Poeme : Le Pont Bleu

Le Pont Bleu

Le pont bleu

De ces moments ou tout est beau, si petite fille tu apparais
Les bras ballants, le cœur au chaud, moi j’ai vacillé quand t’es née…
Comme une liesse, comme enivré,
Que de promesses… sous ce pont bleu tout était beau…
Et les murs de velours, et les couleurs du jour,
Et les doux sourires de l’amour, une caresse, un océan,
Et pierre qui roule devient du sable pour recouvrir le temps d’avant,
Avec le visage d’un enfant…

Beaucoup d’années se sont enfuies, sans nous laisser le temps d’en rire,
Parfois je ride, parfois je vide, bribes passées de souvenirs…
Plus tu t’éloignes, moins je respire…
Qu’il faisait chaud sous ce pont bleu, qu’il faisait beau…
Même le vent chuchotait et même la pluie chantait
La mélodie d’une simple chose, être papa comme elle voulait,
Pour de l’amour en overdose, comme une drogue, la liberté
Un jeudi du mois de janvier…

Elle fera ce qu’elle a choisi, en étant fille des certitudes,
Sera le feu qui m’étourdit, lui qui colore mes habitudes,
Change le bleu foncé en bleu ciel…
De tous les bleus, le bleu du pont est le plus beau…
Comme un cadeau, une étincelle,
Brillant si haut dans les étoiles que même le soleil se cachera,
Sera pinceau, là, sur la toile, couleur d’ici où d’au-delà,
Couleur de rides, couleur de vides…

Il faut de ces matins trop tôt où, petite fille, elle joue la suite,
Les bras ballants et le cœur gros, je vacille quand elle est en fuite,
Tu le savais… me disent mes rides,
Et elle s’éloigne, sous le pont bleu il pleut, il pleut,
La pluie remplit mon cœur de vide,
Elle est petite si elle est là, elle a grandi si elle est loin,
En y pensant, je n’savais pas qu’on pouvait aimer à ce point
Un pont si bleu, un pont si loin…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Pont Bleu

  le=pont=bleu 3

  de=ces=mo=ments=ou=tout=est=beau=si=pe=ti=te=fi=lle=tu=ap=pa=rais 18
  les=bras=bal=lants=le=cœur=au=chaud=moi=jai=va=cil=lé=quand=tes=née 16
  com=me=u=ne=lies=se=com=me=en=ivré 10
  que=de=pro=mes=ses=sous=ce=pont=bleu=tout=é=tait=beau 13
  et=les=murs=de=ve=lours=et=les=cou=leurs=du=jour 12
  et=les=doux=sou=ri=res=de=la=mour=u=ne=ca=res=se=un=o=cé=an 18
  et=pierre=qui=rou=le=de=vient=du=sa=ble=pour=re=cou=vrir=le=temps=da=vant 18
  a=vec=le=vi=sa=ge=dun=en=fant 9

  beau=coup=dan=nées=se=sont=en=fuies=sans=nous=lais=ser=le=temps=den=ri=re 17
  par=fois=je=ri=de=par=fois=je=vi=de=bri=bes=pas=sées=de=sou=ve=nirs 18
  plus=tu=té=loi=gnes=moins=je=res=pi=re 10
  quil=fai=sait=chaud=sous=ce=pont=bleu=quil=fai=sait=beau 12
  mê=me=le=vent=chu=cho=tait=et=mê=me=la=pluie=chan=tait 14
  la=mé=lo=die=dune=sim=ple=cho=se=ê=tre=pa=pa=com=me=elle=vou=lait 18
  pour=de=la=mour=en=o=ver=dose=com=me=u=ne=dro=gue=la=li=ber=té 18
  un=jeu=di=du=mois=de=jan=vi=er 9

  el=le=fe=ra=ce=quel=le=a=choi=si=en=é=tant=fille=des=cer=ti=tudes 18
  se=ra=le=feu=qui=mé=tour=dit=lui=qui=co=lo=re=mes=ha=bi=tu=des 18
  chan=ge=le=bleu=fon=cé=en=bleu=ciel 9
  de=tous=les=bleus=le=bleu=du=pont=est=le=plus=beau 12
  com=me=un=ca=deau=u=ne=é=tin=cel=le 11
  brillant=si=haut=dans=les=é=toi=les=que=mê=me=le=so=leil=se=ca=che=ra 18
  se=ra=pin=ceau=là=sur=la=toi=le=cou=leur=di=ci=où=dau=de=là 17
  cou=leur=de=ri=des=cou=leur=de=vi=des 10

  il=faut=de=ces=ma=tins=trop=tôt=où=pe=ti=te=fille=el=le=joue=la=suite 18
  les=bras=bal=lants=et=le=cœur=gros=je=va=cille=quand=el=le=est=en=fui=te 18
  tu=le=sa=vais=me=di=sent=mes=ri=des 10
  et=el=le=sé=loi=gne=sous=le=pont=bleu=il=pleut=il=pleut 14
  la=pluie=rem=plit=mon=cœur=de=vi=de 9
  elleest=pe=tite=si=el=le=est=là=el=le=a=gran=di=si=el=le=est=loin 18
  en=y=pen=sant=je=n=sa=vais=pas=quon=pou=vait=ai=mer=à=ce=point 17
  un=pont=si=bleu=un=pont=si=loin 8
 • Phonétique : Le Pont Bleu

  lə pɔ̃ blø

  də sε mɔmɑ̃z- u tut- ε bo, si pətitə fijə ty apaʁε
  lε bʁa balɑ̃, lə kœʁ o ʃo, mwa ʒε vasije kɑ̃ tε ne…
  kɔmə ynə ljεsə, kɔmə ɑ̃nivʁe,
  kə də pʁɔmesə… su sə pɔ̃ blø tut- etε bo…
  e lε myʁ də vəluʁ, e lε kulœʁ dy ʒuʁ,
  e lε du suʁiʁə də lamuʁ, ynə kaʁεsə, œ̃n- ɔseɑ̃,
  e pjeʁə ki ʁulə dəvjɛ̃ dy sablə puʁ ʁəkuvʁiʁ lə tɑ̃ davɑ̃,
  avεk lə vizaʒə dœ̃n- ɑ̃fɑ̃…

  boku dane sə sɔ̃t- ɑ̃fɥi, sɑ̃ nu lεse lə tɑ̃ dɑ̃ ʁiʁə,
  paʁfwa ʒə ʁidə, paʁfwa ʒə vidə, bʁibə pase də suvəniʁ…
  plys ty telwaɲə, mwɛ̃ ʒə ʁεspiʁə…
  kil fəzε ʃo su sə pɔ̃ blø, kil fəzε bo…
  mεmə lə vɑ̃ ʃyʃɔtε e mεmə la plɥi ʃɑ̃tε
  la melɔdi dynə sɛ̃plə ʃozə, εtʁə papa kɔmə εllə vulε,
  puʁ də lamuʁ ɑ̃n- ɔvεʁdozə, kɔmə ynə dʁɔɡ, la libεʁte
  œ̃ ʒødi dy mwa də ʒɑ̃vje…

  εllə fəʁa sə kεllə a ʃwazi, ɑ̃n- etɑ̃ fijə dε sεʁtitydə,
  səʁa lə fø ki metuʁdi, lɥi ki kɔlɔʁə mεz- abitydə,
  ʃɑ̃ʒə lə blø fɔ̃se ɑ̃ blø sjεl…
  də tus lε bløs, lə blø dy pɔ̃ ε lə plys bo…
  kɔmə œ̃ kado, ynə etɛ̃sεllə,
  bʁijɑ̃ si-o dɑ̃ lεz- etwalə kə mεmə lə sɔlεj sə kaʃəʁa,
  səʁa pɛ̃so, la, syʁ la twalə, kulœʁ disi u do dəla,
  kulœʁ də ʁidə, kulœʁ də vidə…

  il fo də sε matɛ̃ tʁo to u, pətitə fijə, εllə ʒu la sɥitə,
  lε bʁa balɑ̃z- e lə kœʁ ɡʁo, ʒə vasijə kɑ̃t- εllə εt- ɑ̃ fɥitə,
  ty lə savε… mə dize mε ʁidə,
  e εllə selwaɲə, su lə pɔ̃ blø il plø, il plø,
  la plɥi ʁɑ̃pli mɔ̃ kœʁ də vidə,
  εllə ε pətitə si εllə ε la, εllə a ɡʁɑ̃di si εllə ε lwɛ̃,
  ɑ̃n- i pɑ̃sɑ̃, ʒə nsavε pa kɔ̃ puvε εme a sə pwɛ̃
  œ̃ pɔ̃ si blø, œ̃ pɔ̃ si lwɛ̃…
 • Syllabes Phonétique : Le Pont Bleu

  lə=pɔ̃=blø 3

  də=sε=mɔ=mɑ̃=zu=tu=tε=bo=si=pə=ti=tə=fi=jə=ty=a=pa=ʁε 18
  lε=bʁa=ba=lɑ̃=lə=kœ=ʁə=o=ʃo=mwa=ʒε=va=si=j=e=kɑ̃=tε=ne 18
  kɔ=mə=y=nə=ljεs=ə=kɔ=mə=ɑ̃=ni=vʁe 11
  kə=də=pʁɔ=me=sə=su=sə=pɔ̃=blø=tu=te=tε=bo 13
  e=lε=myʁ=də=və=luʁ=e=lε=ku=lœ=ʁə=dy=ʒuʁ 13
  e=lε=du=su=ʁi=ʁə=də=la=muʁ=y=nə=ka=ʁε=sə=œ̃=nɔ=se=ɑ̃ 18
  e=pje=ʁə=ki=ʁulə=də=vjɛ̃=dy=sa=blə=puʁ=ʁə=ku=vʁiʁ=lə=tɑ̃=da=vɑ̃ 18
  a=vεk=lə=vi=za=ʒə=dœ̃=nɑ̃=fɑ̃ 9

  bo=ku=da=ne=sə=sɔ̃=tɑ̃f=ɥi=sɑ̃=nu=lε=se=lə=tɑ̃=dɑ̃=ʁi=ʁə 17
  paʁ=fwa=ʒə=ʁi=də=paʁ=fwa=ʒə=vi=də=bʁi=bə=pa=se=də=su=və=niʁ 18
  plys=ty=te=lwa=ɲə=mwɛ̃=ʒə=ʁεs=pi=ʁə 10
  kil=fə=zε=ʃo=su=sə=pɔ̃=blø=kil=fə=zε=bo 12
  mε=mə=lə=vɑ̃=ʃy=ʃɔ=tε=e=mε=mə=la=plɥi=ʃɑ̃=tε 14
  la=me=lɔ=di=dynə=sɛ̃=plə=ʃo=zə=ε=tʁə=pa=pa=kɔ=mə=εllə=vu=lε 18
  puʁ=də=la=muʁ=ɑ̃=nɔ=vεʁ=do=zə=kɔ=mə=y=nə=dʁɔɡ=la=li=bεʁ=te 18
  œ̃=ʒø=di=dy=mwa=də=ʒɑ̃=vj=e 9

  εl=lə=fə=ʁasə=kεl=lə=a=ʃwa=zi=ɑ̃=ne=tɑ̃=fi=jə=dε=sεʁ=ti=tydə 18
  sə=ʁa=lə=fø=ki=me=tuʁ=di=lɥi=ki=kɔ=lɔ=ʁə=mε=za=bi=ty=də 18
  ʃɑ̃=ʒə=lə=blø=fɔ̃=se=ɑ̃=blø=sjεl 9
  də=tus=lε=bløs=lə=blø=dy=pɔ̃=ε=lə=plys=bo 12
  kɔ=mə=œ̃=ka=do=y=nə=e=tɛ̃=sεl=lə 11
  bʁi=jɑ̃=si-o=dɑ̃=lε=ze=twalə=kə=mε=mə=lə=sɔ=lεj=sə=ka=ʃə=ʁa 18
  sə=ʁa=pɛ̃=so=la=syʁ=la=twa=lə=ku=lœ=ʁə=di=si=u=do=də=la 18
  ku=lœ=ʁə=də=ʁi=də=ku=lœ=ʁə=də=vi=də 12

  il=fodə=sε=ma=tɛ̃=tʁo=to=u=pə=ti=tə=fi=jə=εl=lə=ʒu=la=sɥitə 18
  lε=bʁa=ba=lɑ̃=ze=lə=kœʁ=ɡʁo=ʒə=va=si=jə=kɑ̃=tεl=lə=ε=tɑ̃=fɥitə 18
  ty=lə=sa=vε=mə=di=ze=mε=ʁi=də 10
  e=εl=lə=se=lwa=ɲə=su=lə=pɔ̃=blø=il=plø=il=plø 14
  la=plɥi=ʁɑ̃=pli=mɔ̃=kœ=ʁə=də=vi=də 10
  εlləεpə=ti=tə=si=εl=lə=ε=la=εl=lə=a=ɡʁɑ̃=di=si=εl=lə=ε=lwɛ̃ 18
  ɑ̃=ni=pɑ̃=sɑ̃=ʒə=nsa=vε=pa=kɔ̃=pu=vε=ε=me=a=sə=pwɛ̃ 16
  œ̃=pɔ̃=si=blø=œ̃=pɔ̃=si=lwɛ̃ 8

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Enfant
Publié le 13/01/2022 23:49

L'écrit contient 333 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Glabous

Récompense

0
0
0