Poeme-France : Lecture Écrit Liberté

Poeme : Va Te Faire Enculer

Poème Liberté
Publié le 26/11/2017 10:23

L'écrit contient 189 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Rien

Va Te Faire Enculer

C’est une hémistiche ! Mais Fuis-donc pauvre fou !
Au delà des mots tu aurais tout à apprendre.
Où est Alexandrin ? Qu’on lui torde le cou
Il est trop compliqué, qui pourrait le comprendre ?

Une rime riche ! Violez cette putain !
Féminine, quand elle écarte ses deux cuisses
Quand son vers masculin défonce son quatrain
Pour que toi, soit disant poète, tu jouisses !

Ce n’est pas un sonnet sonnant à cet endroit
On juge le travail, la douce connaissance
La poésie, ce silence où toi et moi
Devenons par nos doigts, une tendre insolence !

Passé, présent, futur ! Foutu temps du facile !
Pour pardonner leurs tares, Ah ! Ces petites gens
Osent proclamer que cette étude est débile
Dans leur esprit petit, elle n’entre pas dedans…

Libre liberté ! Où ta contenance compte
Chaque pied à pied, cet égoïste plaisir
Écrire, ce verbe qui jamais ne se dompte
L’encre dans les veines, l’amour ne peut mentir.

Un dernier pour la route, on ne juge personne
En dires aisés : on a aboli le bûcher.
Dans la poésie tout l’univers résonne
Et pour finir ici, va te faire enculer…
 • Pieds Hyphénique: Va Te Faire Enculer

  cest=u=ne=hé=mis=tiche=mais=fuis=donc=pau=vre=fou 12
  au=de=là=des=mots=tu=au=rais=tout=à=ap=prendre 12
  où=est=a=lexan=drin=quon=lui=tor=de=le=cou 11
  il=est=trop=com=pli=qué=qui=pour=rait=le=com=prendre 12

  u=ne=ri=me=ri=che=vio=lez=cet=te=pu=tain 12
  fé=mi=ni=ne=quand=el=leé=car=te=ses=deux=cuisses 12
  quand=son=vers=mas=cu=lin=dé=fon=ce=son=qua=train 12
  pour=que=toi=soit=di=sant=po=è=te=tu=jouis=ses 12

  ce=nest=pas=un=son=net=son=nant=à=cet=en=droit 12
  on=ju=ge=le=tra=vail=la=dou=ce=con=nais=sance 12
  la=poé=sie=ce=si=len=ce=où=toi=et=moi 11
  de=ve=nons=par=nos=doigts=u=ne=ten=dre=in=so=len=ce 14

  pas=sé=pré=sent=fu=tur=fou=tu=temps=du=fa=cile 12
  pour=par=don=ner=leurs=tares=ah=ces=pe=ti=tes=gens 12
  osent=pro=cla=mer=que=cet=teé=tu=deest=dé=bile 11
  dans=leur=es=prit=pe=tit=el=le=nen=tre=pas=de=dans 13

  li=bre=li=ber=té=où=ta=con=te=nan=ce=compte 12
  cha=que=pied=à=pied=cet=é=goïs=te=plai=sir 11
  écri=re=ce=ver=be=qui=ja=mais=ne=se=dompte 11
  len=cre=dans=les=vei=nes=la=mour=ne=peut=men=tir 12

  un=der=nier=pour=la=route=on=ne=ju=ge=per=sonne 12
  en=di=res=ai=sés=on=a=a=bo=li=le=bû=cher 13
  dans=la=poé=sie=tout=lu=ni=vers=ré=sonne 10
  et=pour=fi=nir=i=ci=va=te=fai=reen=cu=ler 12
 • Phonétique : Va Te Faire Enculer

  sεt- ynə emistiʃə ! mε fɥi dɔ̃k povʁə fu !
  o dəla dε mo ty oʁε tut- a apʁɑ̃dʁə.
  u εt- alεksɑ̃dʁɛ̃ ? kɔ̃ lɥi tɔʁdə lə ku
  il ε tʁo kɔ̃plike, ki puʁʁε lə kɔ̃pʁɑ̃dʁə ?

  ynə ʁimə ʁiʃə ! vjɔle sεtə pytɛ̃ !
  femininə, kɑ̃t- εllə ekaʁtə sε dø kɥisə
  kɑ̃ sɔ̃ vεʁ maskylɛ̃ defɔ̃sə sɔ̃ katʁɛ̃
  puʁ kə twa, swa dizɑ̃ pɔεtə, ty ʒuisə !

  sə nε pa œ̃ sɔnε sɔnɑ̃ a sεt ɑ̃dʁwa
  ɔ̃ ʒyʒə lə tʁavaj, la dusə kɔnεsɑ̃sə
  la pɔezi, sə silɑ̃sə u twa e mwa
  dəvənɔ̃ paʁ no dwa, ynə tɑ̃dʁə ɛ̃sɔlɑ̃sə !

  pase, pʁezɑ̃, fytyʁ ! futy tɑ̃ dy fasilə !
  puʁ paʁdɔne lœʁ taʁə, a ! sε pətitə ʒɑ̃
  oze pʁɔklame kə sεtə etydə ε debilə
  dɑ̃ lœʁ εspʁi pəti, εllə nɑ̃tʁə pa dədɑ̃…

  libʁə libεʁte ! u ta kɔ̃tənɑ̃sə kɔ̃tə
  ʃakə pje a pje, sεt eɡɔistə plεziʁ
  ekʁiʁə, sə vεʁbə ki ʒamε nə sə dɔ̃ptə
  lɑ̃kʁə dɑ̃ lε vεnə, lamuʁ nə pø mɑ̃tiʁ.

  œ̃ dεʁnje puʁ la ʁutə, ɔ̃ nə ʒyʒə pεʁsɔnə
  ɑ̃ diʁəz- εze : ɔ̃n- a abɔli lə byʃe.
  dɑ̃ la pɔezi tu lynive ʁezɔnə
  e puʁ finiʁ isi, va tə fεʁə ɑ̃kyle…
 • Pieds Phonétique : Va Te Faire Enculer

  sε=ty=nəe=mis=ti=ʃə=mε=fɥi=dɔ̃k=po=vʁə=fu 12
  o=də=la=dε=mo=ty=o=ʁε=tu=ta=a=pʁɑ̃dʁə 12
  u=ε=ta=lεk=sɑ̃=dʁɛ̃=kɔ̃=lɥi=tɔʁ=də=lə=ku 12
  il=ε=tʁo=kɔ̃=pli=ke=ki=puʁ=ʁε=lə=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 12

  y=nə=ʁi=mə=ʁi=ʃə=vjɔ=le=sε=tə=py=tɛ̃ 12
  fe=mi=ni=nə=kɑ̃=tεl=ləe=kaʁ=tə=sε=dø=kɥisə 12
  kɑ̃=sɔ̃=vεʁ=mas=ky=lɛ̃=de=fɔ̃=sə=sɔ̃=ka=tʁɛ̃ 12
  puʁ=kə=twa=swa=di=zɑ̃=pɔ=ε=tə=ty=ʒui=sə 12

  sə=nε=pa=œ̃=sɔ=nε=sɔ=nɑ̃=a=sεt=ɑ̃=dʁwa 12
  ɔ̃=ʒy=ʒə=lə=tʁa=vaj=la=du=sə=kɔ=nε=sɑ̃sə 12
  la=pɔ=e=zi=sə=si=lɑ̃=sə=u=twa=e=mwa 12
  də=və=nɔ̃=paʁ=no=dwa=y=nə=tɑ̃=dʁə=ɛ̃=sɔ=lɑ̃=sə 14

  pa=se=pʁe=zɑ̃=fy=tyʁ=fu=ty=tɑ̃=dy=fa=silə 12
  puʁ=paʁ=dɔ=ne=lœʁ=taʁə=a=sε=pə=ti=tə=ʒɑ̃ 12
  o=ze=pʁɔ=kla=me=kə=sε=təe=ty=dəε=de=bilə 12
  dɑ̃=lœʁ=εs=pʁi=pə=ti=εl=lə=nɑ̃=tʁə=pa=də=dɑ̃ 13

  li=bʁə=li=bεʁ=te=u=ta=kɔ̃=tə=nɑ̃=sə=kɔ̃tə 12
  ʃa=kə=pj=e=a=pj=e=sεt=e=ɡɔ=is=tə=plε=ziʁ 14
  e=kʁi=ʁə=sə=vεʁ=bə=ki=ʒa=mε=nə=sə=dɔ̃p=tə 13
  lɑ̃=kʁə=dɑ̃=lε=vε=nə=la=muʁ=nə=pø=mɑ̃=tiʁ 12

  œ̃=dεʁ=nj=e=puʁ=la=ʁu=tə=ɔ̃=nə=ʒy=ʒə=pεʁ=sɔ=nə 15
  ɑ̃=di=ʁə=zε=ze=ɔ̃=na=a=bɔ=li=lə=by=ʃe 13
  dɑ̃=la=pɔ=e=zi=tu=ly=ni=veʁ=ʁe=zɔ=nə 12
  e=puʁ=fi=niʁ=i=si=va=tə=fε=ʁəɑ̃=ky=le 12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/11/2017 12:03Nadja Dream

hahaha voilà qui me parle même en alexandrins je comprends... j’aime les rimes croisées féminines et masculines pour me faire défoncer... pas pour me faire enc...... merci Pseudo 😉

Auteur de Poésie
27/11/2017 04:07Sétarcos L'hérétique

On respire et on est zen ..... merci du partage