Poeme-France : Lecture Écrit Coeur

Slam : A Pan`an, À Ben, À Shinda

Slam Coeur
Publié le 17/06/2017 02:23

L'écrit contient 245 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Kurosaki-Kun

A Pan`an, À Ben, À Shinda

Un frère qui n’est pas un frère,
Ancien amant qui n’en est plus un,
Tout ce qui est contre moi est pour lui,
Tout ce qui est contre lui est pour moi,
Des photos disparues réapparaissent 16 ans après,
Cachées par le protecteur de notre lien éternel,
L’histoire d’une vie entière où l’on se cherche,
Où l’on se trouve, où l’on se quitte, où l’on se retrouve,
Des souvenirs intenses, des moments inoubliables,
Des innombrables adieux, de la haine, de la passion,
De l’amour et des sentiments
Une lettre écrite dans une langue incompréhensible
Lorsque je la lis, mes yeux pleurent.
Pourtant je ne la comprends pas mais je sais qu’elle m’est destinée.
Les larmes et la souffrance sont les seules prières que Dieu entend
Alors pleures pour moi lorsque je suis malheureuse car cela me rendra le sourire
Et je pleurerai pour toi lorsque tu seras malheureux car cela te rendra le sourire
Car tu seras heureux de savoir que je ressens ta souffrance, ainsi tu sauras que Dieu t’a entendu
Car je serai heureuse de savoir que Dieu m’a entendu
Car il unit à jamais les cœurs
De deux enfants nés le même jour, à la même heure, au même endroit
Devenus grands mais gardant à jamais le coeur d’un enfant.
Ne plus jamais se dire adieu,
Restons à jamais ce que nous sommes l’un pour l’autre.
 • Pieds Hyphénique: A Pan`an, À Ben, À Shinda

  un=frè=re=qui=nest=pas=un=frère 8
  an=ci=en=a=mant=qui=nen=est=plus=un 10
  tout=ce=qui=est=contre=moi=est=pour=lui 9
  tout=ce=qui=est=contre=lui=est=pour=moi 9
  des=pho=tos=dis=pa=rues=ré=ap=pa=raissent=sei=zeans=a=près 14
  ca=chées=par=le=pro=tec=teur=de=no=tre=lien=é=ter=nel 14
  lhis=toi=re=du=ne=vie=en=tiè=re=où=lon=se=cher=che 14
  où=lon=se=trouve=où=lon=se=quit=te=où=lon=se=re=trouve 14
  des=sou=ve=nirs=in=ten=ses=des=mo=ments=i=nou=blia=bles 14
  des=in=nom=brables=a=dieux=de=la=hai=ne=de=la=pas=sion 14
  de=la=mour=et=des=sen=ti=ments 8
  une=let=treé=cri=te=dans=u=ne=lan=gue=in=com=pré=hen=sible 15
  lors=que=je=la=lis=mes=y=eux=pleurent 9
  pour=tant=je=ne=la=com=prends=pas=mais=je=sais=quel=le=mest=des=ti=née 17
  les=lar=mes=et=la=souf=france=sont=les=seu=les=priè=res=que=dieu=en=tend 17
  a=lors=pleures=pour=moi=lors=que=je=suis=malheu=reu=se=car=ce=la=me=ren=dra=le=sou=rire 21
  et=je=pleure=rai=pour=toi=lors=que=tu=se=ras=malheu=reux=car=ce=la=te=ren=dra=le=sou=rire 22
  car=tu=se=ras=heu=reux=de=sa=voir=que=je=res=sens=ta=souf=france=ain=si=tu=sau=ras=que=dieu=ta=en=ten=du 27
  car=je=se=rai=heu=reuse=de=sa=voir=que=dieu=ma=en=ten=du 15
  car=il=u=nit=à=ja=mais=les=cœurs 9
  de=deux=en=fants=nés=le=même=jour=à=la=mê=me=heu=re=au=mê=meen=droit 18
  de=ve=nus=grands=mais=gar=dant=à=ja=mais=le=coeur=dun=en=fant 15
  ne=plus=ja=mais=se=di=re=a=dieu 9
  res=tons=à=ja=mais=ce=que=nous=som=mes=lun=pour=lau=tre 14
 • Phonétique : A Pan`an, À Ben, À Shinda

  œ̃ fʁεʁə ki nε pa œ̃ fʁεʁə,
  ɑ̃sjɛ̃ amɑ̃ ki nɑ̃n- ε plysz- œ̃,
  tu sə ki ε kɔ̃tʁə mwa ε puʁ lɥi,
  tu sə ki ε kɔ̃tʁə lɥi ε puʁ mwa,
  dε fɔto dispaʁy ʁeapaʁεse sεzə ɑ̃ apʁε,
  kaʃe paʁ lə pʁɔtεktœʁ də nɔtʁə ljɛ̃ etεʁnεl,
  listwaʁə dynə vi ɑ̃tjεʁə u lɔ̃ sə ʃεʁʃə,
  u lɔ̃ sə tʁuvə, u lɔ̃ sə kitə, u lɔ̃ sə ʁətʁuvə,
  dε suvəniʁz- ɛ̃tɑ̃sə, dε mɔmɑ̃z- inubljablə,
  dεz- inɔ̃bʁabləz- adjø, də la-εnə, də la pasjɔ̃,
  də lamuʁ e dε sɑ̃timɑ̃
  ynə lεtʁə ekʁitə dɑ̃z- ynə lɑ̃ɡ ɛ̃kɔ̃pʁeɑ̃siblə
  lɔʁskə ʒə la li, mεz- iø pləʁe.
  puʁtɑ̃ ʒə nə la kɔ̃pʁɑ̃ pa mε ʒə sε kεllə mε dεstine.
  lε laʁməz- e la sufʁɑ̃sə sɔ̃ lε sələ pʁjεʁə kə djø ɑ̃tɑ̃
  alɔʁ plœʁə puʁ mwa lɔʁskə ʒə sɥi maləʁøzə kaʁ səla mə ʁɑ̃dʁa lə suʁiʁə
  e ʒə pləʁəʁε puʁ twa lɔʁskə ty səʁa maləʁø kaʁ səla tə ʁɑ̃dʁa lə suʁiʁə
  kaʁ ty səʁaz- œʁø də savwaʁ kə ʒə ʁəsɛ̃ ta sufʁɑ̃sə, ɛ̃si ty soʁa kə djø ta ɑ̃tɑ̃dy
  kaʁ ʒə səʁε œʁøzə də savwaʁ kə djø ma ɑ̃tɑ̃dy
  kaʁ il yni a ʒamε lε kœʁ
  də døz- ɑ̃fɑ̃ nes lə mεmə ʒuʁ, a la mεmə œʁ, o mεmə ɑ̃dʁwa
  dəvənys ɡʁɑ̃ mε ɡaʁdɑ̃ a ʒamε lə kœʁ dœ̃n- ɑ̃fɑ̃.
  nə plys ʒamε sə diʁə adjø,
  ʁεstɔ̃z- a ʒamε sə kə nu sɔmə lœ̃ puʁ lotʁə.
 • Pieds Phonétique : A Pan`an, À Ben, À Shinda

  œ̃=fʁε=ʁə=ki=nε=pa=œ̃=fʁεʁ=ə 9
  ɑ̃=sj=ɛ̃=a=mɑ̃=ki=nɑ̃=nε=plys=zœ̃ 10
  tu=sə=ki=ε=kɔ̃=tʁə=mwa=ε=puʁ=lɥi 10
  tu=sə=ki=ε=kɔ̃=tʁə=lɥi=ε=puʁ=mwa 10
  dε=fɔ=to=dis=pa=ʁy=ʁe=a=pa=ʁεse=sε=zəɑ̃=a=pʁε 14
  ka=ʃe=paʁ=lə=pʁɔ=tεk=tœʁ=də=nɔ=tʁə=ljɛ̃=e=tεʁ=nεl 14
  lis=twa=ʁə=dy=nə=vi=ɑ̃=tjε=ʁə=u=lɔ̃=sə=ʃεʁ=ʃə 14
  u=lɔ̃=sə=tʁu=və=u=lɔ̃sə=ki=tə=u=lɔ̃=sə=ʁə=tʁuvə 14
  dε=su=və=niʁ=zɛ̃=tɑ̃=sə=dε=mɔ=mɑ̃=zi=nu=blja=blə 14
  dε=zi=nɔ̃=bʁa=blə=za=djødə=la-ε=nə=də=la=pa=sjɔ̃ 14
  də=la=muʁ=e=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 8
  ynə=lε=tʁəe=kʁi=tə=dɑ̃=zy=nə=lɑ̃ɡ=ɛ̃=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=siblə 14
  lɔʁ=skə=ʒə=la=li=mε=zi=ø=plə=ʁe 10
  puʁ=tɑ̃ʒə=nə=la=kɔ̃=pʁɑ̃=pa=mε=ʒə=sε=kεllə=mε=dεs=ti=ne 15
  lε=laʁmə=ze=la=su=fʁɑ̃=sə=sɔ̃=lε=sə=lə=pʁi=jεʁ=kə=djø=ɑ̃=tɑ̃ 17
  a=lɔʁ=plœ=ʁə=puʁ=mwa=lɔʁskə=ʒə=sɥi=ma=lə=ʁø=zə=kaʁ=sə=la=mə=ʁɑ̃=dʁa=lə=su=ʁiʁə 22
  e=ʒə=plœ=ʁə=ʁε=puʁ=twa=lɔʁskə=ty=sə=ʁa=ma=lə=ʁø=kaʁ=sə=la=tə=ʁɑ̃=dʁa=lə=su=ʁiʁə 23
  kaʁ=tysə=ʁa=zœ=ʁø=də=sa=vwaʁ=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=ta=su=fʁɑ̃=sə=ɛ̃=si=ty=so=ʁa=kə=djø=ta=ɑ̃=tɑ̃=dy 27
  kaʁʒə=sə=ʁε=œ=ʁø=zə=də=sa=vwaʁ=kə=djø=ma=ɑ̃=tɑ̃=dy 15
  kaʁ=il=y=ni=a=ʒa=mε=lε=kœ=ʁə 10
  də=dø=zɑ̃=fɑ̃=nes=lə=mεmə=ʒuʁ=a=la=mε=mə=œʁ=o=mε=məɑ̃=dʁwa 17
  də=və=nys=ɡʁɑ̃=mε=ɡaʁ=dɑ̃=a=ʒa=mεlə=kœʁ=dœ̃=nɑ̃=fɑ̃ 14
  nə=plys=ʒa=mεs=ə=di=ʁə=a=dj=ø 10
  ʁεs=tɔ̃=za=ʒa=mε=sə=kə=nu=sɔ=mə=lœ̃=puʁ=lo=tʁə 14

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/11/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.