Poeme-France : Lecture Écrit Hasard

Poeme : Qu’Est-Ce Que Le Hasard ?

Poème Hasard
Publié le 12/10/2020 17:02

L'écrit contient 284 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Princesse

Qu’Est-Ce Que Le Hasard ?

C’est toujours quand cela ne va, que l’on est pris au dépourvu. Au hasard d’une discussion, on vous presse, d’agir en trombe. Si on vous dit, comme par hasard, « ne cherche pas à comprendre » demandez-vous si par hasard, ne se cache pas un lézard. On vous surprend, d’un mot d’un geste, qui vous dit tout et son contraire, et vous pose vingt mille questions, dans le cerveau et qui vous stresse, quant à son interprétation. Vous connaissez la sensation, de vivre une situation, qui vous occupe et vous détourne, du chemin qui était le bon. Le hasard fait si bien les choses, au jeu de chance avec des dés, qu’il vous fait gagner quelque chose que vous n’avez pas demandé. Le magicien il est doué, pourtant vous n’êtes pas au cirque, vous venez à lui par hasard, bien conseillé par ses complices. Il vous aidera à coup sûr, à vous hasarder plus vite, là où il y a le bazar, pour vous embrouiller c’est un Art ! Ne pas chercher de solution à des problèmes qui n’existent, que dans la tête de celui qui au hasard vous les complique, c’est refuser de se hasarder, avec des amis hasardeux, qui fonctionnent souvent à trois, au hasard de bien des rencontres. Le hasard est une arnaque, car d’une main il vous donne, quand de l’autre, il vous reprend, mais souvent plutôt deux fois qu’une ! Il faut toujours bien choisir, les personnes qui vous aident, savoir où on met les pieds, ne pas être aventureux. Car le hasard c’est le fief du diable, qui vous fait peur et vous rend fou !
  • Pieds Hyphénique: Qu’Est-Ce Que Le Hasard ?

    cest=tou=jours=quand=ce=la=ne=va=que=lon=est=pris=au=dé=pour=vu=au=ha=sard=du=ne=dis=cus=sion=on=vous=pres=se=da=gir=en=trombe=si=on=vous=dit=com=me=par=ha=sard=ne=cher=che=pas=à=com=pren=dre=de=man=dez=vous=si=par=ha=sard=ne=se=ca=che=pas=un=lé=zard=on=vous=sur=prend=dun=mot=dun=ges=te=qui=vous=dit=tout=et=son=con=trai=re=et=vous=po=se=vingt=mil=le=ques=tions=dans=le=cer=veau=et=qui=vous=stres=se=quant=à=son=in=ter=pré=ta=tion=vous=con=nais=sez=la=sen=sa=tion=de=vi=vre=u=ne=si=tua=tion=qui=vous=oc=cu=pe=et=vous=dé=tour=ne=du=che=min=qui=é=tait=le=bon=le=ha=sard=fait=si=bien=les=cho=ses=au=jeu=de=chan=ce=a=vec=des=dés=quil=vous=fait=ga=gner=quel=que=cho=se=que=vous=na=vez=pas=de=man=dé=le=ma=gi=cien=il=est=doué=pour=tant=vous=nê=tes=pas=au=cir=que=vous=ve=nez=à=lui=par=ha=sard=bien=con=seillé=par=ses=com=plices=il=vous=ai=de=ra=à=coup=sûr=à=vous=ha=sar=der=plus=vi=te=là=où=il=y=a=le=ba=zar=pour=vous=em=brouiller=cest=un=art=ne=pas=cher=cher=de=so=lu=ti=on=à=des=pro=blè=mes=qui=nexis=tent=que=dans=la=tê=te=de=ce=lui=qui=au=ha=sard=vous=les=com=pli=que=cest=re=fu=ser=de=se=ha=sar=der=a=vec=des=a=mis=ha=sar=deux=qui=fonc=ti=on=nent=sou=vent=à=trois=au=ha=sard=de=bien=des=ren=contres=le=ha=sard=est=u=ne=ar=na=que=car=du=ne=main=il=vous=don=ne=quand=de=lau=tre=il=vous=re=prend=mais=sou=vent=plu=tôt=deux=fois=quu=ne=il=faut=tou=jours=bien=choi=sir=les=per=son=nes=qui=vous=ai=dent=sa=voir=où=on=met=les=pieds=ne=pas=ê=tre=a=ven=tu=reux=car=le=ha=sard=cest=le=fief=du=dia=ble=qui=vous=fait=peur=et=vous=rend=fou 390
  • Phonétique : Qu’Est-Ce Que Le Hasard ?

    sε tuʒuʁ kɑ̃ səla nə va, kə lɔ̃n- ε pʁiz- o depuʁvy. o-azaʁ dynə diskysjɔ̃, ɔ̃ vu pʁεsə, daʒiʁ ɑ̃ tʁɔ̃bə. si ɔ̃ vu di, kɔmə paʁ-azaʁ, « nə ʃεʁʃə pa a kɔ̃pʁɑ̃dʁə » dəmɑ̃de vu si paʁ-azaʁ, nə sə kaʃə pa œ̃ lezaʁ. ɔ̃ vu syʁpʁɑ̃, dœ̃ mo dœ̃ ʒεstə, ki vu di tut- e sɔ̃ kɔ̃tʁεʁə, e vu pozə vɛ̃ milə kεstjɔ̃, dɑ̃ lə sεʁvo e ki vu stʁεsə, kɑ̃ a sɔ̃n- ɛ̃tεʁpʁetasjɔ̃. vu kɔnεse la sɑ̃sasjɔ̃, də vivʁə ynə sitɥasjɔ̃, ki vuz- ɔkypə e vu detuʁnə, dy ʃəmɛ̃ ki etε lə bɔ̃. lə-azaʁ fε si bjɛ̃ lε ʃozə, o ʒø də ʃɑ̃sə avεk dε des, kil vu fε ɡaɲe kεlkə ʃozə kə vu nave pa dəmɑ̃de. lə maʒisjɛ̃ il ε due, puʁtɑ̃ vu nεtə pa o siʁkə, vu vənez- a lɥi paʁ-azaʁ, bjɛ̃ kɔ̃sεje paʁ sε kɔ̃plisə. il vuz- εdəʁa a ku syʁ, a vu-azaʁde plys vitə, la u il i a lə bazaʁ, puʁ vuz- ɑ̃bʁuje sεt- œ̃n- aʁ ! nə pa ʃεʁʃe də sɔlysjɔ̃ a dε pʁɔblεmə ki nεɡziste, kə dɑ̃ la tεtə də səlɥi ki o-azaʁ vu lε kɔ̃plikə, sε ʁəfyze də sə-azaʁde, avεk dεz- ami-azaʁdø, ki fɔ̃ksjɔne suvɑ̃ a tʁwa, o-azaʁ də bjɛ̃ dε ʁɑ̃kɔ̃tʁə. lə-azaʁ εt- ynə aʁnakə, kaʁ dynə mɛ̃ il vu dɔnə, kɑ̃ də lotʁə, il vu ʁəpʁɑ̃, mε suvɑ̃ plyto dø fwa kynə ! il fo tuʒuʁ bjɛ̃ ʃwaziʁ, lε pεʁsɔnə ki vuz- εde, savwaʁ u ɔ̃ mεt lε pje, nə pa εtʁə avɑ̃tyʁø. kaʁ lə-azaʁ sε lə fjεf dy djablə, ki vu fε pœʁ e vu ʁɑ̃ fu !
  • Pieds Phonétique : Qu’Est-Ce Que Le Hasard ?

    sε=tu=ʒuʁ=kɑ̃=sə=la=nə=va=kə=lɔ̃=nε=pʁi=zo=de=puʁ=vy=o-a=zaʁ=dy=nə=dis=ky=sjɔ̃=ɔ̃=vu=pʁε=sə=da=ʒiʁ=ɑ̃=tʁɔ̃=bə=si=ɔ̃=vu=di=kɔ=mə=paʁ-a=zaʁ=nə=ʃεʁ=ʃə=pa=a=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=də=mɑ̃=de=vu=si=paʁ-a=zaʁ=nə=sə=ka=ʃə=pa=œ̃=le=zaʁ=ɔ̃=vu=syʁ=pʁɑ̃=dœ̃=mo=dœ̃=ʒεs=tə=ki=vu=di=tu=te=sɔ̃=kɔ̃=tʁε=ʁə=e=vu=po=zə=vɛ̃=mi=lə=kεs=tjɔ̃=dɑ̃=lə=sεʁ=vo=e=ki=vu=stʁε=sə=kɑ̃=a=sɔ̃=nɛ̃=tεʁ=pʁe=ta=sjɔ̃=vu=kɔ=nε=se=la=sɑ̃=sa=sjɔ̃=də=vi=vʁə=y=nə=sit=ɥa=sjɔ̃=ki=vu=zɔ=ky=pə=e=vu=de=tuʁ=nə=dy=ʃə=mɛ̃=ki=e=tε=lə=bɔ̃=lə-a=zaʁ=fε=si=bjɛ̃=lε=ʃo=zə=o=ʒø=də=ʃɑ̃=sə=a=vεk=dε=des=kil=vu=fε=ɡa=ɲe=kεl=kə=ʃo=zə=kə=vu=na=ve=pa=də=mɑ̃=de=lə=ma=ʒi=sjɛ̃=il=ε=du=e=puʁ=tɑ̃=vu=nε=tə=pa=o=siʁ=kə=vu=və=ne=za=lɥi=paʁ-a=zaʁ=bjɛ̃=kɔ̃=sε=je=paʁ=sε=kɔ̃=pli=sə=il=vu=zε=də=ʁa=a=ku=syʁ=a=vu-a=zaʁ=de=plys=vi=tə=la=u=il=i=a=lə=ba=zaʁ=puʁ=vu=zɑ̃=bʁu=je=sε=tœ̃=naʁ=nə=pa=ʃεʁ=ʃe=də=sɔ=ly=sjɔ̃=a=dε=pʁɔ=blε=mə=ki=nεɡ=zis=te=kə=dɑ̃=la=tε=tə=də=səl=ɥi=ki=o-a=zaʁ=vu=lε=kɔ̃=pli=kə=sε=ʁə=fy=ze=də=sə-a=zaʁ=de=a=vεk=dε=za=mi-a=zaʁ=dø=ki=fɔ̃k=sjɔ=ne=su=vɑ̃=a=tʁwa=o-a=zaʁ=də=bjɛ̃=dε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=lə-a=zaʁ=ε=ty=nə=aʁ=na=kə=kaʁ=dy=nə=mɛ̃=il=vu=dɔ=nə=kɑ̃=də=lo=tʁə=il=vu=ʁə=pʁɑ̃=mε=su=vɑ̃=ply=to=dø=fwa=ky=nə=il=fo=tu=ʒuʁ=bjɛ̃=ʃwa=ziʁ=lε=pεʁ=sɔ=nə=ki=vu=zε=de=sa=vwaʁ=u=ɔ̃=mεt=lε=pje=nə=pa=ε=tʁə=a=vɑ̃=ty=ʁø=kaʁ=lə-a=zaʁ=sε=lə=fjεf=dy=dja=blə=ki=vu=fε=pœʁ=e=vu=ʁɑ̃=fu 395

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/10/2020 23:12Anya

Réflexions toujours intéressantes. Certes il vaut mieux êrre prudent,regarder où l on met les pieds,mais il y a aussi des hasards heureux, de belles rencontres..

👍
Auteur de Poésie
13/10/2020 07:29Stylus

Le hasard qu’on ne veut pas rencontrer et qui perturbe notre quotidien.
Merci Princesse pour le partage de votre texte.

👍
Auteur de Poésie
22/10/2020 09:59Alejo

Bravo j’aime beaucoup merci pour ce magnifique poème plein de vérités subtiles et pourtant lourdes de sens

👍