Poeme-France : Lecture Écrit État d'âme

Poeme : Fleurs De L’Oubli.

Poème État d'âme
Publié le 10/07/2018 18:33

L'écrit contient 408 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tulipe Noire

Fleurs De L’Oubli.

Réveillez temps qui ne meurt jamais
Du fond des oublis, l’écho de mon amour lointain
Et ses hier de joies et ses odeurs de tièdes été
Et des formes animées et des accords et des déclins
Remorquez des infinies saisons et du passé
Les jours de bonheur et leurs rythmes de merveilles
Qui demeurent toujours vivement en tous les temps
La seule ardeur que jamais ne défaille
De mon cœur inassouvi de leurs brûlantes passions
Ramenez temps incompréhensible, des flots
De la mer des jours et de l’âme des nuits
Hauts et purs les vives moments et leurs échos
Qui portaient encore nos rires et baisers d’amour infini
Effleurant sans fin nos âmes entichées
Et des harpes du rêve, la rime câline de nos désirs
Ô temps sourd et qui à tous emportait
De ses mains habiles mon histoire d’amour
Et son bonheur et sa symphonie d’éternité
Et que je pleure, leurs jours blessés comme moi
Et chère à mon cœur celle qui fut ma vie
Mon monde, ma raison et à la fois
Ma respiration, ma joie et toute l’harmonie
Qui impulsait en mon âme, musicienne toute la joie
Répétez, répétez beaux jours en chœurs
Le chant qui s’est retiré de mes fleuris printemps
Pour que s’égrène en silence ma douleur
Avec ses flammes cachées de déceptions
Et s’épuise et se calme le vent de ses maux
Ô joie qui m’a quitté avec sa lyre animée
Et ses éclats et ses renouveaux
Et vivante en moi depuis l’aube de ma nativité
Le sombre deuil avec son crépuscule à élu lieu
En mon cœur qui n’a jamais pu oublier
Ceux que j’aime de meilleurs et de plus merveilleux
Qu’il me semblait qu’ils se levaient avec l’aurore du jour
Et se couchaient le soir avec le soleil pour que se réveillent
Leurs souvenirs brûlants et à jamais en mon cœur éteint leur amour
Ô temps imprécis et toujours en fuite ! Tantôt ton sourire m’ensoleille
Et habite mes espaces, tantôt ouvert sur l’obscur et en ton obscur
Peine le cœur à remonter le trop plein de son malheur
Que je ne sais comment conjuguer mon présent au futur
Ni comprendre les lettres de ton alphabet, ciel ouvert
À mon errance et à tes blessures
Je viens vers toi, avec mon amertume silencieuse
Pour m’apprendre à oublier tes déchirures
Aux lèvres filandreuses
 • Pieds Hyphénique: Fleurs De L’Oubli.

  ré=veil=lez=temps=qui=ne=meurt=ja=mais 9
  du=fond=des=ou=blis=lé=cho=de=mon=a=mour=loin=tain 13
  et=ses=hier=de=joies=et=ses=o=deurs=de=tièdes=é=té 13
  et=des=formes=a=ni=mées=et=des=ac=cords=et=des=dé=clins 14
  re=mor=quez=des=in=fi=nies=sai=sons=et=du=pas=sé 13
  les=jours=de=bon=heur=et=leurs=ryth=mes=de=mer=veilles 12
  qui=de=meurent=tou=jours=vi=ve=ment=en=tous=les=temps 12
  la=seu=le=ar=deur=que=ja=mais=ne=dé=fail=le 12
  de=mon=cœur=i=nas=sou=vi=de=leurs=brû=lantes=pas=sions 13
  ra=me=nez=temps=in=com=pré=hen=si=ble=des=flots 12
  de=la=mer=des=jours=et=de=lâ=me=des=nuits 11
  hauts=et=purs=les=vi=ves=mo=ments=et=leurs=é=chos 12
  qui=por=taient=en=core=nos=rires=et=bai=sers=da=mour=in=fi=ni 15
  ef=fleu=rant=sans=fin=nos=â=mes=en=ti=chées 11
  et=des=har=pes=du=rêve=la=rime=câ=line=de=nos=dé=sirs 14
  ô=temps=sourd=et=qui=à=tous=em=por=tait 10
  de=ses=mains=ha=bi=les=mon=his=toi=re=da=mour 12
  et=son=bon=heur=et=sa=sym=pho=nie=dé=ter=ni=té 13
  et=que=je=pleu=re=leurs=jours=bles=sés=com=me=moi 12
  et=chè=re=à=mon=cœur=cel=le=qui=fut=ma=vie 12
  mon=mon=de=ma=rai=son=et=à=la=fois 10
  ma=res=pi=ra=tion=ma=joie=et=toute=lhar=mo=nie 12
  qui=im=pul=sait=en=mon=â=me=mu=si=cienne=toute=la=joie 14
  ré=pé=tez=ré=pé=tez=beaux=jours=en=chœurs 10
  le=chant=qui=sest=re=ti=ré=de=mes=fleu=ris=prin=temps 13
  pour=que=sé=grè=ne=en=si=len=ce=ma=dou=leur 12
  a=vec=ses=flam=mes=ca=chées=de=dé=cep=ti=ons 12
  et=sé=puise=et=se=cal=me=le=vent=de=ses=maux 12
  ô=joie=qui=ma=quit=té=a=vec=sa=ly=rea=ni=mée 13
  et=ses=é=clats=et=ses=re=nou=veaux 9
  et=vi=vanteen=moi=de=puis=laube=de=ma=na=ti=vi=té 13
  le=sombre=deuil=a=vec=son=cré=pus=cu=leà=é=lu=lieu 13
  en=mon=cœur=qui=na=ja=mais=pu=ou=bli=er 11
  ceux=que=jai=me=de=meilleurs=et=de=plus=mer=veil=leux 12
  quil=me=sem=blait=quils=se=le=vaient=a=vec=lau=rore=du=jour 14
  et=se=cou=chaient=le=soir=a=vec=le=so=leil=pour=que=se=ré=veillent 16
  leurs=souve=nirs=brû=lants=et=à=ja=mais=en=mon=cœur=é=teint=leur=a=mour 17
  ô=temps=im=pré=cis=et=tou=jours=en=fuite=tan=tôt=ton=sou=rire=men=so=leille 18
  et=ha=bite=mes=es=paces=tan=tôt=ou=vert=sur=lobs=cur=et=en=ton=obs=cur 18
  peine=le=cœur=à=re=mon=ter=le=trop=plein=de=son=malheur 13
  que=je=ne=sais=comment=con=ju=guer=mon=présent=au=fu=tur 13
  ni=comprendre=les=lettres=de=ton=al=pha=bet=ciel=ou=vert 12
  à=mon=er=ran=ce=et=à=tes=bles=su=res 11
  je=viens=vers=toi=a=vec=mon=a=mer=tume=silen=cieuse 12
  pour=map=pren=dre=à=ou=blier=tes=dé=chi=ru=res 12
  aux=lè=vres=fi=lan=dreu=ses 7
 • Phonétique : Fleurs De L’Oubli.

  ʁevεje tɑ̃ ki nə məʁ ʒamε
  dy fɔ̃ dεz- ubli, leʃo də mɔ̃n- amuʁ lwɛ̃tɛ̃
  e sεz- jεʁ də ʒwaz- e sεz- ɔdœʁ də tjεdəz- ete
  e dε fɔʁməz- animez- e dεz- akɔʁdz- e dε deklɛ̃
  ʁəmɔʁke dεz- ɛ̃fini sεzɔ̃z- e dy pase
  lε ʒuʁ də bɔnœʁ e lœʁ ʁitmə də mεʁvεjə
  ki dəməʁe tuʒuʁ vivəmɑ̃ ɑ̃ tus lε tɑ̃
  la sələ aʁdœʁ kə ʒamε nə defajə
  də mɔ̃ kœʁ inasuvi də lœʁ bʁylɑ̃tə pasjɔ̃
  ʁaməne tɑ̃z- ɛ̃kɔ̃pʁeɑ̃siblə, dε flo
  də la mεʁ dε ʒuʁz- e də lamə dε nɥi
  oz- e pyʁ lε vivə mɔmɑ̃z- e lœʁz- eʃo
  ki pɔʁtε ɑ̃kɔʁə no ʁiʁəz- e bεze damuʁ ɛ̃fini
  efləʁɑ̃ sɑ̃ fɛ̃ noz- aməz- ɑ̃tiʃe
  e dεz- aʁpə- dy ʁεvə, la ʁimə kalinə də no deziʁ
  o tɑ̃ suʁ e ki a tusz- ɑ̃pɔʁtε
  də sε mɛ̃-abilə mɔ̃n- istwaʁə damuʁ
  e sɔ̃ bɔnœʁ e sa sɛ̃fɔni detεʁnite
  e kə ʒə plœʁə, lœʁ ʒuʁ blese kɔmə mwa
  e ʃεʁə a mɔ̃ kœʁ sεllə ki fy ma vi
  mɔ̃ mɔ̃də, ma ʁεzɔ̃ e a la fwa
  ma ʁεspiʁasjɔ̃, ma ʒwa e tutə laʁmɔni
  ki ɛ̃pylsε ɑ̃ mɔ̃n- amə, myzisjεnə tutə la ʒwa
  ʁepete, ʁepete bo ʒuʁz- ɑ̃ ʃœʁ
  lə ʃɑ̃ ki sε ʁətiʁe də mε fləʁi pʁɛ̃tɑ̃
  puʁ kə seɡʁεnə ɑ̃ silɑ̃sə ma dulœʁ
  avεk sε flamə kaʃe də desεpsjɔ̃
  e sepɥizə e sə kalmə lə vɑ̃ də sε mo
  o ʒwa ki ma kite avεk sa liʁə anime
  e sεz- eklaz- e sε ʁənuvo
  e vivɑ̃tə ɑ̃ mwa dəpɥi lobə də ma nativite
  lə sɔ̃bʁə dəj avεk sɔ̃ kʁepyskylə a ely ljø
  ɑ̃ mɔ̃ kœʁ ki na ʒamε py ublje
  sø kə ʒεmə də mεjœʁz- e də plys mεʁvεjø
  kil mə sɑ̃blε kil sə ləvε avεk loʁɔʁə dy ʒuʁ
  e sə kuʃε lə swaʁ avεk lə sɔlεj puʁ kə sə ʁevεje
  lœʁ suvəniʁ bʁylɑ̃z- e a ʒamεz- ɑ̃ mɔ̃ kœʁ etɛ̃ lœʁ amuʁ
  o tɑ̃z- ɛ̃pʁesiz- e tuʒuʁz- ɑ̃ fɥitə ! tɑ̃to tɔ̃ suʁiʁə mɑ̃sɔlεjə
  e-abitə mεz- εspasə, tɑ̃to uvεʁ syʁ lɔpskyʁ e ɑ̃ tɔ̃n- ɔpskyʁ
  pεnə lə kœʁ a ʁəmɔ̃te lə tʁo plɛ̃ də sɔ̃ malœʁ
  kə ʒə nə sε kɔmɑ̃ kɔ̃ʒyɡe mɔ̃ pʁezɑ̃ o fytyʁ
  ni kɔ̃pʁɑ̃dʁə lε lεtʁə- də tɔ̃n- alfabε, sjεl uvεʁ
  a mɔ̃n- eʁɑ̃sə e a tε blesyʁə
  ʒə vjɛ̃ vεʁ twa, avεk mɔ̃n- amεʁtymə silɑ̃sjøzə
  puʁ mapʁɑ̃dʁə a ublje tε deʃiʁyʁə
  o lεvʁə- filɑ̃dʁøzə
 • Pieds Phonétique : Fleurs De L’Oubli.

  ʁe=vε=j=e=tɑ̃=ki=nə=məʁ=ʒa=mε 10
  dy=fɔ̃=dε=zu=bli=le=ʃodə=mɔ̃=na=muʁ=lwɛ̃=tɛ̃ 12
  e=sε=zjεʁdə=ʒwa=ze=sε=zɔ=dœʁ=də=tjεdə=ze=te 12
  e=dεfɔʁmə=za=ni=me=ze=dε=za=kɔʁ=dze=dε=de=klɛ̃ 13
  ʁə=mɔʁ=ke=dε=zɛ̃=fi=ni=sε=zɔ̃=ze=dy=pase 12
  lε=ʒuʁ=də=bɔ=nœʁ=e=lœʁ=ʁit=mə=də=mεʁ=vεjə 12
  kidə=mə=ʁe=tu=ʒuʁ=vi=və=mɑ̃=ɑ̃=tus=lε=tɑ̃ 12
  la=sə=lə=aʁ=dœʁ=kə=ʒa=mε=nə=de=fa=jə 12
  də=mɔ̃=kœʁ=i=na=suvidə=lœʁ=bʁy=lɑ̃=tə=pa=sjɔ̃ 12
  ʁa=mə=ne=tɑ̃=zɛ̃=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=si=blə=dε=flo 12
  də=la=mεʁ=dε=ʒuʁ=ze=də=la=mə=dε=nɥi 11
  o=ze=pyʁ=lε=vi=və=mɔ=mɑ̃=ze=lœʁ=ze=ʃo 12
  ki=pɔʁ=tεɑ̃kɔʁə=no=ʁi=ʁə=ze=bε=ze=da=muʁ=ɛ̃=fi=ni 14
  e=flə=ʁɑ̃=sɑ̃=fɛ̃=no=za=mə=zɑ̃=ti=ʃe 11
  e=dεzaʁpə=dy=ʁεvə=la=ʁi=mə=ka=li=nə=də=no=de=ziʁ 14
  o=tɑ̃=suʁ=e=ki=a=tus=zɑ̃=pɔʁ=tε 10
  də=sε=mɛ̃-a=bi=lə=mɔ̃=nis=twa=ʁə=da=muʁ 12
  e=sɔ̃=bɔ=nœʁ=e=sa=sɛ̃=fɔ=ni=de=tεʁ=ni=te 13
  e=kə=ʒə=plœ=ʁə=lœʁ=ʒuʁ=ble=se=kɔ=mə=mwa 12
  e=ʃε=ʁə=a=mɔ̃=kœʁ=sεl=lə=ki=fy=ma=vi 12
  mɔ̃=mɔ̃=də=ma=ʁε=zɔ̃=e=a=la=fwa 10
  ma=ʁεs=pi=ʁa=sjɔ̃=ma=ʒwa=e=tutə=laʁ=mɔ=ni 12
  ki=ɛ̃=pyl=sε=ɑ̃mɔ̃namə=my=zi=sjε=nə=tu=tə=la=ʒwa 13
  ʁe=pe=te=ʁe=pe=te=bo=ʒuʁ=zɑ̃=ʃœ=ʁə 11
  lə=ʃɑ̃=ki=sεʁə=ti=ʁe=də=mε=flə=ʁi=pʁɛ̃=tɑ̃ 12
  puʁ=kə=se=ɡʁε=nə=ɑ̃=si=lɑ̃=sə=ma=du=lœʁ 12
  a=vεk=sε=fla=mə=ka=ʃe=də=de=sεp=sj=ɔ̃ 12
  e=sep=ɥizə=e=sə=kal=mə=lə=vɑ̃=də=sε=mo 12
  o=ʒwa=ki=ma=ki=te=a=vεk=sa=liʁəa=ni=me 12
  e=sε=ze=kla=ze=sε=ʁə=nu=vo 9
  e=vi=vɑ̃təɑ̃=mwa=dəp=ɥilobə=də=ma=na=ti=vi=te 12
  lə=sɔ̃bʁə=dəj=a=vεk=sɔ̃=kʁe=pys=ky=ləa=e=ly=ljø 13
  ɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=ki=na=ʒa=mε=py=u=blj=e 12
  søkə=ʒε=mə=də=mε=jœʁ=ze=də=plys=mεʁ=vε=jø 12
  kil=mə=sɑ̃=blε=kil=sə=lə=vε=a=vεk=loʁɔʁə=dy=ʒuʁ 13
  e=sə=kuʃεlə=swaʁ=a=vεk=lə=sɔ=lεj=puʁkə=sə=ʁe=vε=je 14
  lœʁ=suvə=niʁ=bʁy=lɑ̃=ze=a=ʒa=mε=zɑ̃=mɔ̃=kœʁ=e=tɛ̃=lœʁ=a=muʁ 17
  o=tɑ̃=zɛ̃=pʁe=si=ze=tu=ʒuʁ=zɑ̃=fɥitə=tɑ̃=to=tɔ̃=suʁiʁə=mɑ̃=sɔ=lεjə 17
  e-abitə=mε=zεs=pasə=tɑ̃=to=u=vεʁ=syʁ=lɔp=skyʁ=e=ɑ̃=tɔ̃=nɔp=skyʁ 17
  pεnə=lə=kœʁ=aʁə=mɔ̃=te=lə=tʁo=plɛ̃də=sɔ̃=ma=lœʁ 12
  kə=ʒə=nə=sε=kɔ=mɑ̃=kɔ̃=ʒy=ɡe=mɔ̃=pʁe=zɑ̃=o=fy=tyʁ 15
  nikɔ̃pʁɑ̃dʁə=lε=lε=tʁə=də=tɔ̃=nal=fa=bε=sjεl=u=vεʁ 12
  a=mɔ̃=ne=ʁɑ̃=sə=e=a=tε=ble=sy=ʁə 11
  ʒə=vjɛ̃=vεʁ=twa=a=vεk=mɔ̃=na=mεʁtymə=si=lɑ̃=sjøzə 12
  puʁ=ma=pʁɑ̃=dʁə=a=u=blje=tε=de=ʃi=ʁy=ʁə 12
  o=lε=vʁə=fi=lɑ̃=dʁø=zə 7

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/07/2018 19:26Mikie95

Tout simplement superbe merci du partage

Auteur de Poésie
11/07/2018 14:37Tulipe Noire

Merci mon ami Mike pour ton commentaire et partage, merci.

Auteur de Poésie
20/07/2018 15:47Antoine

superbe belle écriture j’adore merci mes amitiés coup de coeur

Auteur de Poésie
12/10/2018 20:31Stylus

Une belle poésie.
Agréable lecture.
Merci du partage Tulipe Noire.

Auteur de Poésie
17/10/2018 20:25Lesmotsbleus

Coup de coeur!!!! Très beau style et un merveilleux partage! Merci.

Auteur de Poésie
28/10/2018 13:27Clown Blanc

Beau ! Un rythme inaccoutumé..j’❤️