Poeme-France : Lecture Écrit Absolu

Slam : Constat (1)

Slam Absolu
Publié le 14/11/2017 00:29

L'écrit contient 267 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Lufok

Constat (1)

CONSTAT#1
Le vent souffle
Cœur palpitant, je respire
Accroché j’attends le dernier souffle
Ballottant on attent le pire
Je sais nager prends ta bouée
Punchlines appuyé j’suis doué
On fait le taff, et on démarre
Dehors retardataires, pas de retard
Encre écarlate et encre noire
Coucher de soleil et nuit noire
J’suis pas une star j’veux pas m’éteindre
Je ne veux pas choir
Des paroles j’veux peindre
Salir ou nettoyer
Lis et tu seras noyer
Sous le flot de mes paroles
On a inversé les roles
Je tire, Oh mon dieu tir d’elite
Parole d’un cru insolite
Arrété par la milice des lettres
Dois-je me confesser auprès d’un prètre
Je suis maitre de mon corps
Ainsi que de mon esprit
Chercheurs du ténébreux or
Ma narine se flétrit
Pétrole, tu es le dieu de la déchéance
Pétrolier, tu es le fer de la lance
Nous sommes petits je pense
Nous ne sommes rien j’en conclus
Avoir la terre t’a la berlue
La plaie est ouverte
Elle n’est plus verte
d’un gris sombre, elle s’est voilée
jamais tu ne feras le compte
De la voute étoilée
Avare, au fond n’est tu pas comme Géronte
Es-tu le maitre ou l’esclave
L’argent, quand sortira –tu de ses entraves ?
Tu n’as rien on t’a tout donné
Tes explications sont erronées
Acceptes cela refuses ceci
Donne cela sans attendre merci
Je respire et je suis sous tension
La tete dans les etoiles
Mon regard se voile
Je fais une constatation
 • Pieds Hyphénique: Constat (1)

  constat=di=è=ze=un 5
  le=vent=souffle 3
  cœur=pal=pi=tant=je=res=pi=re 8
  ac=cro=ché=jat=tends=le=der=nier=souffle 9
  bal=lot=tant=on=at=tent=le=pire 8
  je=sais=na=ger=prends=ta=bouée 7
  pun=chli=nes=ap=puyé=j=suis=doué 8
  on=fait=le=taff=et=on=dé=marre 8
  de=hors=re=tar=da=taires=pas=de=re=tard 10
  encreé=car=la=te=et=en=cre=noire 8
  cou=cher=de=so=leil=et=nuit=noire 8
  jsuis=pas=une=s=tar=j=veux=pas=mé=teindre 10
  je=ne=veux=pas=choir 5
  des=pa=ro=les=j=veux=pein=dre 8
  sa=lir=ou=net=toyer 5
  lis=et=tu=se=ras=noyer 6
  sous=le=flot=de=mes=pa=ro=les 8
  on=a=in=ver=sé=les=roles 7
  je=tire=oh=mon=dieu=tir=de=lite 8
  pa=ro=le=dun=cru=in=so=lite 8
  ar=ré=té=par=la=mi=lice=des=lettres 9
  dois=je=me=confes=ser=au=près=dun=prètre 9
  je=suis=mai=tre=de=mon=corps 7
  ain=si=que=de=mon=es=prit 7
  cher=cheurs=du=té=né=breux=or 7
  ma=na=ri=ne=se=flé=trit 7
  pé=trole=tu=es=le=dieu=de=la=dé=ché=ance 11
  pé=tro=lier=tu=es=le=fer=de=la=lance 10
  nous=som=mes=pe=tits=je=pen=se 8
  nous=ne=som=mes=rien=jen=con=clus 8
  avoir=la=ter=re=ta=la=ber=lue 8
  la=pla=ie=est=ou=ver=te 7
  el=le=nest=plus=ver=te 6
  dun=gris=sombre=el=le=sest=voi=lée 8
  ja=mais=tu=ne=fe=ras=le=compte 8
  de=la=vou=te=é=toi=lée 7
  avare=au=fond=nest=tu=pas=comme=gé=ronte 9
  es=tu=le=mai=tre=ou=les=clave 8
  lar=gent=quand=sor=ti=ra=tu=de=ses=en=traves 11
  tu=nas=rien=on=ta=tout=don=né 8
  tes=ex=pli=ca=tions=sont=er=ro=nées 9
  ac=cep=tes=ce=la=re=fuses=ce=ci 9
  donne=ce=la=sans=at=tendre=mer=ci 8
  je=res=pireet=je=suis=sous=ten=sion 8
  la=te=te=dans=les=e=toiles 7
  mon=re=gard=se=voile 5
  je=fais=u=ne=cons=ta=ta=tion 8
 • Phonétique : Constat (1)

  kɔ̃sta djεzə œ̃
  lə vɑ̃ suflə
  kœʁ palpitɑ̃, ʒə ʁεspiʁə
  akʁoʃe ʒatɑ̃ lə dεʁnje suflə
  balɔtɑ̃ ɔ̃n- ate lə piʁə
  ʒə sε naʒe pʁɑ̃ ta bue
  pœ̃ʃlinəz- apyie ʒsɥi due
  ɔ̃ fε lə taf, e ɔ̃ demaʁə
  dəɔʁ ʁətaʁdatεʁə, pa də ʁətaʁ
  ɑ̃kʁə ekaʁlatə e ɑ̃kʁə nwaʁə
  kuʃe də sɔlεj e nɥi nwaʁə
  ʒsɥi pa ynə staʁ ʒvø pa metɛ̃dʁə
  ʒə nə vø pa ʃwaʁ
  dε paʁɔlə ʒvø pɛ̃dʁə
  saliʁ u nεtwaje
  li e ty səʁa nwaje
  su lə flo də mε paʁɔlə
  ɔ̃n- a ɛ̃vεʁse lε ʁɔlə
  ʒə tiʁə, ɔ mɔ̃ djø tiʁ dəlitə
  paʁɔlə dœ̃ kʁy ɛ̃sɔlitə
  aʁete paʁ la milisə dε lεtʁə
  dwa ʒə mə kɔ̃fese opʁε dœ̃ pʁεtʁə
  ʒə sɥi mεtʁə də mɔ̃ kɔʁ
  ɛ̃si kə də mɔ̃n- εspʁi
  ʃεʁʃœʁ dy tenebʁøz- ɔʁ
  ma naʁinə sə fletʁi
  petʁɔlə, ty ε lə djø də la deʃeɑ̃sə
  petʁɔlje, ty ε lə fεʁ də la lɑ̃sə
  nu sɔmə pəti ʒə pɑ̃sə
  nu nə sɔmə ʁjɛ̃ ʒɑ̃ kɔ̃klys
  avwaʁ la teʁə ta la bεʁlɥ
  la plε εt- uvεʁtə
  εllə nε plys vεʁtə
  dœ̃ ɡʁi sɔ̃bʁə, εllə sε vwale
  ʒamε ty nə fəʁa lə kɔ̃tə
  də la vutə etwale
  avaʁə, o fɔ̃ nε ty pa kɔmə ʒeʁɔ̃tə
  ε ty lə mεtʁə u lεsklavə
  laʁʒe, kɑ̃ sɔʁtiʁa ty də sεz- ɑ̃tʁavə
  ty na ʁjɛ̃ ɔ̃ ta tu dɔne
  tεz- εksplikasjɔ̃ sɔ̃t- eʁɔne
  aksεptə səla ʁəfyzə səsi
  dɔnə səla sɑ̃z- atɑ̃dʁə mεʁsi
  ʒə ʁεspiʁə e ʒə sɥi su tɑ̃sjɔ̃
  la tətə dɑ̃ lεz- ətwalə
  mɔ̃ ʁəɡaʁ sə vwalə
  ʒə fεz- ynə kɔ̃statasjɔ̃
 • Pieds Phonétique : Constat (1)

  kɔ̃s=ta=dj=ε=zə=œ̃ 6
  lə=vɑ̃=su=flə 4
  kœʁ=pal=pi=tɑ̃=ʒə=ʁεs=pi=ʁə 8
  a=kʁo=ʃe=ʒa=tɑ̃=lə=dεʁ=nje=suflə 9
  ba=lɔ=tɑ̃=ɔ̃=na=te=lə=piʁə 8
  ʒə=sε=na=ʒe=pʁɑ̃=ta=bu=e 8
  pœ̃=ʃlinə=za=py=i=e=ʒsɥi=du=e 9
  ɔ̃=fε=lə=taf=e=ɔ̃=de=maʁə 8
  dəɔʁ=ʁə=taʁ=da=tεʁə=pa=də=ʁə=taʁ 9
  ɑ̃kʁə=e=kaʁ=latə=e=ɑ̃=kʁə=nwaʁə 8
  ku=ʃe=də=sɔ=lεj=e=nɥi=nwaʁə 8
  ʒsɥi=pa=ynə=staʁ=ʒvø=pa=me=tɛ̃dʁə 8
  ʒə=nə=vø=pa=ʃwaʁ 5
  dε=pa=ʁɔ=lə=ʒvø=pɛ̃=dʁə 7
  sa=liʁ=u=nε=twa=j=e 7
  li=e=ty=sə=ʁa=nwa=j=e 8
  su=lə=flo=də=mε=pa=ʁɔ=lə 8
  ɔ̃=na=ɛ̃=vεʁ=se=lε=ʁɔ=lə 8
  ʒə=tiʁə=ɔ=mɔ̃=djø=tiʁ=də=litə 8
  pa=ʁɔ=lə=dœ̃=kʁy=ɛ̃=sɔ=litə 8
  a=ʁe=te=paʁ=la=mi=lisə=dε=lεtʁə 9
  dwa=ʒə=mə=kɔ̃=fe=se=o=pʁε=dœ̃=pʁεtʁə 10
  ʒə=sɥi=mε=tʁə=də=mɔ̃=kɔʁ 7
  ɛ̃=si=kə=də=mɔ̃=nεs=pʁi 7
  ʃεʁ=ʃœʁ=dy=te=ne=bʁø=zɔʁ 7
  ma=na=ʁi=nə=sə=fle=tʁi 7
  pe=tʁɔlə=ty=ε=lə=djø=də=la=de=ʃe=ɑ̃sə 11
  pe=tʁɔ=lje=ty=ε=lə=fεʁ=də=la=lɑ̃sə 10
  nu=sɔ=mə=pə=ti=ʒə=pɑ̃=sə 8
  nu=nə=sɔ=mə=ʁjɛ̃=ʒɑ̃=kɔ̃=klys 8
  a=vwaʁ=la=te=ʁə=ta=la=bεʁlɥ 8
  la=plε=ε=tu=vεʁ=tə 6
  εl=lə=nε=plys=vεʁ=tə 6
  dœ̃=ɡʁi=sɔ̃bʁə=εl=lə=sε=vwa=le 8
  ʒa=mε=ty=nə=fə=ʁa=lə=kɔ̃tə 8
  də=la=vu=tə=e=twa=le 7
  a=vaʁə=o=fɔ̃=nε=ty=pa=kɔmə=ʒe=ʁɔ̃tə 10
  ε=ty=lə=mε=tʁə=u=lεs=klavə 8
  laʁ=ʒe=kɑ̃=sɔʁ=ti=ʁa=ty=də=sε=zɑ̃=tʁavə 11
  ty=na=ʁjɛ̃=ɔ̃=ta=tu=dɔ=ne 8
  tε=zεk=spli=ka=sjɔ̃=sɔ̃=te=ʁɔ=ne 9
  ak=sεp=tə=sə=la=ʁə=fyzə=sə=si 9
  dɔnə=sə=la=sɑ̃=za=tɑ̃dʁə=mεʁ=si 8
  ʒə=ʁεs=piʁəe=ʒə=sɥi=su=tɑ̃=sjɔ̃ 8
  la=tə=tə=dɑ̃=lε=zə=twa=lə 8
  mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=sə=vwa=lə 6
  ʒə=fε=zy=nə=kɔ̃s=ta=ta=sjɔ̃ 8

Historique des Modifications

14/11/2017 00:34

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/11/2017 00:37Lufok

c’est un peu bof

Auteur de Poésie
14/11/2017 20:22Exinstas

J aime beaucoup ! ...

👍
Auteur de Poésie
16/11/2017 09:20Coburitc

Je sais nager prends ta bouée , un sourire pour le matin , écorchée ce slam /
jean-Pierre

👍