plus=haut=ô=oui=en=cor 8
  frot=te=toi=fort=con=tre=ce=mau=vais=sort 10
 • Phonétique : Les Pets Vaginaux

  ty ʁese fɔʁ tu tɔ̃n- ɛ̃teʁjœʁ
  mεz- o mwɛ̃dʁə pəti suʁiʁə
  sə pwɛ̃tə sə du ʃɑ̃ ʁjœʁ
  kεstjɔ̃ ɔ̃tə, il ni a ʁjɛ̃ də piʁə

  mεle o flɥidə dy plεziʁ
  sa vwa deɡulinɑ̃tə e mεjəʁə
  ʁakɔ̃tə listwaʁə dœ̃ səl avəniʁ
  dœ̃ ku vitə fε e sɔ̃ ləʁə

  nə buʒə plys ! nɔ̃ ! nə ʁεspiʁə plys !
  il va kʁwaʁə kə lə bʁɥi vjɛ̃ də tɔ̃ kyl !
  fuʁʁə twa lə dʁa ɑ̃tʁə tε ʒɑ̃bə !

  diskʁεtəmɑ̃, fɛ̃ kə puʁ lɥi ty flɑ̃bə
  dœ̃ tɔ̃ plys-ot « o ui ɑ̃kɔʁ ! »
  fʁɔtə twa fɔʁ kɔ̃tʁə sə movε sɔʁ…
 • Pieds Phonétique : Les Pets Vaginaux

  ty=ʁe=se=fɔʁ=tu=tɔ̃=nɛ̃=te=ʁjœ=ʁə 10
  mε=zo=mwɛ̃=dʁə=pə=ti=su=ʁi=ʁə 9
  sə=pwɛ̃=tə=sə=du=ʃɑ̃=ʁj=œ=ʁə 9
  kεs=tjɔ̃=ɔ̃=tə=il=ni=a=ʁjɛ̃=də=piʁə 10

  mε=le=o=flɥi=də=dy=plε=ziʁ 8
  sa=vwa=de=ɡu=li=nɑ̃tə=e=mε=jə=ʁə 10
  ʁa=kɔ̃=tə=lis=twaʁə=dœ̃=səl=a=və=niʁ 10
  dœ̃=ku=vi=tə=fε=e=sɔ̃=lə=ʁə 9

  nə=bu=ʒə=plys=nɔ̃=nə=ʁεs=pi=ʁə=plys 10
  il=va=kʁwaʁə=kə=lə=bʁɥi=vjɛ̃=də=tɔ̃=kyl 10
  fuʁ=ʁə=twa=lə=dʁa=ɑ̃=tʁə=tε=ʒɑ̃=bə 10

  dis=kʁε=tə=mɑ̃=fɛ̃=kə=puʁ=lɥi=ty=flɑ̃bə 10
  dœ̃=tɔ̃=plys-ot=o=u=i=ɑ̃=kɔʁ 9
  fʁɔ=tə=twa=fɔʁ=kɔ̃=tʁə=sə=mo=vε=sɔʁ 10

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/01/2020 22:25Jeromebx

Je n’ai pas pu m’empêcher de rigoler. Merci pour ce partage. T’es incroyable 😂