Poeme-France : Lecture Écrit Nature

Poeme : Il Pleut !

Poème Nature
Publié le 04/10/2020 17:53

L'écrit contient 374 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Princesse

Il Pleut !

Ce matin, le soleil a éclairé la cuisine, après l’eau qui est tombée, hier on aurait cru des bassines ! Mes amis escargots, promènent sur la murette, pour en faire un fricot, il faut trouver les plus gros, ou alors choisir les mourguettes. Surtout pas se presser, et si l’on n’en trouve guère, attendre la prochaine averse, pour en faire un kilo. Le début de journée commença par la cueillette. Je les ai installés, dans une vasque en pierre, pleine d’herbes et de terre, pour les nourrir jusqu’au jour, où il y en aura assez, pour pouvoir les préparer. Le ciel s’est recouvert, j’ai remarqué sur la butte, un beau tapis d’ortie, j’ai récupéré les cimes, je les ai bien lavées, et puis les ai fait cuire, et gardé leur bouillon, pour mon potimarron. Une fois essorées et mixées, j’en ai fait une pommade, en accompagnement d’une purée de patates. J’ai gardé quelques feuilles, ciselées pour macérer, et en faire un rinçage, pour les cheveux à l’occase ! Puis j’ai vu des pourpiers, aux pieds des plants de tomates. Des tomates y en a plus ! J’ai récupéré les feuilles, pour en faire un purin, que je mélange au terreau, avec les épluchures, des fruits et puis des légumes. Les pourpiers sont très beaux, j’en ai coupé quelques tiges. J’ai vu des pissenlits, j’ai pris les fleurs et les feuilles. Dans les murs empierrés, trouvé nombrils de vénus, le tout fait une salade. Cette fin de journée, nuageuse est si triste, mais je suis arrivée, à m’émerveiller des choses, que la nature offre, même quand il ne fait pas beau. Il suffit de marcher dans un écrin de verdure. Quelques semis en pots, au balcon à la fenêtre, ou dans un coin de cours, de jardin, permet de belles récoltes. Longer berges ou cours d’eau, ou aux abords des campagnes, on y trouve de l’or, pour qui voit de quoi en faire. Ni Louis, ni lingots, juste des plantes et des herbes. Voir les richesses du temps, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau. Trouver de quoi se réjouir, de ce qu’offre notre terre.
  • Pieds Hyphénique: Il Pleut !

    ce=ma=tin=le=so=leil=a=é=clai=ré=la=cui=si=ne=a=près=leau=qui=est=tom=bée=hier=on=au=rait=cru=des=bas=si=nes=mes=a=mis=es=car=gots=pro=mè=nent=sur=la=mu=ret=te=pour=en=fai=re=un=fri=cot=il=faut=trou=ver=les=plus=gros=ou=a=lors=choi=sir=les=mour=guettes=sur=tout=pas=se=pres=ser=et=si=lon=nen=trou=ve=guè=re=at=ten=dre=la=pro=chai=ne=a=ver=se=pour=en=fai=re=un=ki=lo=le=dé=but=de=jour=née=com=men=ça=par=la=cueillette=je=les=ai=ins=tal=lés=dans=u=ne=vas=que=en=pier=re=plei=ne=d=her=bes=et=de=ter=re=pour=les=nour=rir=jus=quau=jour=où=il=y=en=au=ra=as=sez=pour=pou=voir=les=pré=pa=rer=le=ciel=sest=re=cou=vert=jai=re=mar=qué=sur=la=but=te=un=beau=ta=pis=dor=tie=jai=ré=cu=pé=ré=les=ci=mes=je=les=ai=bien=la=vées=et=puis=les=ai=fait=cui=re=et=gar=dé=leur=bouillon=pour=mon=po=ti=mar=ron=une=fois=es=so=rées=et=mixées=jen=ai=fait=u=ne=pom=ma=de=en=ac=com=pa=gne=ment=du=ne=pu=rée=de=pa=tates=jai=gar=dé=quel=ques=feu=illes=ci=se=lées=pour=ma=cé=rer=et=en=fai=re=un=rin=ça=ge=pour=les=che=veux=à=loc=ca=se=puis=jai=vu=des=pour=piers=aux=pieds=des=plants=de=to=mates=des=to=ma=tes=y=en=a=plus=jai=ré=cu=pé=ré=les=feu=illes=pour=en=fai=re=un=pu=rin=que=je=mé=lan=ge=au=ter=reau=a=vec=les=é=plu=chu=res=des=fruits=et=puis=des=lé=gumes=les=pour=piers=sont=très=beaux=jen=ai=cou=pé=quel=ques=tiges=jai=vu=des=pis=sen=lits=jai=pris=les=fleurs=et=les=feu=illes=dans=les=murs=em=pier=rés=trou=vé=nom=brils=de=vé=nus=le=tout=fait=u=ne=sa=lade=cet=te=fin=de=jour=née=nu=a=geu=se=est=si=tris=te=mais=je=suis=ar=ri=vée=à=mé=mer=veiller=des=cho=ses=que=la=na=tu=re=of=fre=mê=me=quand=il=ne=fait=pas=beau=il=suf=fit=de=mar=cher=dans=un=é=crin=de=ver=du=re=quel=ques=se=mis=en=pots=au=bal=con=à=la=fe=nê=tre=ou=dans=un=coin=de=cours=de=jar=din=per=met=de=bel=les=ré=coltes=lon=ger=ber=ges=ou=cours=deau=ou=aux=a=bords=des=cam=pa=gnes=on=y=trou=ve=de=lor=pour=qui=voit=de=quoi=en=faire=ni=lou=is=ni=lin=gots=jus=te=des=plan=tes=et=des=herbes=voir=les=ri=ches=ses=du=temps=quil=pleu=ve=ou=quil=fas=se=beau=trou=ver=de=quoi=se=ré=jouir=de=ce=quof=fre=no=tre=terre 526
  • Phonétique : Il Pleut !

    sə matɛ̃, lə sɔlεj a eklεʁe la kɥizinə, apʁε lo ki ε tɔ̃be, jεʁ ɔ̃n- oʁε kʁy dε basinə ! mεz- amiz- εskaʁɡo, pʁɔmεne syʁ la myʁεtə, puʁ ɑ̃ fεʁə œ̃ fʁiko, il fo tʁuve lε plys ɡʁo, u alɔʁ ʃwaziʁ lε muʁɡεtə. syʁtu pa sə pʁese, e si lɔ̃ nɑ̃ tʁuvə ɡεʁə, atɑ̃dʁə la pʁoʃεnə avεʁsə, puʁ ɑ̃ fεʁə œ̃ kilo. lə deby də ʒuʁne kɔmɑ̃sa paʁ la kœjεtə. ʒə lεz- ε ɛ̃stale, dɑ̃z- ynə vaskə ɑ̃ pjeʁə, plεnə dεʁbəz- e də teʁə, puʁ lε nuʁʁiʁ ʒysko ʒuʁ, u il i ɑ̃n- oʁa ase, puʁ puvwaʁ lε pʁepaʁe. lə sjεl sε ʁəkuvεʁ, ʒε ʁəmaʁke syʁ la bytə, œ̃ bo tapi dɔʁti, ʒε ʁekypeʁe lε simə, ʒə lεz- ε bjɛ̃ lave, e pɥi lεz- ε fε kɥiʁə, e ɡaʁde lœʁ bujɔ̃, puʁ mɔ̃ pɔtimaʁɔ̃. ynə fwaz- esɔʁez- e mikse, ʒɑ̃n- ε fε ynə pɔmadə, ɑ̃n- akɔ̃paɲəmɑ̃ dynə pyʁe də patatə. ʒε ɡaʁde kεlk fœjə, sizəle puʁ maseʁe, e ɑ̃ fεʁə œ̃ ʁɛ̃saʒə, puʁ lε ʃəvøz- a lɔkazə ! pɥi ʒε vy dε puʁpje, o pje dε plɑ̃ də tɔmatə. dε tɔmatəz- i ɑ̃n- a plys ! ʒε ʁekypeʁe lε fœjə, puʁ ɑ̃ fεʁə œ̃ pyʁɛ̃, kə ʒə melɑ̃ʒə o teʁo, avεk lεz- eplyʃyʁə, dε fʁɥiz- e pɥi dε leɡymə. lε puʁpje sɔ̃ tʁε bo, ʒɑ̃n- ε kupe kεlk tiʒə. ʒε vy dε pisɑ̃li, ʒε pʁi lε flœʁz- e lε fœjə. dɑ̃ lε myʁz- ɑ̃pjeʁe, tʁuve nɔ̃bʁil də venys, lə tu fε ynə saladə. sεtə fɛ̃ də ʒuʁne, nɥaʒøzə ε si tʁistə, mε ʒə sɥiz- aʁive, a memεʁvεje dε ʃozə, kə la natyʁə ɔfʁə, mεmə kɑ̃t- il nə fε pa bo. il syfi də maʁʃe dɑ̃z- œ̃n- ekʁɛ̃ də vεʁdyʁə. kεlk səmiz- ɑ̃ po, o balkɔ̃ a la fənεtʁə, u dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ də kuʁ, də ʒaʁdɛ̃, pεʁmε də bεllə ʁekɔltə. lɔ̃ʒe bεʁʒəz- u kuʁ do, u oz- abɔʁd dε kɑ̃paɲə, ɔ̃n- i tʁuvə də lɔʁ, puʁ ki vwa də kwa ɑ̃ fεʁə. ni lui, ni lɛ̃ɡo, ʒystə dε plɑ̃təz- e dεz- εʁbə. vwaʁ lε ʁiʃesə dy tɑ̃, kil pləvə u kil fasə bo. tʁuve də kwa sə ʁeʒuiʁ, də sə kɔfʁə nɔtʁə teʁə.
  • Pieds Phonétique : Il Pleut !

    sə=ma=tɛ̃=lə=sɔ=lεj=a=e=klε=ʁe=la=kɥi=zi=nə=a=pʁε=lo=ki=ε=tɔ̃=be=jεʁ=ɔ̃=no=ʁε=kʁy=dε=ba=si=nə=mε=za=mi=zεs=kaʁ=ɡo=pʁɔ=mε=ne=syʁ=la=my=ʁε=tə=puʁ=ɑ̃=fε=ʁə=œ̃=fʁi=ko=il=fo=tʁu=ve=lε=plys=ɡʁo=u=a=lɔʁ=ʃwa=ziʁ=lε=muʁ=ɡε=tə=syʁ=tu=pa=sə=pʁe=se=e=si=lɔ̃=nɑ̃=tʁu=və=ɡε=ʁə=a=tɑ̃=dʁə=la=pʁo=ʃε=nə=a=vεʁ=sə=puʁ=ɑ̃=fε=ʁə=œ̃=ki=lo=lə=de=by=də=ʒuʁ=ne=kɔ=mɑ̃=sa=paʁ=la=kœjε=tə=ʒə=lε=zε=ɛ̃s=ta=le=dɑ̃=zy=nə=vas=kə=ɑ̃=pje=ʁə=plε=nə=dεʁ=bə=ze=də=te=ʁə=puʁ=lε=nuʁ=ʁiʁ=ʒys=ko=ʒuʁ=u=il=i=ɑ̃=no=ʁa=a=se=puʁ=pu=vwaʁ=lε=pʁe=pa=ʁe=lə=sjεl=sε=ʁə=ku=vεʁ=ʒε=ʁə=maʁ=ke=syʁ=la=by=tə=œ̃=bo=ta=pi=dɔʁ=ti=ʒε=ʁe=ky=pe=ʁe=lε=si=mə=ʒə=lε=zε=bjɛ̃=la=ve=e=pɥi=lε=zε=fε=kɥi=ʁə=e=ɡaʁ=de=lœʁ=bu=jɔ̃=puʁ=mɔ̃=pɔ=ti=ma=ʁɔ̃=y=nə=fwa=ze=sɔ=ʁe=ze=mik=se=ʒɑ̃=nε=fε=y=nə=pɔ=ma=də=ɑ̃=na=kɔ̃=pa=ɲə=mɑ̃=dy=nə=py=ʁe=də=pa=ta=tə=ʒε=ɡaʁ=de=kεl=kə=fœ=jə=si=zə=le=puʁ=ma=se=ʁe=e=ɑ̃=fε=ʁə=œ̃=ʁɛ̃=sa=ʒə=puʁ=lε=ʃə=vø=za=lɔ=ka=zə=pɥi=ʒε=vy=dε=puʁ=pje=o=pje=dε=plɑ̃=də=tɔ=ma=tə=dε=tɔ=ma=tə=zi=ɑ̃=na=plys=ʒε=ʁe=ky=pe=ʁe=lε=fœ=jə=puʁ=ɑ̃=fε=ʁə=œ̃=py=ʁɛ̃=kə=ʒə=me=lɑ̃=ʒə=o=te=ʁo=a=vεk=lε=ze=ply=ʃy=ʁə=dε=fʁɥi=ze=pɥi=dε=le=ɡy=mə=lε=puʁ=pje=sɔ̃=tʁε=bo=ʒɑ̃=nε=ku=pe=kεl=kə=ti=ʒə=ʒε=vy=dε=pi=sɑ̃=li=ʒε=pʁi=lε=flœʁ=ze=lε=fœ=jə=dɑ̃=lε=myʁ=zɑ̃=pje=ʁe=tʁu=ve=nɔ̃=bʁil=də=ve=nys=lə=tu=fε=y=nə=sa=la=də=sε=tə=fɛ̃=də=ʒuʁ=ne=nɥa=ʒø=zə=ε=si=tʁis=tə=mε=ʒə=sɥi=za=ʁi=ve=a=me=mεʁ=vε=je=dε=ʃo=zə=kə=la=na=ty=ʁə=ɔ=fʁə=mε=mə=kɑ̃=til=nə=fε=pa=bo=il=sy=fi=də=maʁ=ʃe=dɑ̃=zœ̃=ne=kʁɛ̃=də=vεʁ=dy=ʁə=kεlk=sə=mi=zɑ̃=po=o=bal=kɔ̃=a=la=fə=nε=tʁə=u=dɑ̃=zœ̃=kwɛ̃=də=kuʁ=də=ʒaʁ=dɛ̃=pεʁ=mε=də=bεl=lə=ʁe=kɔl=tə=lɔ̃=ʒe=bεʁ=ʒə=zu=kuʁ=do=u=o=za=bɔʁd=dε=kɑ̃=pa=ɲə=ɔ̃=ni=tʁu=və=də=lɔʁ=puʁ=ki=vwa=də=kwa=ɑ̃=fε=ʁə=ni=lu=i=ni=lɛ̃=ɡo=ʒys=tə=dε=plɑ̃=tə=ze=dε=zεʁ=bə=vwaʁ=lε=ʁi=ʃe=sə=dy=tɑ̃=kil=plə=və=u=kil=fa=sə=bo=tʁu=ve=də=kwa=sə=ʁe=ʒu=iʁ=də=sə=kɔ=fʁə=nɔ=tʁə=te=ʁə 539

Historique des Modifications

04/10/2020 18:50

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/10/2020 21:43Anya

Je ne suis pas fan des escargots ni des limaces qui s ’attaquent à mes plantes mais très belle et réjouissante description de la nature, de ses richesses et de ses bienfaits, Bravo et merci aussi pour les astuces glanées dans cet écrit

👍
Auteur de Poésie
27/10/2020 14:13Donovan.nouel

C’est très jolie, c’est détaillant. J’adore. Coup de cœur.

👍
Auteur de Poésie
01/11/2020 08:34Bo

une bonne connaissance des plantes et de leur utilisation ! Instructif ! De la joie de vivre dans cet écrit ! merci !

👍
Auteur de Poésie
01/11/2020 18:00Tulipe Noire

Un joli texte sur le jardinage qui donne beaucoup de jouissance à son jardinier et à chaque personne qui trouve beaucoup de consolation et de bien en le pratiquant, merci du partage et plaisir de lecture avec mon coup de coeur poétique.

👍