Poeme-France : Lecture Écrit Naissance

Poeme : Lugubre

Poème Naissance
Publié le 16/06/2017 19:52

L'écrit contient 221 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Kurosaki-Kun

Lugubre

Jeune pousse naissante au centre du monde,
Simple et identique à ses semblables,
« Tu seras grand, je serai petit »
Dit il a une âme qui lui plaisait,
L’envoyant au centre d’un grand arbre
Elegant, resplendissant, royal,
Mais meurtri par une solitude,
Seul être vivant en ce monde
Capable de communiquer par
Cette nouveauté qu’était le dialogue.
Ce brin d’herbe unique ne pouvait
Ni flétrir, ni mourir, ni partir,
Voyait devant ses yeux disparaître
Ses semblables pour les regarder naitre.
Comprenant sa souffrance, elle pensa :
« Mon âme favorite est si meurtrie.
Il a besoin d’une vraie compagnie
Alors je serai sa fille, la première,
Afin de le faire sourire enfin »
Alors le brin d’herbe devint humaine,
La première enfante aux yeux profonds.
Chantonnante, riante, tournoyant
Autour du grand arbre magicien,
Elle lui dit de sa petite voix
Emplie d’une joie de vivre immense,
« Lu-gu-bre. Ca deviendra ton nom.
Lu comme lucie, qui sera mon nom
Gu comme Guronde, mais j’ignore pourquoi
Je sais que je sais mais je sais pas
Je saurai surement un jour ou l’autre.
Bre comme breee il fait tellement froid ! »
Lugubre trouva la paix auprès d’elle,
Heureux d’entendre enfin une autre voix,
Une voix gaie joyeuse et lumineuse
C’est ainsi que naquit le dialogue.
 • Pieds Hyphénique: Lugubre

  jeune=pous=se=nais=san=teau=cen=tre=du=monde 10
  simple=et=i=den=ti=que=à=ses=sem=blables 10
  tu=se=ras=grand=je=se=rai=pe=tit 10
  dit=il=a=une=â=me=qui=lui=plai=sait 10
  len=voy=ant=au=cen=tre=dun=grand=a=rbre 10
  ele=gant=res=plen=dis=sant=royal 7
  mais=meur=tri=par=u=ne=so=li=tu=de 10
  seul=ê=tre=vi=vant=en=ce=mon=de 9
  ca=pa=ble=de=com=mu=ni=quer=par 9
  cet=te=nou=veau=té=qué=tait=le=dia=logue 10
  ce=brin=d=herbe=u=ni=que=ne=pou=vait 10
  ni=flé=trir=ni=mou=rir=ni=par=tir 9
  vo=yait=de=vant=ses=y=eux=dis=pa=raître 10
  ses=sem=bla=bles=pour=les=re=gar=der=naitre 10
  com=pre=nant=sa=souf=france=el=le=pen=sa 10
  mon=â=me=fa=vo=riteest=si=meur=trie 10
  il=a=be=soin=du=ne=vraie=com=pa=gnie 10
  a=lors=je=se=rai=sa=fille=la=pre=mière 10
  a=fin=de=le=faire=sou=ri=re=en=fin 10
  a=lors=le=brin=d=herbe=de=vint=hu=maine 10
  la=pre=mière=en=fan=te=aux=yeux=pro=fonds 10
  chan=ton=nan=te=ri=an=te=tour=noy=ant 10
  au=tour=du=grand=ar=bre=ma=gi=cien 9
  el=le=lui=dit=de=sa=pe=ti=te=voix 10
  em=plie=du=ne=joie=de=vi=vre=im=mense 10
  lu=gu=bre=ca=de=vien=dra=ton=nom 10
  lu=com=me=lu=cie=qui=se=ra=mon=nom 10
  gu=comme=gu=ron=de=mais=ji=gno=re=pour=quoi 11
  je=sais=que=je=sais=mais=je=sais=pas 9
  je=sau=rai=su=re=ment=un=jour=ou=lautre 10
  bre=com=me=breee=il=fait=tel=le=ment=froid 10
  lu=gubre=trou=va=la=paix=au=près=del=le 10
  heu=reux=denten=dreen=fin=u=ne=au=tre=voix 10
  u=ne=voix=gaie=joyeu=se=et=lu=mi=neuse 10
  cest=ain=si=que=na=quit=le=di=a=logue 10
 • Phonétique : Lugubre

  ʒənə pusə nεsɑ̃tə o sɑ̃tʁə dy mɔ̃də,
  sɛ̃plə e idɑ̃tikə a sε sɑ̃blablə,
  « ty səʁa ɡʁɑ̃, ʒə səʁε pətit »
  di il a ynə amə ki lɥi plεzε,
  lɑ̃vwajɑ̃ o sɑ̃tʁə dœ̃ ɡʁɑ̃t- aʁbʁə
  ələɡɑ̃, ʁεsplɑ̃disɑ̃, ʁwajal,
  mε məʁtʁi paʁ ynə sɔlitydə,
  səl εtʁə vivɑ̃ ɑ̃ sə mɔ̃də
  kapablə də kɔmynike paʁ
  sεtə nuvote ketε lə djalɔɡ.
  sə bʁɛ̃ dεʁbə ynikə nə puvε
  ni fletʁiʁ, ni muʁiʁ, ni paʁtiʁ,
  vwajε dəvɑ̃ sεz- iø dispaʁεtʁə
  sε sɑ̃blablə puʁ lε ʁəɡaʁde nεtʁə.
  kɔ̃pʁənɑ̃ sa sufʁɑ̃sə, εllə pɑ̃sa :
  « mɔ̃ amə favɔʁitə ε si məʁtʁi.
  il a bəzwɛ̃ dynə vʁε kɔ̃paɲi
  alɔʁ ʒə səʁε sa fijə, la pʁəmjεʁə,
  afɛ̃ də lə fεʁə suʁiʁə ɑ̃fin »
  alɔʁ lə bʁɛ̃ dεʁbə dəvɛ̃ ymεnə,
  la pʁəmjεʁə ɑ̃fɑ̃tə oz- iø pʁɔfɔ̃.
  ʃɑ̃tɔnɑ̃tə, ʁjɑ̃tə, tuʁnwajɑ̃
  otuʁ dy ɡʁɑ̃t- aʁbʁə maʒisjɛ̃,
  εllə lɥi di də sa pətitə vwa
  ɑ̃pli dynə ʒwa də vivʁə imɑ̃sə,
  « ly ɡy bʁə. ka dəvjɛ̃dʁa tɔ̃ nɔ̃.
  ly kɔmə lysi, ki səʁa mɔ̃ nɔ̃
  ɡy kɔmə ɡyʁɔ̃də, mε ʒiɲɔʁə puʁkwa
  ʒə sε kə ʒə sε mε ʒə sε pa
  ʒə soʁε syʁəmɑ̃ œ̃ ʒuʁ u lotʁə.
  bʁə kɔmə bʁi il fε tεllmɑ̃ fʁwa ! »
  lyɡybʁə tʁuva la pε opʁε dεllə,
  œʁø dɑ̃tɑ̃dʁə ɑ̃fɛ̃ ynə otʁə vwa,
  ynə vwa ɡε ʒwajøzə e lyminøzə
  sεt- ɛ̃si kə naki lə djalɔɡ.
 • Pieds Phonétique : Lugubre

  ʒə=nə=pu=sə=nε=sɑ̃=tə=o=sɑ̃=tʁə=dy=mɔ̃də 12
  sɛ̃=plə=e=i=dɑ̃=ti=kə=a=sε=sɑ̃=bla=blə 12
  ty=sə=ʁa=ɡʁɑ̃=ʒə=sə=ʁε=pə=tit 10
  di=il=a=ynə=a=mə=ki=lɥi=plε=zε 10
  lɑ̃=vwa=jɑ̃=o=sɑ̃=tʁə=dœ̃=ɡʁɑ̃=taʁ=bʁə 10
  ə=lə=ɡɑ̃=ʁεs=plɑ̃=di=sɑ̃=ʁwa=jal 9
  mε=məʁ=tʁi=paʁ=y=nə=sɔ=li=ty=də 10
  səl=ε=tʁə=vi=vɑ̃=ɑ̃=sə=mɔ̃=də 9
  ka=pa=blə=də=kɔ=my=ni=ke=paʁ 9
  sε=tə=nu=vo=te=ke=tε=lə=dja=lɔɡ 10
  sə=bʁɛ̃=dεʁ=bə=y=ni=kə=nə=pu=vε 10
  ni=fle=tʁiʁ=ni=mu=ʁiʁ=ni=paʁ=tiʁ 9
  vwa=jε=də=vɑ̃=sε=zi=ø=dis=pa=ʁεtʁə 10
  sε=sɑ̃=bla=blə=puʁ=lε=ʁə=ɡaʁ=de=nεtʁə 10
  kɔ̃=pʁə=nɑ̃=sa=su=fʁɑ̃sə=εl=lə=pɑ̃=sa 10
  mɔ̃=amə=fa=vɔ=ʁi=təε=si=məʁ=tʁi 10
  il=a=bə=zwɛ̃=dy=nə=vʁε=kɔ̃=pa=ɲi 10
  a=lɔʁʒə=sə=ʁε=sa=fi=jə=la=pʁə=mjεʁə 10
  a=fɛ̃=də=lə=fεʁə=su=ʁi=ʁə=ɑ̃=fin 10
  a=lɔʁ=lə=bʁɛ̃=dεʁ=bə=də=vɛ̃=y=mεnə 10
  lapʁə=mjε=ʁə=ɑ̃=fɑ̃=tə=o=ziø=pʁɔ=fɔ̃ 10
  ʃɑ̃=tɔ=nɑ̃=tə=ʁj=ɑ̃=tə=tuʁ=nwa=jɑ̃ 10
  o=tuʁ=dy=ɡʁɑ̃=taʁ=bʁə=ma=ʒi=sj=ɛ̃ 10
  εl=lə=lɥi=di=də=sa=pə=ti=tə=vwa 10
  ɑ̃=pli=dy=nə=ʒwa=də=vi=vʁə=i=mɑ̃sə 10
  ly=ɡy=bʁə=ka=də=vjɛ̃=dʁa=tɔ̃=nɔ̃ 10
  ly=kɔ=mə=ly=si=ki=sə=ʁa=mɔ̃=nɔ̃ 10
  ɡy=kɔmə=ɡy=ʁɔ̃=də=mε=ʒi=ɲɔ=ʁə=puʁ=kwa 11
  ʒə=sε=kə=ʒə=sε=mε=ʒə=sε=pa 9
  ʒə=so=ʁε=sy=ʁə=mɑ̃=œ̃=ʒuʁ=u=lotʁə 10
  bʁə=kɔ=mə=bʁi=il=fε=tεl=lmɑ̃=fʁwa 9
  ly=ɡybʁə=tʁu=va=la=pε=o=pʁε=dεl=lə 10
  œ=ʁø=dɑ̃=tɑ̃dʁəɑ̃=fɛ̃=y=nə=o=tʁə=vwa 10
  ynə=vwa=ɡε=ʒwa=jø=zə=e=ly=mi=nøzə 10
  sε=tɛ̃=si=kə=na=ki=lə=dj=a=lɔɡ 10

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/11/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.