Poeme-France : Lecture Écrit Mystère

Poeme : Hantise Philosophique…

Poème Mystère
Publié le 14/04/2018 10:01

L'écrit contient 183 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Mick-Jhon

Hantise Philosophique…

J’ai jeté mes mots partout
Certains étaient comme des boomerangs
Ils sont revenus en sens interdit,
Ils avaient perdu leurs valeurs.

La cible était dans l’ombre de la nuit
Sous les lumières de la ville abandonnée,
Apprendre et comprendre
Ma vie partie à la dérive.

Les sourires m’attristent,
Je fuis le temps qui court sans motif,
L’école ne rime pas avec espoir,
Alors je marche sur ce bonheur
Aveugle que je ne contrôle pas.

Quand personne ne me regarde,
J’étouffe mon rire suspect et tue mes cris,
Ma hantise,
Mon ennui perdu dans les souvenirs,
Un endroit inaccessible.

Les jours de pluie,
Je perds mon imagination,
Mon cœur bat à l’envers
De mon silence.

Ma mémoire me renvoie
Dans les lendemains évadés,
Toujours plus loin dans le tumulte
De mes envies.

Hier je voulais mettre
Tout en ordre,
Demain c’est le désordre
Qui pense pour moi.

J’ai pendu tous mes sens
Dans un souffle incessant
A la recherche de ce qui me hante,
Je n’arriverai jamais à faire battre mon cœur à l’endroit.
 • Pieds Hyphénique: Hantise Philosophique…

  jai=je=té=mes=mots=par=tout 7
  cer=tains=é=taient=comme=des=boome=rang=s 9
  ils=sont=re=ve=nus=en=sens=in=ter=dit 10
  ils=a=vaient=per=du=leurs=va=leurs 8

  la=cibleé=tait=dans=lom=bre=de=la=nuit 9
  sous=les=lu=mières=de=la=villea=ban=don=née 10
  ap=pren=dre=et=com=pren=dre 7
  ma=vie=par=tie=à=la=dé=rive 8

  les=sou=ri=res=mat=tris=tent 7
  je=fuis=le=temps=qui=court=sans=mo=tif 9
  lé=co=le=ne=rime=pas=a=vec=es=poir 10
  a=lors=je=mar=che=sur=ce=bon=heur 9
  aveu=gle=que=je=ne=con=trô=le=pas 9

  quand=per=son=ne=ne=me=re=gar=de 9
  jé=touf=fe=mon=rire=sus=pect=et=tue=mes=cris 11
  ma=han=ti=se 4
  mon=en=nui=per=du=dans=les=sou=ve=nirs 10
  un=en=droit=i=nac=ces=si=ble 8

  les=jours=de=pluie 4
  je=perds=mon=i=ma=gi=na=tion 8
  mon=cœur=bat=à=len=vers 6
  de=mon=si=len=ce 5

  ma=mé=moi=re=me=ren=voie 7
  dans=les=len=de=mains=é=va=dés 8
  tou=jours=plus=loin=dans=le=tu=multe 8
  de=mes=en=vies 4

  hi=er=je=vou=lais=met=tre 7
  tout=en=or=dre 4
  de=main=cest=le=dé=sor=dre 7
  qui=pen=se=pour=moi 5

  jai=pen=du=tous=mes=sens 6
  dans=un=souf=fle=in=ces=sant 7
  a=la=re=cher=che=de=ce=qui=me=hante 10
  je=nar=rive=rai=ja=mais=à=fai=re=bat=tre=mon=cœur=à=len=droit 16
 • Phonétique : Hantise Philosophique…

  ʒε ʒəte mε mo paʁtu
  sεʁtɛ̃z- etε kɔmə dε buməʁɑ̃ɡ
  il sɔ̃ ʁəvənysz- ɑ̃ sɑ̃sz- ɛ̃tεʁdi,
  ilz- avε pεʁdy lœʁ valœʁ.

  la siblə etε dɑ̃ lɔ̃bʁə də la nɥi
  su lε lymjεʁə də la vilə abɑ̃dɔne,
  apʁɑ̃dʁə e kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  ma vi paʁti a la deʁivə.

  lε suʁiʁə matʁiste,
  ʒə fɥi lə tɑ̃ ki kuʁ sɑ̃ mɔtif,
  lekɔlə nə ʁimə pa avεk εspwaʁ,
  alɔʁ ʒə maʁʃə syʁ sə bɔnœʁ
  avøɡlə kə ʒə nə kɔ̃tʁolə pa.

  kɑ̃ pεʁsɔnə nə mə ʁəɡaʁdə,
  ʒetufə mɔ̃ ʁiʁə syspε e tɥ mε kʁi,
  ma-ɑ̃tizə,
  mɔ̃n- ɑ̃nɥi pεʁdy dɑ̃ lε suvəniʁ,
  œ̃n- ɑ̃dʁwa inaksesiblə.

  lε ʒuʁ də plɥi,
  ʒə pεʁd mɔ̃n- imaʒinasjɔ̃,
  mɔ̃ kœʁ ba a lɑ̃vεʁ
  də mɔ̃ silɑ̃sə.

  ma memwaʁə mə ʁɑ̃vwa
  dɑ̃ lε lɑ̃dəmɛ̃z- evade,
  tuʒuʁ plys lwɛ̃ dɑ̃ lə tymyltə
  də mεz- ɑ̃vi.

  jεʁ ʒə vulε mεtʁə
  tut- ɑ̃n- ɔʁdʁə,
  dəmɛ̃ sε lə dezɔʁdʁə
  ki pɑ̃sə puʁ mwa.

  ʒε pɑ̃dy tus mε sɑ̃s
  dɑ̃z- œ̃ suflə ɛ̃sesɑ̃
  a la ʁəʃεʁʃə də sə ki mə-ɑ̃tə,
  ʒə naʁivəʁε ʒamεz- a fεʁə batʁə mɔ̃ kœʁ a lɑ̃dʁwa.
 • Pieds Phonétique : Hantise Philosophique…

  ʒε=ʒə=te=mε=mo=paʁ=tu 7
  sεʁ=tɛ̃=ze=tε=kɔ=mə=dε=bu=mə=ʁɑ̃ɡ 10
  il=sɔ̃=ʁə=və=nys=zɑ̃=sɑ̃s=zɛ̃=tεʁ=di 10
  il=za=vε=pεʁ=dy=lœ=ʁə=va=lœʁ 9

  la=siblə=e=tε=dɑ̃=lɔ̃=bʁə=də=la=nɥi 10
  su=lε=ly=mjεʁə=də=la=vi=ləa=bɑ̃=dɔ=ne 11
  a=pʁɑ̃=dʁə=e=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 7
  ma=vi=paʁ=ti=a=la=de=ʁi=və 9

  lε=su=ʁi=ʁə=ma=tʁis=te 7
  ʒə=fɥi=lə=tɑ̃=ki=kuʁ=sɑ̃=mɔ=tif 9
  le=kɔ=lə=nə=ʁimə=pa=a=vεk=εs=pwaʁ 10
  a=lɔʁ=ʒə=ma=ʁʃə=syʁ=sə=bɔ=nœ=ʁə 10
  a=vø=ɡlə=kə=ʒə=nə=kɔ̃=tʁo=lə=pa 10

  kɑ̃=pεʁ=sɔ=nə=nə=mə=ʁə=ɡa=ʁdə 9
  ʒe=tufə=mɔ̃=ʁi=ʁə=sys=pε=e=tɥ=mε=kʁi 11
  ma-ɑ̃=ti=zə 4
  mɔ̃=nɑ̃n=ɥi=pεʁ=dy=dɑ̃=lε=su=və=niʁ 10
  œ̃=nɑ̃=dʁwa=i=nak=se=si=blə 8

  lε=ʒuʁ=də=plɥi 4
  ʒə=pεʁd=mɔ̃=ni=ma=ʒi=na=sj=ɔ̃ 9
  mɔ̃=kœ=ʁə=ba=a=lɑ̃=vεʁ 7
  də=mɔ̃=si=lɑ̃=sə 5

  ma=me=mwa=ʁə=mə=ʁɑ̃=vwa 7
  dɑ̃=lε=lɑ̃=də=mɛ̃=ze=va=de 8
  tu=ʒuʁ=plys=lwɛ̃=dɑ̃=lə=ty=myl=tə 9
  də=mε=zɑ̃=vi 4

  jεʁ=ʒə=vu=lε=mε=tʁə 6
  tu=tɑ̃=nɔʁ=dʁə 4
  də=mɛ̃=sε=lə=de=zɔʁ=dʁə 7
  ki=pɑ̃=sə=puʁ=mwa 5

  ʒε=pɑ̃=dy=tus=mε=sɑ̃s 6
  dɑ̃=zœ̃=su=flə=ɛ̃=se=sɑ̃ 7
  a=la=ʁə=ʃεʁʃə=də=sə=ki=mə-ɑ̃=tə 10
  ʒə=na=ʁivə=ʁε=ʒa=mε=za=fε=ʁə=ba=tʁə=mɔ̃=kœʁ=a=lɑ̃=dʁwa 16

PostScriptum

Michaël jhon cardon "14/04/2018

Historique des Modifications

15/04/2018 14:09
14/04/2018 11:46
14/04/2018 10:11
14/04/2018 10:02

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/04/2018 13:45Tulipe Noire

Mon ami c’est une vérité d’ailleurs vécue par beaucoup de personnes dans un monde d’indifférence et de folie, merci pour ce partage et plaisir de lecture.

Auteur de Poésie
14/04/2018 19:23Exinstas

J aime beaucoup ! ..