Poeme : Révolutions Circulaires

Révolutions Circulaires

Monde du jeu, au soleil violet de pollution,
Rien que les feux, où brillent nos diamants artificiels…
Sur une courbe de chiffres, où le zéro est l’ultime ciel,
Nos enfants rêvent de dollars et de poudres en émulsions,

Combien ? De l’artiste aux guerriers de destruction,
Une question, aux ultimes accents de vœux, où s’allument nos diesels…
Sur la route, aux arbres de bétons, l’aiguille affiche une seule existentielle,
Nos rêves enfantent des zonards solaires qui tournent en de circulaires révolutions,

Ondes politiques, qui n’ouvrent jamais de solutions,
Où reste la question du « futur » celle-ci est devenue tellement superficielle…
Sur les doutes, nos espérances se résument en de multiples finitions de griseries
Nos portes aux pas d’étoiles sont devenues, des trous vides de passivités et défections.

Les sophistes de l’âme sont revenus, avec leurs grandes rédemptions…
Plus de marches en avant, que l’attente et l’ultime « fin de miel »,
Nos magiciens s’éveillent dans nos caves, et produisent milles alchimies
Nos esprits avalent milles notes, et potions, pour une fuite en trois dimensions

Le monde est devenu sourd et à jamais en fusions,
Partitions, et modes délirants, s’élèvent en grattes ciels…
Nos ailes sont devenues trop grandes pour nos absences de rêveries…
Nos fleuves s’assèchent et quittent leurs lits pour notre prochaine reddition.

Les pas de l’homme sont devenus de trop lourdes pulsions,
Notre peuple s’étire en myriades, et notre marche devient sacrificielle,
Sur des rythmes binaires, les énergies de notre berceau se vident…
Il est temps d’ouvrir nos ailes, et que de notre planète, nous essaimions…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Révolutions Circulaires

  mon=de=du=jeu=au=so=leil=vi=o=let=de=pol=lu=ti=on 15
  rien=que=les=feux=où=bril=lent=nos=di=a=mants=ar=ti=fi=ciels 15
  sur=une=cour=be=de=chif=fres=où=le=zé=ro=est=lul=ti=me=ciel 16
  nos=en=fants=rê=vent=de=dol=lars=et=de=pou=dres=en=é=mul=sions 16

  com=bien=de=lar=tis=te=aux=guer=ri=ers=de=des=truc=ti=on 15
  une=ques=tion=aux=ul=ti=mes=ac=cents=de=vœux=où=sal=lu=ment=nos=die=sels 18
  sur=la=route=aux=ar=bres=de=bé=tons=lai=guilleaf=fi=che=u=ne=seu=le=exis=ten=tiel=le 21
  nos=rêves=en=fan=tent=des=zo=nards=so=lai=res=qui=tour=nent=en=de=cir=cu=lai=res=ré=vo=lu=tions 24

  on=des=po=li=ti=ques=qui=nou=vrent=ja=mais=de=so=lu=ti=ons 16
  où=res=te=la=ques=tion=du=fu=tur=cel=le=ci=est=de=ve=nue=tel=le=ment=su=per=fi=ciel=le 24
  sur=les=doutes=nos=es=pé=ran=ces=se=ré=su=ment=en=de=mul=ti=ples=fi=ni=tions=de=gri=se=ries 24
  nos=portes=aux=pas=dé=toi=les=sont=de=ve=nues=des=trous=vi=des=de=pas=si=vi=tés=et=dé=fec=tions 24

  les=so=phistes=de=lâ=me=sont=re=ve=nus=a=vec=leurs=gran=des=ré=demp=tions 18
  plus=de=mar=ches=en=a=vant=que=lat=tenteet=lul=ti=me=fin=de=miel 16
  nos=ma=gi=ciens=sé=veillent=dans=nos=caves=et=pro=dui=sent=milles=al=chi=mies 17
  nos=es=prits=a=valent=milles=no=tes=et=po=tions=pour=u=ne=fui=teen=trois=di=men=sions 20

  le=mon=de=est=de=ve=nu=sourd=et=à=ja=mais=en=fu=si=ons 16
  par=ti=tions=et=mo=des=dé=li=rants=sé=lè=vent=en=grat=tes=ciels 16
  nos=ailes=sont=de=ve=nues=trop=gran=des=pour=nos=ab=sen=ces=de=rê=ve=ries 18
  nos=fleuves=sas=sè=chent=et=quit=tent=leurs=lits=pour=no=tre=pro=chai=ne=red=di=tion 19

  les=pas=de=l=hom=me=sont=de=ve=nus=de=trop=lour=des=pul=sions 16
  notre=peu=ple=sé=ti=reen=my=ria=des=et=no=tre=mar=che=de=vient=sa=cri=fi=ciel=le 21
  sur=des=ryth=mes=bi=naires=les=éner=gies=de=no=tre=ber=ceau=se=vident 16
  il=est=temps=dou=vrir=nos=ailes=et=que=de=no=tre=pla=nè=te=nous=es=sai=mions 19
 • Phonétique : Révolutions Circulaires

  mɔ̃də dy ʒø, o sɔlεj vjɔlε də pɔlysjɔ̃,
  ʁjɛ̃ kə lε fø, u bʁije no djamɑ̃z- aʁtifisjεl…
  syʁ ynə kuʁbə də ʃifʁə, u lə zeʁo ε lyltimə sjεl,
  noz- ɑ̃fɑ̃ ʁεve də dɔlaʁz- e də pudʁəz- ɑ̃n- emylsjɔ̃,

  kɔ̃bjɛ̃ ? də laʁtistə o ɡeʁje də dεstʁyksjɔ̃,
  ynə kεstjɔ̃, oz- yltiməz- aksɑ̃ də veyks, u salymɑ̃ no djəzεl…
  syʁ la ʁutə, oz- aʁbʁə- də betɔ̃, lεɡɥjə afiʃə ynə sələ εɡzistɑ̃sjεllə,
  no ʁεvəz- ɑ̃fɑ̃te dε zɔnaʁd sɔlεʁə ki tuʁne ɑ̃ də siʁkylεʁə ʁevɔlysjɔ̃,

  ɔ̃də pɔlitik, ki nuvʁe ʒamε də sɔlysjɔ̃,
  u ʁεstə la kεstjɔ̃ dy « fytyʁ » sεllə si ε dəvənɥ tεllmɑ̃ sypεʁfisjεllə…
  syʁ lε dutə, noz- εspeʁɑ̃sə sə ʁezyme ɑ̃ də myltiplə finisjɔ̃ də ɡʁizəʁi
  no pɔʁtəz- o pa detwalə sɔ̃ dəvənɥ, dε tʁus vidə də pasivitez- e defεksjɔ̃.

  lε sɔfistə də lamə sɔ̃ ʁəvənys, avεk lœʁ ɡʁɑ̃də ʁedɑ̃psjɔ̃…
  plys də maʁʃəz- ɑ̃n- avɑ̃, kə latɑ̃tə e lyltimə « fɛ̃ də mjəl »,
  no maʒisjɛ̃ sevεje dɑ̃ no kavə, e pʁɔdɥize miləz- alʃimi
  noz- εspʁiz- avalɑ̃ milə nɔtə, e pɔsjɔ̃, puʁ ynə fɥitə ɑ̃ tʁwa dimɑ̃sjɔ̃

  lə mɔ̃də ε dəvəny suʁ e a ʒamεz- ɑ̃ fyzjɔ̃,
  paʁtisjɔ̃, e mɔdə deliʁɑ̃, selεve ɑ̃ ɡʁatə sjεl…
  noz- εlə sɔ̃ dəvənɥ tʁo ɡʁɑ̃də puʁ noz- absɑ̃sə də ʁεvəʁi…
  no fləvə sasεʃe e kite lœʁ li puʁ nɔtʁə pʁoʃεnə ʁεdisjɔ̃.

  lε pa də lɔmə sɔ̃ dəvənys də tʁo luʁdə- pylsjɔ̃,
  nɔtʁə pəplə setiʁə ɑ̃ miʁjadə, e nɔtʁə maʁʃə dəvjɛ̃ sakʁifisjεllə,
  syʁ dε ʁitmə binεʁə, lεz- enεʁʒi də nɔtʁə bεʁso sə vide…
  il ε tɑ̃ duvʁiʁ noz- εlə, e kə də nɔtʁə planεtə, nuz- esεmjɔ̃…
 • Syllabes Phonétique : Révolutions Circulaires

  mɔ̃=də=dy=ʒø=o=sɔ=lεj=vj=ɔ=lε=də=pɔ=ly=sj=ɔ̃ 15
  ʁj=ɛ̃=kə=lε=fø=u=bʁi=j=e=no=dja=mɑ̃=zaʁ=ti=fi=sjεl 16
  syʁ=y=nə=kuʁ=bə=də=ʃi=fʁə=u=lə=ze=ʁo=ε=lyl=ti=mə=sjεl 17
  no=zɑ̃=fɑ̃=ʁε=ve=də=dɔ=laʁ=ze=də=pu=dʁə=zɑ̃=ne=myl=sj=ɔ̃ 17

  kɔ̃=bj=ɛ̃=də=laʁ=tis=tə=o=ɡe=ʁj=e=də=dεs=tʁyk=sj=ɔ̃ 16
  y=nə=kεs=tjɔ̃=o=zyl=ti=mə=zak=sɑ̃=də=ve=yks=u=sa=ly=mɑ̃=no=djə=zεl 20
  syʁ=la=ʁutə=o=zaʁ=bʁə=də=be=tɔ̃=lεɡ=ɥjəa=fi=ʃə=y=nə=sə=lə=εɡ=zis=tɑ̃=sjεllə 21
  no=ʁεvə=zɑ̃=fɑ̃=te=dε=zɔ=naʁd=sɔ=lε=ʁə=ki=tuʁ=ne=ɑ̃=də=siʁ=ky=lε=ʁə=ʁe=vɔ=ly=sjɔ̃ 24

  ɔ̃=də=pɔ=li=tik=ki=nu=vʁe=ʒa=mε=də=sɔ=ly=sj=ɔ̃ 15
  u=ʁεstə=la=kεs=tjɔ̃=dy=fy=tyʁ=sεl=lə=si=ε=də=vənɥ=tεl=lmɑ̃=sy=pεʁ=fi=sjεllə 20
  syʁ=lε=dutə=no=zεs=pe=ʁɑ̃=sə=sə=ʁe=zy=me=ɑ̃=də=myl=ti=plə=fi=ni=sjɔ̃=də=ɡʁi=zə=ʁi 24
  no=pɔʁtə=zo=pa=de=twa=lə=sɔ̃=də=vənɥ=dε=tʁus=vi=də=də=pa=si=vi=te=ze=de=fεk=sjɔ̃ 23

  lε=sɔ=fis=tə=də=la=mə=sɔ̃=ʁə=və=nys=a=vεk=lœʁ=ɡʁɑ̃=də=ʁe=dɑ̃p=sj=ɔ̃ 20
  plys=də=maʁ=ʃə=zɑ̃=na=vɑ̃=kə=la=tɑ̃=tə=e=lyl=ti=mə=fɛ̃=də=mjəl 18
  no=ma=ʒi=sjɛ̃=se=vε=je=dɑ̃=no=ka=və=e=pʁɔd=ɥi=ze=mi=lə=zal=ʃi=mi 20
  no=zεs=pʁi=za=va=lɑ̃=milə=nɔ=tə=e=pɔ=sjɔ̃=puʁ=y=nə=fɥi=təɑ̃=tʁwa=di=mɑ̃=sjɔ̃ 21

  lə=mɔ̃=də=ε=də=və=ny=suʁ=e=a=ʒa=mε=zɑ̃=fy=zj=ɔ̃ 16
  paʁ=ti=sj=ɔ̃=e=mɔ=də=de=li=ʁɑ̃=se=lε=ve=ɑ̃=ɡʁa=tə=sjεl 17
  no=zε=lə=sɔ̃=də=vənɥ=tʁo=ɡʁɑ̃=də=puʁ=no=zab=sɑ̃=sə=də=ʁε=və=ʁi 18
  no=flə=və=sa=sε=ʃe=e=ki=te=lœʁ=li=puʁ=nɔ=tʁə=pʁo=ʃε=nə=ʁε=di=sjɔ̃ 20

  lε=pa=də=lɔ=mə=sɔ̃=də=və=nys=də=tʁo=luʁ=də=pyl=sj=ɔ̃ 16
  nɔtʁə=pə=plə=se=ti=ʁəɑ̃=mi=ʁja=də=e=nɔ=tʁə=maʁ=ʃə=də=vjɛ̃=sa=kʁi=fi=sjεllə 20
  syʁ=dε=ʁit=mə=bi=nε=ʁə=lε=ze=nεʁ=ʒi=də=nɔ=tʁə=bεʁ=so=sə=vi=de 19
  il=ε=tɑ̃=du=vʁiʁ=no=zε=lə=e=kə=də=nɔ=tʁə=pla=nε=tə=nu=ze=sε=mjɔ̃ 20

PostScriptum

petite fatigue !

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/02/2012 16:39Tulipe Noire

je trouves votre poème plein de vérités que beaucoup de peuple dans ce monde vivent soit comme des robots soits qu’ils ont perdu le sentiment humain , bravoooo ôur votr écrit.

Poème Récolter
Publié le 09/02/2012 17:56

L'écrit contient 270 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Franck92

Texte des commentateurs