Poeme : La Danse Du Balai

La Danse Du Balai

Le poil restant de quatre sous, il respire le dégoût
De sa mangeaille quotidienne, pourtant la crasse, c’est chaque semaine…
Son oxygène !

Le roi de la dame poussière, ça va faire belle lurette
Qu’en long en large et en travers, il court, il court et il furète…
Rien ne l’arrête !

Vous deux, les brossus, les gloutons, venez donc par ici
Vous gonfler la panse de moutons, c’est jour de ripaille aujourd’hui…
Bon appétit !

Monsieur a joué le carrosse d’ la sorcière Carabosse,
Cheval de paille dans les cieux, alors Monsieur est prétentieux…
Petit morveux

Nouveau-né d’la toile d’araignée, tais-toi, tête de linotte,
Il t’en faudra encore beaucoup pour qu’tu deviennes le Don Quichotte…
Des tête-de-loups !

Pis tout au fond du débarras, Y’a le petit vieux sans manche,
Qu’on réveille pas, qu’on sort l’dimanche pour lui faire croire de temps en temps…
Qu’il a 20 ans !

Mon somnifère et mon chouchou, trois poils sur le caillou,
A force de taper le plafond, celui du d’ssous, celui du d’ssus,
Ho, doux Jésus !

Ils sont tous là,
Là devant moi au garde à vous quand j’ouvre le placard du bout…
Au clou pendu, les têtes basses, entre les ombres et les godasses…
Ils rêvent d’être mon cavalier… à la danse du balai…

Alors venez ! Venez glisser, venez danser, venez chanter !
C’est jour de fête, jour de bombance, vous, mes vieux amis du silence
On en a passé des dimanches à s’en foutre plein ras la panse,
Et danse, danse, mains sur vos hanches, moi j’vais vous faire une confidence…
Oui je vous jure qu’entre vos bras…
J’préfère cent fois vos entrechats
Au vrombissement inquisiteur…
De l’aspirateur…
De l’aspirateur !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Danse Du Balai

  le=poil=res=tant=de=qua=tre=sous=il=res=pi=re=le=dé=goût 15
  de=sa=man=geail=le=quo=ti=dienne=pour=tant=la=cras=se=cest=cha=que=se=maine 18
  son=oxy=gè=ne 4

  le=roi=de=la=da=me=pous=siè=re=ça=va=fai=re=bel=le=lu=ret=te 18
  quen=long=en=lar=ge=et=en=tra=vers=il=court=il=court=et=il=fu=rè=te 18
  rien=ne=lar=rê=te 5

  vous=deux=les=bros=sus=les=glou=tons=ve=nez=donc=par=i=ci 14
  vous=gon=fler=la=pan=se=de=mou=tons=cest=jour=de=ri=pail=le=au=jourd=hui 18
  bon=ap=pé=tit 4

  mon=si=eur=a=joué=le=car=ros=se=d=la=sor=ciè=re=ca=ra=bos=se 18
  che=val=de=pail=le=dans=les=cieux=a=lors=mon=si=eur=est=pré=ten=tieux 17
  pe=tit=mor=veux 4

  nou=veau=né=d=la=toi=le=da=rai=gnée=tais=toi=tê=te=de=li=not=te 18
  il=ten=fau=dra=en=core=beau=coup=pour=qu=tu=de=viennes=le=don=qui=chot=te 18
  des=tê=te=de=loups 5

  pis=tout=au=fond=du=dé=bar=ras=ya=le=pe=tit=vieux=sans=man=che 16
  quon=ré=veille=pas=quon=sort=l=di=manche=pour=lui=faire=croi=re=de=temps=en=temps 18
  quil=a=vingt=ans 4

  mon=som=ni=fè=re=et=mon=chou=chou=trois=poils=sur=le=cail=lou 15
  a=force=de=ta=per=le=pla=fond=ce=lui=du=d=ssous=ce=lui=du=d=ssus 18
  ho=doux=jé=sus 4

  ils=sont=tous=là 4
  là=de=vant=moi=au=gar=de=à=vous=quand=jou=vre=le=pla=card=du=bout 17
  au=clou=pen=du=les=tê=tes=bas=ses=en=tre=les=om=bres=et=les=go=dasses 18
  ils=rê=vent=dê=tre=mon=ca=va=li=er=à=la=dan=se=du=ba=lai 17

  a=lors=ve=nez=ve=nez=glis=ser=ve=nez=dan=ser=ve=nez=chan=ter 16
  cest=jour=de=fê=te=jour=de=bom=ban=ce=vous=mes=vieux=a=mis=du=si=lence 18
  on=en=a=pas=sé=des=di=man=ches=à=sen=fou=tre=plein=ras=la=pan=se 18
  et=danse=danse=mains=sur=vos=han=ches=moi=j=vais=vous=fai=reu=ne=con=fi=dence 18
  oui=je=vous=ju=re=quen=tre=vos=bras 9
  jpré=fè=re=cent=fois=vos=en=tre=chats 9
  au=vrom=bis=se=ment=in=qui=si=teur 9
  de=las=pi=ra=teur 5
  de=las=pi=ra=teur 5
 • Phonétique : La Danse Du Balai

  lə pwal ʁεstɑ̃ də katʁə su, il ʁεspiʁə lə deɡu
  də sa mɑ̃ʒajə kɔtidjεnə, puʁtɑ̃ la kʁasə, sε ʃakə səmεnə…
  sɔ̃n- ɔksiʒεnə !

  lə ʁwa də la damə pusjεʁə, sa va fεʁə bεllə lyʁεtə
  kɑ̃ lɔ̃ ɑ̃ laʁʒə e ɑ̃ tʁavεʁ, il kuʁ, il kuʁ e il fyʁεtə…
  ʁjɛ̃ nə laʁεtə !

  vu dø, lε bʁɔsys, lε ɡlutɔ̃, vəne dɔ̃k paʁ isi
  vu ɡɔ̃fle la pɑ̃sə də mutɔ̃, sε ʒuʁ də ʁipajə oʒuʁdɥi…
  bɔ̃ apeti !

  məsjø a ʒue lə kaʁɔsə dla sɔʁsjεʁə kaʁabɔsə,
  ʃəval də pajə dɑ̃ lε sjø, alɔʁ məsjø ε pʁetɑ̃tjø…
  pəti mɔʁvø

  nuvo ne dla twalə daʁεɲe, tε twa, tεtə də linɔtə,
  il tɑ̃ fodʁa ɑ̃kɔʁə boku puʁ kty dəvjεnə lə dɔ̃ kiʃɔtə…
  dε tεtə də lu !

  pi tut- o fɔ̃ dy debaʁa, ia lə pəti vjø sɑ̃ mɑ̃ʃə,
  kɔ̃ ʁevεjə pa, kɔ̃ sɔʁ ldimɑ̃ʃə puʁ lɥi fεʁə kʁwaʁə də tɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃…
  kil a vɛ̃t- ɑ̃ !

  mɔ̃ sɔmnifεʁə e mɔ̃ ʃuʃu, tʁwa pwal syʁ lə kaju,
  a fɔʁsə də tape lə plafɔ̃, səlɥi dy dsus, səlɥi dy dsys,
  o, du ʒezys !

  il sɔ̃ tus la,
  la dəvɑ̃ mwa o ɡaʁdə a vu kɑ̃ ʒuvʁə lə plakaʁ dy bu…
  o klu pɑ̃dy, lε tεtə basə, ɑ̃tʁə lεz- ɔ̃bʁəz- e lε ɡɔdasə…
  il ʁεve dεtʁə mɔ̃ kavalje… a la dɑ̃sə dy balε…

  alɔʁ vəne ! vəne ɡlise, vəne dɑ̃se, vəne ʃɑ̃te !
  sε ʒuʁ də fεtə, ʒuʁ də bɔ̃bɑ̃sə, vu, mε vjøz- ami dy silɑ̃sə
  ɔ̃n- ɑ̃n- a pase dε dimɑ̃ʃəz- a sɑ̃ futʁə plɛ̃ ʁa la pɑ̃sə,
  e dɑ̃sə, dɑ̃sə, mɛ̃ syʁ vo-ɑ̃ʃə, mwa ʒvε vu fεʁə ynə kɔ̃fidɑ̃sə…
  ui ʒə vu ʒyʁə kɑ̃tʁə vo bʁa…
  ʒpʁefεʁə sɑ̃ fwa voz- ɑ̃tʁəʃa
  o vʁɔ̃bisəmɑ̃ ɛ̃kizitœʁ…
  də laspiʁatœʁ…
  də laspiʁatœʁ !
 • Syllabes Phonétique : La Danse Du Balai

  lə=pwal=ʁεs=tɑ̃=də=ka=tʁə=su=il=ʁεs=pi=ʁə=lə=de=ɡu 15
  də=sa=mɑ̃=ʒa=jə=kɔ=ti=djεnə=puʁ=tɑ̃=la=kʁa=sə=sε=ʃa=kə=sə=mεnə 18
  sɔ̃=nɔk=si=ʒε=nə 5

  lə=ʁwa=də=la=da=mə=pu=sjε=ʁə=sa=va=fε=ʁə=bεl=lə=ly=ʁε=tə 18
  kɑ̃=lɔ̃=ɑ̃=laʁ=ʒə=e=ɑ̃=tʁa=vεʁ=il=kuʁ=il=kuʁ=e=il=fy=ʁε=tə 18
  ʁj=ɛ̃=nə=la=ʁε=tə 6

  vu=dø=lε=bʁɔ=sys=lε=ɡlu=tɔ̃=və=ne=dɔ̃k=paʁ=i=si 14
  vu=ɡɔ̃=fle=la=pɑ̃=sə=də=mu=tɔ̃=sε=ʒuʁ=də=ʁi=pa=jə=o=ʒuʁ=dɥi 18
  bɔ̃=a=pe=ti 4

  mə=sj=ø=a=ʒu=e=lə=ka=ʁɔ=sə=dla=sɔʁ=sjε=ʁə=ka=ʁa=bɔ=sə 18
  ʃə=val=də=pa=jə=dɑ̃=lε=sj=ø=a=lɔʁ=mə=sjø=ε=pʁe=tɑ̃=tj=ø 18
  pə=ti=mɔʁ=vø 4

  nu=vo=ne=dla=twa=lə=da=ʁε=ɲe=tε=twa=tε=tə=də=li=nɔ=tə 17
  il=tɑ̃=fo=dʁa=ɑ̃=kɔ=ʁə=bo=ku=puʁ=kty=də=vjε=nə=lə=dɔ̃=ki=ʃɔtə 18
  dε=tε=tə=də=lu 5

  pi=tu=to=fɔ̃=dy=de=ba=ʁa=i=a=lə=pə=ti=vj=ø=sɑ̃=mɑ̃=ʃə 18
  kɔ̃=ʁe=vεjə=pa=kɔ̃=sɔʁ=ldi=mɑ̃ʃə=puʁ=lɥi=fε=ʁə=kʁwa=ʁə=də=tɑ̃=zɑ̃=tɑ̃ 18
  kil=a=vɛ̃=tɑ̃ 4

  mɔ̃=sɔm=ni=fε=ʁə=e=mɔ̃=ʃu=ʃu=tʁwa=pwal=syʁ=lə=ka=ju 15
  a=fɔʁ=sə=də=ta=pe=lə=pla=fɔ̃=səl=ɥi=dy=dsus=səl=ɥi=dy=dsys 17
  o=du=ʒe=zys 4

  il=sɔ̃=tus=la 4
  la=də=vɑ̃=mwa=o=ɡaʁ=də=a=vu=kɑ̃=ʒu=vʁə=lə=pla=kaʁ=dy=bu 17
  o=klu=pɑ̃=dy=lε=tε=tə=ba=sə=ɑ̃=tʁə=lε=zɔ̃=bʁə=ze=lε=ɡɔ=dasə 18
  il=ʁε=ve=dε=tʁə=mɔ̃=ka=va=lj=e=a=la=dɑ̃=sə=dy=ba=lε 17

  a=lɔʁ=və=ne=və=ne=ɡli=se=və=ne=dɑ̃=se=və=ne=ʃɑ̃=te 16
  sε=ʒuʁ=də=fε=tə=ʒuʁ=də=bɔ̃=bɑ̃=sə=vu=mε=vjø=za=mi=dy=si=lɑ̃sə 18
  ɔ̃=nɑ̃=na=pa=se=dε=di=mɑ̃=ʃə=za=sɑ̃=fu=tʁə=plɛ̃=ʁa=la=pɑ̃=sə 18
  e=dɑ̃sə=dɑ̃=sə=mɛ̃=syʁ=vo-ɑ̃=ʃə=mwa=ʒvε=vu=fε=ʁəy=nə=kɔ̃=fi=dɑ̃sə 18
  u=i=ʒə=vu=ʒy=ʁə=kɑ̃=tʁə=vo=bʁa 10
  ʒpʁe=fε=ʁə=sɑ̃=fwa=vo=zɑ̃=tʁə=ʃa 9
  o=vʁɔ̃=bi=sə=mɑ̃=ɛ̃=ki=zi=tœ=ʁə 10
  də=las=pi=ʁa=tœ=ʁə 6
  də=las=pi=ʁa=tœ=ʁə 6

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Divers
Publié le 13/01/2022 23:51

L'écrit contient 304 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Glabous

Récompense

0
0
0