Poeme-France : Lecture Écrit Insomnie

Poeme : Ma Sombre Amie

Poème Insomnie
Publié le 22/02/2021 18:52

L'écrit contient 350 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Violette

Ma Sombre Amie

Les aiguilles tournent indéfiniment,
Je ne trouve pas le sommeil,
Je compte les moutons inlassablement,
Jusqu’à la venue du soleil.

La lune est haute dans le ciel,
Les étoiles sont étincelantes,
Je me pose un tas de question existentielles,
Mais toutes les réponses restent latentes.

J’ai perdu le nord de ma raison,
Le Sud, l’est, l’ouest, tout se disperse,
Ma boussole s’affole, où est donc ma maison,
J’ai perdu le fil de ma réflexion.

Insomnie, rassure-moi,
Sommes-nous juste toi et moi,
J’ai omis de te dire, que je suis pas faite pour toi,
Tu m’as soumise à tes règles, mais où sont mes droits.
Insomnie c’est fini, tu m’assommes, je te quitte.
Voilà la somme de tes choix.

Les lumières parcourent la ville,
Elles dérivent de toit en toit,
Elles sont douces et elles brillent,
Un peu comme ta voix, un peu comme toi.

Je sais, tu ne veux pas me laisser rêver,
Tu mets des couleurs dans mes pensées,
Tout ce que tu veux, c’est panser mes plaies,
Mais un jour ou l’autre, il va falloir se séparer.

T’es pas méchante, t’es même attachante,
Mais faut avouer, un tantinet chiante,
Tu résonnes dans ma tête, à tue-tête,
Tu t’entêtes, alors je fume cigarette sur cigarette.

Insomnie, rassure-moi,
Sommes-nous juste toi et moi,
J’ai omis de te dire, que je suis pas faite pour toi,
Tu m’as soumise à tes règles, mais où sont mes droits.
Insomnie c’est fini, tu m’assommes, je te quitte.
Voilà la somme de tes choix.

Ton ennemie Aurore, pointe le bout de son nez,
Mes paupières sont aussi lourdes que ta peine,
Après tant d’effort à me garder à tes côtés,
Tu abandonnes enfin et me libère de mes chaînes.

Mais tout n’aura pas été vain, j’ai vaincu mes blessures,
J’ai tant pleuré dans tes bras, tu m’as eu à l’usure.
Mon amie insomnie, on se reverra,
Peut-être cette nuit, ou dans quelques mois
 • Pieds Hyphénique: Ma Sombre Amie

  les=ai=guilles=tournent=in=dé=fi=niment 8
  je=ne=trou=ve=pas=le=som=meil 8
  je=comp=te=les=mou=tons=in=las=sable=ment 10
  jus=quà=la=ve=nue=du=so=leil 8

  la=lu=ne=est=haute=dans=le=ciel 8
  les=é=toiles=sont=é=tin=ce=lantes 8
  je=me=poseun=tas=de=ques=tion=existen=tiel=les 10
  mais=toutes=les=ré=ponses=res=tent=la=tentes 9

  jai=per=du=le=nord=de=ma=rai=son 9
  le=sud=lest=louest=tout=se=dis=perse 8
  ma=bous=sole=saf=fole=où=est=donc=ma=mai=son 11
  jai=per=du=le=fil=de=ma=ré=flexion 9

  in=som=nie=ras=su=re=moi 7
  som=mes=nous=jus=te=toi=et=moi 8
  jai=o=mis=de=te=dire=que=je=suis=pas=faite=pour=toi 13
  tu=mas=sou=miseà=tes=règles=mais=où=sont=mes=droits 11
  in=som=nie=cest=fi=ni=tu=mas=sommes=je=te=quitte 12
  voi=là=la=som=me=de=tes=choix 8

  les=lu=mières=par=cou=rent=la=ville 8
  el=les=dé=rivent=de=toit=en=toit 8
  el=les=sont=douces=et=el=les=brillent 8
  un=peu=comme=ta=voix=un=peu=comme=toi 9

  je=sais=tu=ne=veux=pas=me=lais=ser=rê=ver 11
  tu=mets=des=cou=leurs=dans=mes=pen=sées 9
  tout=ce=que=tu=veux=cest=pan=ser=mes=plaies 10
  mais=un=jour=ou=lautre=il=va=fal=loir=se=sé=pa=rer 13

  tes=pas=mé=chante=tes=mê=meat=ta=chante 9
  mais=faut=a=vouer=un=tan=tinet=chiante 8
  tu=ré=sonnes=dans=ma=tête=à=tue=tête 9
  tu=ten=têtes=a=lors=je=fume=ci=garet=te=sur=ci=ga=rette 14

  in=som=nie=ras=su=re=moi 7
  som=mes=nous=jus=te=toi=et=moi 8
  jai=o=mis=de=te=dire=que=je=suis=pas=faite=pour=toi 13
  tu=mas=sou=miseà=tes=règles=mais=où=sont=mes=droits 11
  in=som=nie=cest=fi=ni=tu=mas=sommes=je=te=quitte 12
  voi=là=la=som=me=de=tes=choix 8

  ton=enne=mieau=rore=pointe=le=bout=de=son=nez 10
  mes=pau=pières=sont=aus=si=lourdes=que=ta=peine 10
  après=tant=def=fort=à=me=gar=der=à=tes=cô=tés 12
  tu=a=ban=donnes=en=fin=et=me=li=bère=de=mes=chaînes 13

  mais=tout=nau=ra=pas=é=té=vain=jai=vain=cu=mes=bles=sures 14
  jai=tant=pleu=ré=dans=tes=bras=tu=mas=eu=à=lu=sure 13
  mon=a=miein=som=nie=on=se=re=ver=ra 10
  peut=têtre=cette=nuit=ou=dans=quel=ques=mois 9
 • Phonétique : Ma Sombre Amie

  lεz- εɡɥjə tuʁne ɛ̃definime,
  ʒə nə tʁuvə pa lə sɔmεj,
  ʒə kɔ̃tə lε mutɔ̃z- ɛ̃lasabləmɑ̃,
  ʒyska la vənɥ dy sɔlεj.

  la lynə ε-otə dɑ̃ lə sjεl,
  lεz- etwalə sɔ̃t- etɛ̃səlɑ̃tə,
  ʒə mə pozə œ̃ tas də kεstjɔ̃ εɡzistɑ̃sjεllə,
  mε tutə lε ʁepɔ̃sə ʁεste latɑ̃tə.

  ʒε pεʁdy lə nɔʁ də ma ʁεzɔ̃,
  lə syd, lε, luεst, tu sə dispεʁsə,
  ma busɔlə safɔlə, u ε dɔ̃k ma mεzɔ̃,
  ʒε pεʁdy lə fil də ma ʁeflεksjɔ̃.

  ɛ̃sɔmni, ʁasyʁə mwa,
  sɔmə nu ʒystə twa e mwa,
  ʒε ɔmi də tə diʁə, kə ʒə sɥi pa fεtə puʁ twa,
  ty ma sumizə a tε ʁεɡlə, mεz- u sɔ̃ mε dʁwa.
  ɛ̃sɔmni sε fini, ty masɔmə, ʒə tə kitə.
  vwala la sɔmə də tε ʃwa.

  lε lymjεʁə paʁkuʁe la vilə,
  εllə deʁive də twa ɑ̃ twa,
  εllə sɔ̃ dusəz- e εllə bʁije,
  œ̃ pø kɔmə ta vwa, œ̃ pø kɔmə twa.

  ʒə sε, ty nə vø pa mə lεse ʁεve,
  ty mεt dε kulœʁ dɑ̃ mε pɑ̃se,
  tu sə kə ty vø, sε pɑ̃se mε plε,
  mεz- œ̃ ʒuʁ u lotʁə, il va falwaʁ sə sepaʁe.

  tε pa meʃɑ̃tə, tε mεmə ataʃɑ̃tə,
  mε fo avue, œ̃ tɑ̃tinε ʃjɑ̃tə,
  ty ʁezɔnə dɑ̃ ma tεtə, a tɥ tεtə,
  ty tɑ̃tεtə, alɔʁ ʒə fymə siɡaʁεtə syʁ siɡaʁεtə.

  ɛ̃sɔmni, ʁasyʁə mwa,
  sɔmə nu ʒystə twa e mwa,
  ʒε ɔmi də tə diʁə, kə ʒə sɥi pa fεtə puʁ twa,
  ty ma sumizə a tε ʁεɡlə, mεz- u sɔ̃ mε dʁwa.
  ɛ̃sɔmni sε fini, ty masɔmə, ʒə tə kitə.
  vwala la sɔmə də tε ʃwa.

  tɔ̃n- εnəmi oʁɔʁə, pwɛ̃tə lə bu də sɔ̃ ne,
  mε popjεʁə sɔ̃t- osi luʁdə- kə ta pεnə,
  apʁε tɑ̃ defɔʁ a mə ɡaʁde a tε kote,
  ty abɑ̃dɔnəz- ɑ̃fɛ̃ e mə libεʁə də mε ʃεnə.

  mε tu noʁa pa ete vɛ̃, ʒε vɛ̃ky mε blesyʁə,
  ʒε tɑ̃ pləʁe dɑ̃ tε bʁa, ty ma y a lyzyʁə.
  mɔ̃n- ami ɛ̃sɔmni, ɔ̃ sə ʁəveʁa,
  pø tεtʁə sεtə nɥi, u dɑ̃ kεlk mwa
 • Pieds Phonétique : Ma Sombre Amie

  lε=zεɡ=ɥj=ə=tuʁ=ne=ɛ̃=de=fi=ni=me 11
  ʒə=nə=tʁu=və=pa=lə=sɔ=mεj 8
  ʒə=kɔ̃=tə=lε=mu=tɔ̃=zɛ̃=la=sa=blə=mɑ̃ 11
  ʒys=ka=la=vənɥ=dy=sɔ=lεj 7

  la=ly=nə=ε-o=tə=dɑ̃=lə=sjεl 9
  lε=ze=twa=lə=sɔ̃=te=tɛ̃=sə=lɑ̃=tə 10
  ʒə=mə=po=zə=œ̃=tas=də=kεs=tjɔ̃=εɡ=zis=tɑ̃=sjεl=lə 14
  mε=tu=tə=lε=ʁe=pɔ̃=sə=ʁεs=te=la=tɑ̃=tə 12

  ʒε=pεʁ=dy=lə=nɔʁ=də=ma=ʁε=zɔ̃ 9
  lə=syd=lε=lu=εst=tu=sə=dis=pεʁ=sə 10
  ma=bu=sɔ=lə=sa=fɔ=lə=u=ε=dɔ̃k=ma=mε=zɔ̃ 13
  ʒε=pεʁ=dy=lə=fil=də=ma=ʁe=flεk=sj=ɔ̃ 11

  ɛ̃=sɔm=ni=ʁa=sy=ʁə=mwa 7
  sɔ=mə=nu=ʒys=tə=twa=e=mwa 8
  ʒε=ɔ=midə=tə=di=ʁə=kə=ʒə=sɥi=pa=fε=tə=puʁ=twa 14
  ty=ma=su=mi=zə=a=tε=ʁε=ɡlə=mε=zu=sɔ̃=mε=dʁwa 14
  ɛ̃=sɔm=ni=sε=fi=ni=ty=ma=sɔ=mə=ʒə=tə=ki=tə 14
  vwa=la=la=sɔ=mə=də=tε=ʃwa 8

  lε=ly=mj=ε=ʁə=paʁ=ku=ʁe=la=vi=lə 11
  εl=lə=de=ʁi=ve=də=twa=ɑ̃=twa 9
  εl=lə=sɔ̃=du=sə=ze=εl=lə=bʁi=j=e 11
  œ̃=pø=kɔ=mə=ta=vwa=œ̃=pø=kɔ=mə=twa 11

  ʒə=sε=ty=nə=vø=pa=mə=lε=se=ʁε=ve 11
  ty=mεt=dε=ku=lœ=ʁə=dɑ̃=mε=pɑ̃=se 10
  tu=sə=kə=ty=vø=sε=pɑ̃=se=mε=plε 10
  mε=zœ̃=ʒuʁ=u=lo=tʁə=il=va=fa=lwaʁ=sə=se=pa=ʁe 14

  tε=pa=me=ʃɑ̃=tə=tε=mε=mə=a=ta=ʃɑ̃=tə 12
  mε=fo=a=vu=e=œ̃=tɑ̃=ti=nε=ʃj=ɑ̃=tə 12
  ty=ʁe=zɔ=nə=dɑ̃=ma=tε=tə=a=tɥ=tε=tə 12
  ty=tɑ̃tεtə=a=lɔʁ=ʒə=fy=mə=si=ɡa=ʁε=tə=syʁ=si=ɡaʁεtə 14

  ɛ̃=sɔm=ni=ʁa=sy=ʁə=mwa 7
  sɔ=mə=nu=ʒys=tə=twa=e=mwa 8
  ʒε=ɔ=midə=tə=di=ʁə=kə=ʒə=sɥi=pa=fε=tə=puʁ=twa 14
  ty=ma=su=mi=zə=a=tε=ʁε=ɡlə=mε=zu=sɔ̃=mε=dʁwa 14
  ɛ̃=sɔm=ni=sε=fi=ni=ty=ma=sɔ=mə=ʒə=tə=ki=tə 14
  vwa=la=la=sɔ=mə=də=tε=ʃwa 8

  tɔ̃=nε=nə=mi=o=ʁɔ=ʁə=pwɛ̃=tə=lə=bu=də=sɔ̃=ne 14
  mε=po=pj=ε=ʁə=sɔ̃=to=si=luʁ=də=kə=ta=pε=nə 14
  a=pʁε=tɑ̃=de=fɔʁ=a=mə=ɡaʁ=de=a=tε=ko=te 13
  ty=a=bɑ̃=dɔnə=zɑ̃=fɛ̃=e=mə=li=bε=ʁə=də=mε=ʃεnə 14

  mε=tu=no=ʁa=pa=e=te=vɛ̃=ʒε=vɛ̃=ky=mε=ble=syʁə 14
  ʒε=tɑ̃=plə=ʁe=dɑ̃=tε=bʁa=ty=ma=y=a=ly=zy=ʁə 14
  mɔ̃=na=mi=ɛ̃=sɔm=ni=ɔ̃=sə=ʁə=ve=ʁa 11
  pø=tε=tʁə=sε=tə=nɥi=u=dɑ̃=kεl=kə=mwa 11

Historique des Modifications

25/02/2021 22:08
22/02/2021 20:41

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/02/2021 19:57Mémo

Mon coup de cœur. Moi qui ai écrit insomnie, mais moins bien rédigé 👍

👍
Auteur de Poésie
23/02/2021 13:46Alma

Elle a au moins le mérite d’être inspirante ...

👍