Poeme-France : Lecture Écrit Sensualité

Poeme : Irrévérencieux

Poème Sensualité
Publié le 05/11/2017 16:34

L'écrit contient 111 mots qui sont répartis dans 4 strophes. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Sonnet.

Poete : Pseudo

Irrévérencieux

Voici le miel pour attirer ton envie
Telle une chatte quémandant son lait
Chaude et douce, là, sur mon palais
Les va-et-vient de ton sexe, de tes cris.

Sans te laisser le choix, non pour ton plaisir
Égoïstement, me régalant de ta forme
Cet acte impoli, tout ton charme d’homme
Ta dureté en ma bouche, pour mon désir !

Je ne crois pas avoir voulu un être à ce point
Nul vivant n’a su me faire tourner la tête
Comme ton ignorance à mon esprit s’entête.

Peu importe, si le message ne se joint
Ni à ton regard, ni même ton cœur
Te fantasmer fait mon bonheur…
 • Pieds Hyphénique: Irrévérencieux

  voi=ci=le=miel=pour=at=ti=rer=ton=en=vie 11
  tel=leu=ne=chat=te=qué=man=dant=son=lait 10
  chau=deet=dou=ce=là=sur=mon=pa=lais 9
  les=va=et=vient=de=ton=sexe=de=tes=cris 10

  sans=te=lais=ser=le=choix=non=pour=ton=plai=sir 11
  égoïs=te=ment=me=ré=ga=lant=de=ta=forme 10
  cet=ac=te=im=po=li=tout=ton=char=me=dhomme 11
  ta=du=re=té=en=ma=bouche=pour=mon=dé=sir 11

  je=ne=crois=pas=a=voir=vou=lu=un=ê=treà=ce=point 13
  nul=vi=vant=na=su=me=fai=re=tour=ner=la=tête 12
  com=me=ton=i=gno=ran=ceà=mon=es=prit=sen=tête 12

  peu=im=por=te=si=le=mes=sa=ge=ne=se=joint 12
  ni=à=ton=re=gard=ni=mê=me=ton=cœur 10
  te=fan=tas=mer=fait=mon=bon=heur 8
 • Phonétique : Irrévérencieux

  vwasi lə mjεl puʁ atiʁe tɔ̃n- ɑ̃vi
  tεllə ynə ʃatə kemɑ̃dɑ̃ sɔ̃ lε
  ʃodə e dusə, la, syʁ mɔ̃ palε
  lε va e vjɛ̃ də tɔ̃ sεksə, də tε kʁi.

  sɑ̃ tə lεse lə ʃwa, nɔ̃ puʁ tɔ̃ plεziʁ
  eɡɔistəmɑ̃, mə ʁeɡalɑ̃ də ta fɔʁmə
  sεt aktə ɛ̃pɔli, tu tɔ̃ ʃaʁmə dɔmə
  ta dyʁəte ɑ̃ ma buʃə, puʁ mɔ̃ deziʁ !

  ʒə nə kʁwa pa avwaʁ vuly œ̃n- εtʁə a sə pwɛ̃
  nyl vivɑ̃ na sy mə fεʁə tuʁne la tεtə
  kɔmə tɔ̃n- iɲɔʁɑ̃sə a mɔ̃n- εspʁi sɑ̃tεtə.

  pø ɛ̃pɔʁtə, si lə mesaʒə nə sə ʒwɛ̃
  ni a tɔ̃ ʁəɡaʁ, ni mεmə tɔ̃ kœʁ
  tə fɑ̃tasme fε mɔ̃ bɔnœʁ…
 • Pieds Phonétique : Irrévérencieux

  vwa=si=lə=mjεl=puʁ=a=ti=ʁe=tɔ̃=nɑ̃=vi 11
  tεl=ləy=nə=ʃa=tə=ke=mɑ̃=dɑ̃=sɔ̃=lε 10
  ʃo=dəe=du=sə=la=syʁ=mɔ̃=pa=lε 9
  lε=va=e=vjɛ̃=də=tɔ̃=sεk=sə=də=tε=kʁi 11

  sɑ̃=tə=lε=se=lə=ʃwa=nɔ̃=puʁ=tɔ̃=plε=ziʁ 11
  e=ɡɔ=is=tə=mɑ̃=mə=ʁe=ɡa=lɑ̃=də=ta=fɔʁmə 12
  sεt=ak=tə=ɛ̃=pɔ=li=tu=tɔ̃=ʃaʁ=mə=dɔ=mə 12
  ta=dy=ʁə=te=ɑ̃=ma=bu=ʃə=puʁ=mɔ̃=de=ziʁ 12

  ʒə=nə=kʁwa=pa=a=vwaʁ=vu=ly=œ̃=nε=tʁəa=sə=pwɛ̃ 13
  nyl=vi=vɑ̃=na=sy=mə=fε=ʁə=tuʁ=ne=la=tεtə 12
  kɔ=mə=tɔ̃=ni=ɲɔ=ʁɑ̃=səa=mɔ̃=nεs=pʁi=sɑ̃=tεtə 12

  pø=ɛ̃=pɔʁ=tə=si=lə=me=sa=ʒə=nə=sə=ʒwɛ̃ 12
  ni=a=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=ni=mε=mə=tɔ̃=kœʁ 10
  tə=fɑ̃=tas=me=fε=mɔ̃=bɔ=nœʁ 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/11/2017 08:29Istvan

Superbe
Osé et doux à la fois
Tu as une belle plume Pseudo
Mais ça tu le savais

Auteur de Poésie
06/11/2017 20:29Nadja Dream

Wow....quel fantasme ! ... j’adore. ...