Poeme : Elle…

Elle…

Son nom est plus froid qu’une grêle
Quand on l’entend crier, le cœur gèle
Sa vision est claire dans la nuit ; sans même s’allumer une étincelle
Elle invite chez elle les vieillards à la voix frêle

Pensez-vous que j’ai encore peur d’elle ?
Elle me tord la pensée avec sa manivelle
A son arrivée elle fait sursauter les gens comme des lâches sauterelles

Elle traverse le monde avec son identité universelle
Elle mange l’humanité comme tel, sans ajouter du poivre et du sel
Je la vois voler chaque jour autour de moi comme une joyeuse tourterelle

Un jour je la nouerai autour de mon corps comme une ficelle
Ce jour là ma vengeance sera libérer comme une folle hirondelle
Ce jour là je rencontrerai mes aînés dans le ciel

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Elle…

  son=nom=est=plus=froid=quu=ne=grêle 8
  quand=on=len=tend=crier=le=cœur=gèle 8
  sa=vi=sion=est=claire=dans=la=nuit=sans=mê=me=sal=lu=mer=u=neé=tin=celle 18
  ellein=vite=chez=el=le=les=vieil=lards=à=la=voix=frêle 12

  pen=sez=vous=que=jai=en=core=peur=del=le 10
  elle=me=tord=la=pen=sée=a=vec=sa=ma=ni=velle 12
  a=son=ar=ri=vée=elle=fait=sur=sau=ter=les=gens=comme=des=lâ=ches=sau=te=relles 19

  elle=tra=verse=le=mon=dea=vec=son=i=den=ti=té=u=ni=ver=selle 16
  elle=mange=lhu=ma=ni=té=com=me=tel=sans=a=jou=ter=du=poi=vreet=du=sel 18
  je=la=vois=vo=ler=cha=que=jour=au=tour=de=moi=commeu=ne=joyeu=se=tour=te=relle 19

  un=jour=je=la=noue=rai=au=tour=de=mon=corps=commeu=ne=fi=celle 15
  ce=jour=là=ma=ven=geance=se=ra=li=bé=rer=com=meu=ne=fol=le=hi=ron=delle 19
  ce=jour=là=je=ren=contre=rai=mes=aî=nés=dans=le=ciel 13
 • Phonétique : Elle…

  sɔ̃ nɔ̃ ε plys fʁwa kynə ɡʁεlə
  kɑ̃t- ɔ̃ lɑ̃tɑ̃ kʁje, lə kœʁ ʒεlə
  sa vizjɔ̃ ε klεʁə dɑ̃ la nɥi, sɑ̃ mεmə salyme ynə etɛ̃sεllə
  εllə ɛ̃vitə ʃez- εllə lε vjεjaʁdz- a la vwa fʁεlə

  pɑ̃se vu kə ʒε ɑ̃kɔʁə pœʁ dεllə ?
  εllə mə tɔʁ la pɑ̃se avεk sa manivεllə
  a sɔ̃n- aʁive εllə fε syʁsote lε ʒɑ̃ kɔmə dε laʃə sotəʁεllə

  εllə tʁavεʁsə lə mɔ̃də avεk sɔ̃n- idɑ̃tite ynivεʁsεllə
  εllə mɑ̃ʒə lymanite kɔmə tεl, sɑ̃z- aʒute dy pwavʁə e dy sεl
  ʒə la vwa vɔle ʃakə ʒuʁ otuʁ də mwa kɔmə ynə ʒwajøzə tuʁtəʁεllə

  œ̃ ʒuʁ ʒə la nuəʁε otuʁ də mɔ̃ kɔʁ kɔmə ynə fisεllə
  sə ʒuʁ la ma vɑ̃ʒɑ̃sə səʁa libeʁe kɔmə ynə fɔlə iʁɔ̃dεllə
  sə ʒuʁ la ʒə ʁɑ̃kɔ̃tʁəʁε mεz- εne dɑ̃ lə sjεl
 • Syllabes Phonétique : Elle…

  sɔ̃=nɔ̃=ε=plys=fʁwa=ky=nə=ɡʁεlə 8
  kɑ̃=tɔ̃=lɑ̃=tɑ̃=kʁje=lə=kœʁ=ʒεlə 8
  sa=vi=zjɔ̃=ε=klεʁə=dɑ̃=la=nɥi=sɑ̃=mε=mə=sa=ly=me=y=nəe=tɛ̃=sεllə 18
  εlləɛ̃=vitə=ʃe=zεl=lə=lε=vjε=jaʁ=dza=la=vwa=fʁεlə 12

  pɑ̃se=vu=kə=ʒε=ɑ̃=kɔ=ʁə=pœʁ=dεllə 9
  εllə=mə=tɔʁ=la=pɑ̃se=a=vεk=sa=ma=ni=vεllə 11
  a=sɔ̃=na=ʁi=ve=εllə=fε=syʁ=so=te=lε=ʒɑ̃=kɔmə=dε=la=ʃə=so=tə=ʁεllə 19

  εllə=tʁa=vεʁsə=lə=mɔ̃=dəa=vεk=sɔ̃=ni=dɑ̃=ti=te=y=ni=vεʁ=sεllə 16
  εllə=mɑ̃ʒə=ly=ma=ni=te=kɔ=mə=tεl=sɑ̃=za=ʒu=te=dy=pwa=vʁəe=dy=sεl 18
  ʒə=la=vwa=vɔ=le=ʃakə=ʒuʁ=o=tuʁ=də=mwa=kɔ=məy=nə=ʒwa=jø=zə=tuʁ=tə=ʁεllə 20

  œ̃=ʒuʁʒə=la=nu=ə=ʁε=o=tuʁ=də=mɔ̃=kɔʁ=kɔ=məy=nə=fi=sεllə 16
  sə=ʒuʁ=la=ma=vɑ̃=ʒɑ̃sə=sə=ʁa=li=be=ʁe=kɔ=məy=nə=fɔ=lə=i=ʁɔ̃=dεllə 19
  sə=ʒuʁ=laʒə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=ʁε=mε=zε=ne=dɑ̃=lə=sjεl 13

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/08/2012 06:27Désir De Rêveur

Sais bien écris j’aime