Poeme-France : Lecture Écrit Illusion

Poeme : Bouhhh

Poème Illusion
Publié le 07/11/2017 11:00

L'écrit contient 350 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Pseudo

Bouhhh

J’aime la poésie ! Ô plus que je t’aime
Tels ces mots de tête présents depuis la nuit
C’est plus que de l’envie au creux ce poème
Bien plus qu’un message pour combattre l’ennui.

Tu es parti un jour retrouver ton amour
Ce douloureux amour… le mal de la distance
Puis, tu es resté là-bas, tout seul dans ta tour
Ta belle aurait pris peur de ta lourde présence.

Tes changements d’humeur, toute ta dureté
Cette sincérité sachant être cruelle
Trop jeune mais trop vieux, ta bipolarité
Cette dualité en ton âme, réelle.

Je te trouve si beau, je te trouve si con
Et je lutte pour devenir encor plus conne
Me mettre à ton niveau, toucher ton horizon
Il est vrai, tu ne mérites pas ma personne.

J’aime la poésie ! Plus que je t’aime toi
D’ailleurs, je t’aime, ne veut pas dire grand-chose
Je ne dois plus croire aujourd’hui au toi et moi
Mais il reste un pourquoi malgré tout, qui me cause.

J’ai peur. Non pas de me tromper sur qui tu es
L’esprit a bien le droit d’écrire son délire
J’ai peur de te faire peur, ce pouvoir inné
Ma folie de sorcière aimant tant s’écrire !

Tes mains, ton âme, ton cœur, ton image entière
Dessinée sur un destin, mon inconnu
Et dans ma vision, vouloir de ma prière
Cet inconnu sur la page devient connu.

Voyage ! Car tu veux partir à l’étranger
Rencontrer l’étrangère, encor une autre femme
Peut-être aimera t-elle ta façon d’aimer
Mais je suis bien la seule à connaître ta flamme.

Ce feu en toi. Ton besoin d’écrivain, d’obscur
Pour entrevoir la lumière des étoiles
Où L’amour est un mur je vois notre futur
Un jour je te dévoilerai ses sombres voiles.

Je vais finir ici ce texte langoureux
Sois tous, sois qui tu veux, tu es ma poésie
Au-delà de la chair, de ces mots amoureux
A tout jamais tu feras partit de ma vie…
 • Pieds Hyphénique: Bouhhh

  jai=me=la=poé=sie=ô=plus=que=je=taime 10
  tels=ces=mots=de=tê=te=pré=sents=de=puis=la=nuit 12
  cest=plus=que=de=len=vieau=creux=ce=po=ème 10
  bien=plus=quun=mes=sa=ge=pour=com=bat=tre=len=nui 12

  tu=es=par=ti=un=jour=re=trou=ver=ton=a=mour 12
  ce=dou=lou=reux=a=mour=le=mal=de=la=dis=tance 12
  puis=tu=es=res=té=là=bas=tout=seul=dans=ta=tour 12
  ta=bel=leau=rait=pris=peur=de=ta=lour=de=pré=sence 12

  tes=chan=ge=ments=dhu=meur=tou=te=ta=du=re=té 12
  cet=te=sin=cé=ri=té=sa=chant=ê=tre=cruelle 11
  trop=jeu=ne=mais=trop=vieux=ta=bi=po=la=ri=té 12
  cet=te=dua=li=té=en=ton=â=me=réelle 10

  je=te=trou=ve=si=beau=je=te=trou=ve=si=con 12
  et=je=lut=te=pour=de=ve=nir=en=cor=plus=conne 12
  me=met=treà=ton=ni=veau=tou=cher=ton=ho=ri=zon 12
  il=est=vrai=tu=ne=mé=ri=tes=pas=ma=per=sonne 12

  jai=me=la=poé=sie=plus=que=je=tai=me=toi 11
  dail=leurs=je=tai=me=ne=veut=pas=di=re=grand=chose 12
  je=ne=dois=plus=croi=reau=jourd=hui=au=toi=et=moi 12
  mais=il=res=teun=pour=quoi=mal=gré=tout=qui=me=cause 12

  jai=peur=non=pas=de=me=trom=per=sur=qui=tu=es 12
  les=prit=a=bien=le=droit=dé=cri=re=son=dé=lire 12
  jai=peur=de=te=fai=re=peur=ce=pou=voir=in=né 12
  ma=fo=lie=de=sor=ciè=reai=mant=tant=sé=cri=re 12

  tes=mains=ton=â=me=ton=cœur=ton=i=ma=geen=tière 12
  des=si=née=sur=un=des=tin=mon=in=con=nu 11
  et=dans=ma=vi=sion=vou=loir=de=ma=prière 10
  cet=in=con=nu=sur=la=pa=ge=de=vient=con=nu 12

  voy=a=ge=car=tu=veux=par=tir=à=lé=tran=ger 12
  ren=con=trer=lé=tran=gère=en=cor=u=neau=tre=femme 12
  peut=tê=treai=me=ra=t=el=le=ta=fa=çon=dai=mer 13
  mais=je=suis=bien=la=seu=leà=con=naî=tre=ta=flamme 12

  ce=feu=en=toi=ton=be=soin=dé=cri=vain=dobs=cur 12
  pour=en=tre=voir=la=lu=miè=re=des=é=toiles 11
  où=la=mour=est=un=mur=je=vois=no=tre=fu=tur 12
  un=jour=je=te=dé=voi=le=rai=ses=som=bres=voiles 12

  je=vais=fi=nir=i=ci=ce=tex=te=lan=gou=reux 12
  sois=tous=sois=qui=tu=veux=tu=es=ma=poé=sie 11
  au=de=là=de=la=chair=de=ces=mots=a=mou=reux 12
  a=tout=ja=mais=tu=fe=ras=par=tit=de=ma=vie 12
 • Phonétique : Bouhhh

  ʒεmə la pɔezi ! o plys kə ʒə tεmə
  tεl sε mo də tεtə pʁezɑ̃ dəpɥi la nɥi
  sε plys kə də lɑ̃vi o kʁø sə pɔεmə
  bjɛ̃ plys kœ̃ mesaʒə puʁ kɔ̃batʁə lɑ̃nɥi.

  ty ε paʁti œ̃ ʒuʁ ʁətʁuve tɔ̃n- amuʁ
  sə duluʁøz- amuʁ… lə mal də la distɑ̃sə
  pɥi, ty ε ʁεste la ba, tu səl dɑ̃ ta tuʁ
  ta bεllə oʁε pʁi pœʁ də ta luʁdə pʁezɑ̃sə.

  tε ʃɑ̃ʒəmɑ̃ dymœʁ, tutə ta dyʁəte
  sεtə sɛ̃seʁite saʃɑ̃ εtʁə kʁyεllə
  tʁo ʒənə mε tʁo vjø, ta bipɔlaʁite
  sεtə dɥalite ɑ̃ tɔ̃n- amə, ʁeεllə.

  ʒə tə tʁuvə si bo, ʒə tə tʁuvə si kɔ̃
  e ʒə lytə puʁ dəvəniʁ ɑ̃kɔʁ plys kɔnə
  mə mεtʁə a tɔ̃ nivo, tuʃe tɔ̃n- ɔʁizɔ̃
  il ε vʁε, ty nə meʁitə pa ma pεʁsɔnə.

  ʒεmə la pɔezi ! plys kə ʒə tεmə twa
  dajœʁ, ʒə tεmə, nə vø pa diʁə ɡʁɑ̃ ʃozə
  ʒə nə dwa plys kʁwaʁə oʒuʁdɥi o twa e mwa
  mεz- il ʁεstə œ̃ puʁkwa malɡʁe tu, ki mə kozə.

  ʒε pœʁ. nɔ̃ pa də mə tʁɔ̃pe syʁ ki ty ε
  lεspʁi a bjɛ̃ lə dʁwa dekʁiʁə sɔ̃ deliʁə
  ʒε pœʁ də tə fεʁə pœʁ, sə puvwaʁ ine
  ma fɔli də sɔʁsjεʁə εmɑ̃ tɑ̃ sekʁiʁə !

  tε mɛ̃, tɔ̃n- amə, tɔ̃ kœʁ, tɔ̃n- imaʒə ɑ̃tjεʁə
  desine syʁ œ̃ dεstɛ̃, mɔ̃n- ɛ̃kɔny
  e dɑ̃ ma vizjɔ̃, vulwaʁ də ma pʁjεʁə
  sεt ɛ̃kɔny syʁ la paʒə dəvjɛ̃ kɔny.

  vwajaʒə ! kaʁ ty vø paʁtiʁ a letʁɑ̃ʒe
  ʁɑ̃kɔ̃tʁe letʁɑ̃ʒεʁə, ɑ̃kɔʁ ynə otʁə famə
  pø tεtʁə εməʁa te εllə ta fasɔ̃ dεme
  mε ʒə sɥi bjɛ̃ la sələ a kɔnεtʁə ta flamə.

  sə fø ɑ̃ twa. tɔ̃ bəzwɛ̃ dekʁivɛ̃, dɔpskyʁ
  puʁ ɑ̃tʁəvwaʁ la lymjεʁə dεz- etwalə
  u lamuʁ εt- œ̃ myʁ ʒə vwa nɔtʁə fytyʁ
  œ̃ ʒuʁ ʒə tə devwaləʁε sε sɔ̃bʁə- vwalə.

  ʒə vε finiʁ isi sə tεkstə lɑ̃ɡuʁø
  swa tus, swa ki ty vø, ty ε ma pɔezi
  o dəla də la ʃεʁ, də sε moz- amuʁø
  a tu ʒamε ty fəʁa paʁti də ma vi…
 • Pieds Phonétique : Bouhhh

  ʒε=mə=la=pɔ=e=zi=o=plys=kə=ʒə=tε=mə 12
  tεl=sε=mo=də=tε=tə=pʁe=zɑ̃=dəp=ɥi=la=nɥi 12
  sε=plys=kə=də=lɑ̃=vi=o=kʁø=sə=pɔ=ε=mə 12
  bjɛ̃=plys=kœ̃=me=sa=ʒə=puʁ=kɔ̃=ba=tʁə=lɑ̃n=ɥi 12

  ty=ε=paʁ=ti=œ̃=ʒuʁ=ʁə=tʁu=ve=tɔ̃=na=muʁ 12
  sə=du=lu=ʁø=za=muʁ=lə=mal=də=la=dis=tɑ̃sə 12
  pɥi=ty=ε=ʁεs=te=la=ba=tu=səl=dɑ̃=ta=tuʁ 12
  ta=bεl=ləo=ʁε=pʁi=pœʁ=də=ta=luʁ=də=pʁe=zɑ̃sə 12

  tε=ʃɑ̃=ʒə=mɑ̃=dy=mœʁ=tu=tə=ta=dy=ʁə=te 12
  sε=tə=sɛ̃=se=ʁi=te=sa=ʃɑ̃=ε=tʁə=kʁy=εl=lə 13
  tʁo=ʒə=nə=mε=tʁo=vjø=ta=bi=pɔ=la=ʁi=te 12
  sε=tə=dɥa=li=te=ɑ̃=tɔ̃=na=mə=ʁe=εl=lə 12

  ʒə=tə=tʁu=və=si=bo=ʒə=tə=tʁu=və=si=kɔ̃ 12
  e=ʒə=ly=tə=puʁ=də=və=niʁ=ɑ̃=kɔʁ=plys=kɔnə 12
  mə=mε=tʁəa=tɔ̃=ni=vo=tu=ʃe=tɔ̃=nɔ=ʁi=zɔ̃ 12
  il=ε=vʁε=ty=nə=me=ʁi=tə=pa=ma=pεʁ=sɔnə 12

  ʒε=mə=la=pɔ=e=zi=plys=kə=ʒə=tε=mə=twa 12
  da=jœʁ=ʒə=tε=mə=nə=vø=pa=di=ʁə=ɡʁɑ̃=ʃozə 12
  ʒə=nə=dwa=plys=kʁwa=ʁəo=ʒuʁ=dɥi=o=twa=e=mwa 12
  mε=zil=ʁεs=təœ̃=puʁ=kwa=mal=ɡʁe=tu=ki=mə=kozə 12

  ʒε=pœʁ=nɔ̃=pa=də=mə=tʁɔ̃=pe=syʁ=ki=ty=ε 12
  lεs=pʁi=a=bjɛ̃=lə=dʁwa=de=kʁi=ʁə=sɔ̃=de=liʁə 12
  ʒε=pœʁ=də=tə=fε=ʁə=pœʁ=sə=pu=vwaʁ=i=ne 12
  ma=fɔ=li=də=sɔʁ=sjε=ʁəε=mɑ̃=tɑ̃=se=kʁi=ʁə 12

  tε=mɛ̃=tɔ̃=na=mə=tɔ̃=kœʁ=tɔ̃=ni=ma=ʒəɑ̃=tjεʁə 12
  de=si=ne=syʁ=œ̃=dεs=tɛ̃=mɔ̃=nɛ̃=kɔ=ny 11
  e=dɑ̃=ma=vi=zjɔ̃=vu=lwaʁ=də=ma=pʁjε=ʁə 11
  sεt=ɛ̃=kɔ=ny=syʁ=la=pa=ʒə=də=vjɛ̃=kɔ=ny 12

  vwa=ja=ʒə=kaʁ=ty=vø=paʁ=tiʁ=a=le=tʁɑ̃=ʒe 12
  ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=le=tʁɑ̃=ʒε=ʁə=ɑ̃=kɔʁ=y=nəo=tʁə=fa=mə 14
  pø=tε=tʁəε=mə=ʁa=te=εl=lə=ta=fa=sɔ̃=dε=me 13
  mε=ʒə=sɥi=bjɛ̃=la=sə=ləa=kɔ=nε=tʁə=ta=flamə 12

  sə=fø=ɑ̃=twa=tɔ̃=bə=zwɛ̃=de=kʁi=vɛ̃=dɔp=skyʁ 12
  puʁ=ɑ̃=tʁə=vwaʁ=la=ly=mjε=ʁə=dε=ze=twa=lə 12
  u=la=muʁ=ε=tœ̃=myʁ=ʒə=vwa=nɔ=tʁə=fy=tyʁ 12
  œ̃=ʒuʁ=ʒə=tə=de=vwa=lə=ʁε=sε=sɔ̃=bʁə=vwalə 12

  ʒə=vε=fi=niʁ=i=si=sə=tεk=stə=lɑ̃=ɡu=ʁø 12
  swa=tus=swa=ki=ty=vø=ty=ε=ma=pɔ=e=zi 12
  o=də=la=də=la=ʃεʁ=də=sε=mo=za=mu=ʁø 12
  a=tu=ʒa=mε=ty=fə=ʁa=paʁ=ti=də=ma=vi 12

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/11/2017 11:37Istvan

Sublime.
Double déclaration : à la poésie et au bel inconnu...
J’aime beaucoup...