Poeme-France : Lecture Écrit Sexe

Poeme : Arrive Que Je Te Mange !

Poème Sexe
Publié le 22/12/2016 00:08

L'écrit contient 201 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Frankenstein

Arrive Que Je Te Mange !

D’abord, langoureusement je la hume
Et, quasi instantanément, ça m’allume.
Minutieusement je la caresse et je la tâte,
Je n’en peux plus car j’en ai tellement hâte.
Délicatement, j’écarte ses lèvres capiteuses
Qui n’opposent qu’une résistance moelleuse
Lorsque j’y engouffre une langue baladeuse
Pour qu’elle y vrille et frétille, la jouisseuse.
Puis, frénétiquement j’arpente la divine fente ;
Dont l’exquise saveur m’exalte et m’enchante ;
Toute badigeonnée de son doux nectar sucré
Dans lequel je n’hésite pas à plonger le nez.

Éprouvant soudain furieuse envie de mordiller,
Par mon appétit féroce je me laisse emporter ;
J’y plante les dents et le voilà enfin jaillissant
L’objet de convoitise coulant et se déversant
Sur le pourtour de ma bouche avide et béante
Aspirant et avalant goulument séance tenante.

Oui, très franchement je le confesse, j’en raffole
De cette pâtisserie renommée qui a l’apparence
D’un petit chien chaud chocolaté dont la panse
Est fourrée à la crème comme une profiterole.
Chaque fois que j’en mange, j’en jouis
Et pour mes sens c’est véritable orgie.
Maintenant vous savez tout,
Ne me traitez pas de voyou !
 • Pieds Hyphénique: Arrive Que Je Te Mange !

  da=bord=lan=gou=reu=se=ment=je=la=hu=me 11
  et=qua=si=ins=tan=ta=né=ment=ça=mal=lu=me 12
  mi=nu=tieuse=ment=je=la=ca=res=seet=je=la=tâ=te 13
  je=nen=peux=plus=car=jen=ai=tel=le=ment=hâte 11
  dé=li=cate=ment=jé=car=te=ses=lè=vres=ca=pi=teuses 13
  qui=nop=po=sent=quu=ne=ré=sis=tan=ce=moel=leuse 12
  lors=que=jy=en=gouf=fre=une=lan=gue=ba=la=deuse 12
  pour=quel=le=y=vrille=et=fré=tille=la=jouis=seu=se 12
  puis=fré=né=ti=que=ment=jar=pente=la=di=vi=ne=fente 13
  dont=lex=qui=se=sa=veur=mexal=te=et=men=chan=te 12
  toute=ba=di=geon=née=de=son=doux=nec=tar=su=cré 12
  dans=le=quel=je=n=hé=site=pas=à=plon=ger=le=nez 13

  éprou=vant=sou=dain=fu=rieu=se=en=vie=de=mor=diller 12
  par=mon=ap=pé=tit=fé=roce=je=me=lais=seem=por=ter 13
  jy=plante=les=dents=et=le=voi=là=en=fin=jaillis=sant 12
  lob=jet=de=con=voi=tise=cou=lant=et=se=dé=ver=sant 13
  sur=le=pour=tour=de=ma=bouchea=vi=de=et=bé=ante 12
  as=pi=rant=et=a=va=lant=gou=lument=sé=an=ce=te=nante 14

  oui=très=franche=ment=je=le=con=fes=se=jen=raf=fole 12
  de=cette=pâ=tis=se=rie=re=nom=mée=qui=a=lap=pa=rence 14
  dun=pe=tit=chien=chaud=cho=co=la=té=dont=la=panse 12
  est=four=rée=à=la=crème=commeu=ne=pro=fi=te=role 12
  cha=que=fois=que=jen=man=ge=jen=jouis 9
  et=pour=mes=sens=cest=vé=ri=ta=ble=or=gie 11
  main=te=nant=vous=sa=vez=tout 7
  ne=me=trai=tez=pas=de=voyou 7
 • Phonétique : Arrive Que Je Te Mange !

  dabɔʁ, lɑ̃ɡuʁøzəmɑ̃ ʒə la ymə
  e, kazi ɛ̃stɑ̃tanemɑ̃, sa malymə.
  minytjøzəmɑ̃ ʒə la kaʁεsə e ʒə la tatə,
  ʒə nɑ̃ pø plys kaʁ ʒɑ̃n- ε tεllmɑ̃ atə.
  delikatəmɑ̃, ʒekaʁtə sε lεvʁə- kapitøzə
  ki nɔpoze kynə ʁezistɑ̃sə mwaløzə
  lɔʁskə ʒi ɑ̃ɡufʁə ynə lɑ̃ɡ baladøzə
  puʁ kεllə i vʁijə e fʁetijə, la ʒuisøzə.
  pɥi, fʁenetikəmɑ̃ ʒaʁpɑ̃tə la divinə fɑ̃tə,
  dɔ̃ lεkskizə savœʁ mεɡzaltə e mɑ̃ʃɑ̃tə,
  tutə badiʒɔne də sɔ̃ du nεktaʁ sykʁe
  dɑ̃ ləkεl ʒə nezitə pa a plɔ̃ʒe lə ne.

  epʁuvɑ̃ sudɛ̃ fyʁjøzə ɑ̃vi də mɔʁdije,
  paʁ mɔ̃n- apeti feʁɔsə ʒə mə lεsə ɑ̃pɔʁte,
  ʒi plɑ̃tə lε dɑ̃z- e lə vwala ɑ̃fɛ̃ ʒajisɑ̃
  lɔbʒε də kɔ̃vwatizə kulɑ̃ e sə devεʁsɑ̃
  syʁ lə puʁtuʁ də ma buʃə avidə e beɑ̃tə
  aspiʁɑ̃ e avalɑ̃ ɡulymɑ̃ seɑ̃sə tənɑ̃tə.

  ui, tʁε fʁɑ̃ʃəmɑ̃ ʒə lə kɔ̃fεsə, ʒɑ̃ ʁafɔlə
  də sεtə patisəʁi ʁənɔme ki a lapaʁɑ̃sə
  dœ̃ pəti ʃjɛ̃ ʃo ʃɔkɔlate dɔ̃ la pɑ̃sə
  ε fuʁʁe a la kʁεmə kɔmə ynə pʁɔfitəʁɔlə.
  ʃakə fwa kə ʒɑ̃ mɑ̃ʒə, ʒɑ̃ ʒui
  e puʁ mε sɑ̃s sε veʁitablə ɔʁʒi.
  mɛ̃tənɑ̃ vu save tu,
  nə mə tʁεte pa də vwaju !
 • Pieds Phonétique : Arrive Que Je Te Mange !

  da=bɔʁ=lɑ̃=ɡu=ʁø=zə=mɑ̃=ʒə=la=y=mə 11
  e=ka=zi=ɛ̃s=tɑ̃=ta=ne=mɑ̃=sa=ma=ly=mə 12
  mi=ny=tjø=zə=mɑ̃=ʒə=la=ka=ʁε=sə=e=ʒə=la=tatə 14
  ʒə=nɑ̃=pø=plys=kaʁ=ʒɑ̃=nε=tεl=lmɑ̃=a=tə 11
  de=li=ka=tə=mɑ̃=ʒe=kaʁ=tə=sε=lε=vʁə=ka=pi=tøzə 14
  ki=nɔ=po=ze=ky=nə=ʁe=zis=tɑ̃=sə=mwa=lø=zə 13
  lɔʁ=skə=ʒi=ɑ̃=ɡu=fʁə=y=nə=lɑ̃ɡ=ba=la=dø=zə 13
  puʁ=kεl=lə=i=vʁi=jə=e=fʁe=ti=jə=la=ʒui=sø=zə 14
  pɥi=fʁe=ne=ti=kə=mɑ̃=ʒaʁ=pɑ̃=tə=la=di=vi=nə=fɑ̃tə 14
  dɔ̃=lεk=ski=zə=sa=vœ=ʁə=mεɡ=zal=tə=e=mɑ̃=ʃɑ̃=tə 14
  tu=tə=ba=di=ʒɔ=ne=də=sɔ̃=du=nεk=taʁ=sy=kʁe 13
  dɑ̃=lə=kεl=ʒə=ne=zi=tə=pa=a=plɔ̃=ʒe=lə=ne 13

  e=pʁu=vɑ̃=su=dɛ̃=fy=ʁjø=zə=ɑ̃=vi=də=mɔʁ=di=je 14
  paʁ=mɔ̃=na=pe=ti=fe=ʁɔsə=ʒə=mə=lε=sə=ɑ̃=pɔʁ=te 14
  ʒi=plɑ̃=tə=lε=dɑ̃=ze=lə=vwa=la=ɑ̃=fɛ̃=ʒa=ji=sɑ̃ 14
  lɔb=ʒε=də=kɔ̃=vwa=ti=zə=ku=lɑ̃=e=sə=de=vεʁ=sɑ̃ 14
  syʁ=lə=puʁ=tuʁ=də=ma=bu=ʃə=a=vi=də=e=be=ɑ̃tə 14
  as=pi=ʁɑ̃=e=a=va=lɑ̃=ɡu=ly=mɑ̃se=ɑ̃=sə=tə=nɑ̃tə 14

  u=i=tʁε=fʁɑ̃=ʃə=mɑ̃=ʒə=lə=kɔ̃=fε=sə=ʒɑ̃=ʁa=fɔlə 14
  də=sε=tə=pa=ti=sə=ʁiʁə=nɔ=me=ki=a=la=pa=ʁɑ̃sə 14
  dœ̃=pə=ti=ʃj=ɛ̃=ʃo=ʃɔ=kɔ=la=te=dɔ̃=la=pɑ̃=sə 14
  ε=fuʁ=ʁe=a=la=kʁεmə=kɔ=mə=y=nə=pʁɔ=fi=tə=ʁɔlə 14
  ʃa=kə=fwa=kə=ʒɑ̃=mɑ̃=ʒə=ʒɑ̃=ʒu=i 10
  e=puʁ=mε=sɑ̃s=sε=ve=ʁi=ta=blə=ɔʁ=ʒi 11
  mɛ̃=tə=nɑ̃=vu=sa=ve=tu 7
  nə=mə=tʁε=te=pa=də=vwa=ju 8

Historique des Modifications

24/07/2017 18:16

Récompense

2
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/02/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.