Poeme-France : Lecture Écrit Secret

Poeme : L’Instant Présent

Poème Secret
Publié le 02/11/2020 15:27

L'écrit contient 385 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Princesse

A Propos du Poeme

L’Instant Présent

Là à ce moment même, que ressens-tu en toi ? De la joie, de la peine ? Demande – toi pourquoi ? Es-tu plein de tristesse, due à ce que tu entends, et vois dans les nouvelles, qui te blessent autant ? Ou as-tu du plaisir à être où tu te trouves, avec la conscience de ne rien pouvoir faire, plus que ce que tu fais ? Pour changer les pensées qui t’entourent et t’agressent, et détruisent les tiennes, qui te faisaient rêver. T’empêchant d’accomplir des actes de bonté, dans ta petite sphère, puisque tu es limité ! Tu ne peux rien y faire ! Mais là à l’instant T… ? La peur est un moteur, qui roule à l’angoisse, et ralenti le cœur, qui s’encrasse et abîme, les artères et les veines, d’un cerveau irrigué, détectant les erreurs, créant incertitudes, et beaucoup d’anxiété, mauvaise conseillère, et te fait déprimer, au point de soulager, tout ce qui est frustration, mais tu restes l’objet, de folles tentations, porteuses de problèmes, qui ne te satisfont, et te laisse en disgrâce et face à des tensions… Soupire… (pause) … Respire ! Un moteur qui s’emballe, comme ma citation, avec que des virgules, comme des portillons, qui freinent au passage cette circulation, arrivera un jour au point non retour ! L’instant est intangible, mais il est un ami, si tu ne l’utilises et le prend pour acquis. Il te guide pourtant, là, ici, maintenant. Passé, présent, futur, c’est toujours un présent ! Il te maintient en forme avec sérénité, pour ne jamais revivre les choses du passé. Pour un meilleur futur, et sans trop y penser. Si tu chasses les choses, qui te sont présentées, pour que toi tu psychotes, ce, toute la journée ! Et que tu gardes celles qui te font avancer, vers ce qui est nécessaire, non ce qui est vanité ! Tu es sur la bascule, la machine inventée, pour être en équilibre, entre penser et faire, qu’aucun mal n’interfère. Mais que le bien se place au centre, pour conserver, la ligne de conduite, de sagesse incarnée, qui t’accorde de vivre sans animosité. La spontanéité, réveille tous les sens. Un geste merveilleux, qui s’offre sur l’instant. Ce qui est important, c’est ce qu’il y a dedans !
  • Pieds Hyphénique: L’Instant Présent

    là=à=ce=mo=ment=mê=me=que=res=sens=tu=en=toi=de=la=joie=de=la=pei=ne=de=man=de=–=toi=pour=quoi=es=tu=plein=de=tris=tes=se=due=à=ce=que=tu=en=tends=et=vois=dans=les=nou=vel=les=qui=te=bles=sent=au=tant=ou=as=tu=du=plai=sir=à=ê=tre=où=tu=te=trou=ves=a=vec=la=cons=cien=ce=de=ne=rien=pou=voir=fai=re=plus=que=ce=que=tu=fais=pour=chan=ger=les=pen=sées=qui=ten=tou=rent=et=ta=gres=sent=et=dé=trui=sent=les=tien=nes=qui=te=fai=saient=rê=ver=tem=pê=chant=dac=com=plir=des=ac=tes=de=bon=té=dans=ta=pe=ti=te=sphè=re=puis=que=tu=es=li=mi=té=tu=ne=peux=rien=y=fai=re=mais=là=à=lins=tant=t=la=peur=est=un=mo=teur=qui=rou=le=à=lan=gois=se=et=ra=len=ti=le=cœur=qui=sen=cras=se=et=a=bî=me=les=ar=tè=res=et=les=vei=nes=dun=cer=veau=ir=ri=gué=dé=tec=tant=les=er=reurs=cré=ant=in=cer=ti=tu=des=et=beau=coup=dan=xi=é=té=mau=vai=se=con=seillè=re=et=te=fait=dé=pri=mer=au=point=de=sou=la=ger=tout=ce=qui=est=frus=tra=tion=mais=tu=res=tes=lob=jet=de=fol=les=ten=ta=tions=por=teu=ses=de=pro=blè=mes=qui=ne=te=sa=tis=font=et=te=lais=se=en=dis=grâ=ce=et=fa=ce=à=des=ten=sions=sou=pi=re=pau=se=res=pi=re=un=mo=teur=qui=sem=bal=le=com=me=ma=ci=ta=tion=a=vec=que=des=vir=gu=les=com=me=des=por=tillons=qui=frei=nent=au=pas=sa=ge=cet=te=cir=cu=la=tion=ar=ri=ve=ra=un=jour=au=point=non=re=tour=lins=tant=est=in=tan=gi=ble=mais=il=est=un=a=mi=si=tu=ne=lu=ti=li=ses=et=le=prend=pour=ac=quis=il=te=gui=de=pour=tant=là=i=ci=main=te=nant=pas=sé=pré=sent=fu=tur=cest=tou=jours=un=pré=sent=il=te=main=tient=en=for=me=a=vec=sé=ré=ni=té=pour=ne=ja=mais=re=vi=vre=les=cho=ses=du=pas=sé=pour=un=meilleur=fu=tur=et=sans=trop=y=pen=ser=si=tu=chas=ses=les=cho=ses=qui=te=sont=pré=sen=tées=pour=que=toi=tu=psy=cho=tes=ce=tou=te=la=jour=née=et=que=tu=gar=des=cel=les=qui=te=font=a=van=cer=vers=ce=qui=est=né=ces=sai=re=non=ce=qui=est=va=ni=té=tu=es=sur=la=bas=cu=le=la=ma=chi=ne=in=ven=tée=pour=ê=tre=en=é=qui=li=bre=en=tre=pen=ser=et=fai=re=quau=cun=mal=nin=ter=fère=mais=que=le=bien=se=pla=ce=au=cen=tre=pour=con=ser=ver=la=li=gne=de=con=dui=te=de=sa=ges=se=in=car=née=qui=tac=cor=de=de=vi=vre=sans=a=ni=mo=si=té=la=s=pon=ta=néi=té=ré=vei=lle=tous=les=sens=un=ges=te=mer=veil=leux=qui=sof=fre=sur=lins=tant=ce=qui=est=im=por=tant=cest=ce=quil=y=a=de=dans 590
  • Phonétique : L’Instant Présent

    la a sə mɔmɑ̃ mεmə, kə ʁəsɛ̃ ty ɑ̃ twa ? də la ʒwa, də la pεnə ? dəmɑ̃də twa puʁkwa ? ε ty plɛ̃ də tʁistεsə, dɥ a sə kə ty ɑ̃tɑ̃, e vwa dɑ̃ lε nuvεllə, ki tə blese otɑ̃ ? u a ty dy plεziʁ a εtʁə u ty tə tʁuvə, avεk la kɔ̃sjɑ̃sə də nə ʁjɛ̃ puvwaʁ fεʁə, plys kə sə kə ty fε ? puʁ ʃɑ̃ʒe lε pɑ̃se ki tɑ̃tuʁe e taɡʁəse, e detʁɥize lε tjεnə, ki tə fəzε ʁεve. tɑ̃pεʃɑ̃ dakɔ̃pliʁ dεz- aktə də bɔ̃te, dɑ̃ ta pətitə sfεʁə, pɥiskə ty ε limite ! ty nə pø ʁjɛ̃ i fεʁə ! mε la a lɛ̃stɑ̃ te… ? la pœʁ εt- œ̃ mɔtœʁ, ki ʁulə a lɑ̃ɡwasə, e ʁalɑ̃ti lə kœʁ, ki sɑ̃kʁasə e abimə, lεz- aʁtεʁəz- e lε vεnə, dœ̃ sεʁvo iʁiɡe, detεktɑ̃ lεz- eʁœʁ, kʁeɑ̃ ɛ̃sεʁtitydə, e boku dɑ̃ksjete, movεzə kɔ̃sεjεʁə, e tə fε depʁime, o pwɛ̃ də sulaʒe, tu sə ki ε fʁystʁasjɔ̃, mε ty ʁεstə lɔbʒε, də fɔlə tɑ̃tasjɔ̃, pɔʁtøzə də pʁɔblεmə, ki nə tə satisfɔ̃, e tə lεsə ɑ̃ dizɡʁasə e fasə a dε tɑ̃sjɔ̃… supiʁə… (pozə) … ʁεspiʁə ! œ̃ mɔtœʁ ki sɑ̃balə, kɔmə ma sitasjɔ̃, avεk kə dε viʁɡylə, kɔmə dε pɔʁtijɔ̃, ki fʁεne o pasaʒə sεtə siʁkylasjɔ̃, aʁivəʁa œ̃ ʒuʁ o pwɛ̃ nɔ̃ ʁətuʁ ! lɛ̃stɑ̃ εt- ɛ̃tɑ̃ʒiblə, mεz- il εt- œ̃n- ami, si ty nə lytilizəz- e lə pʁɑ̃ puʁ aki. il tə ɡidə puʁtɑ̃, la, isi, mɛ̃tənɑ̃. pase, pʁezɑ̃, fytyʁ, sε tuʒuʁz- œ̃ pʁezɑ̃ ! il tə mɛ̃tjɛ̃ ɑ̃ fɔʁmə avεk seʁenite, puʁ nə ʒamε ʁəvivʁə lε ʃozə dy pase. puʁ œ̃ mεjœʁ fytyʁ, e sɑ̃ tʁo i pɑ̃se. si ty ʃasə lε ʃozə, ki tə sɔ̃ pʁezɑ̃te, puʁ kə twa ty psikɔtə, sə, tutə la ʒuʁne ! e kə ty ɡaʁdə- sεllə ki tə fɔ̃ avɑ̃se, vεʁ sə ki ε nesesεʁə, nɔ̃ sə ki ε vanite ! ty ε syʁ la baskylə, la maʃinə ɛ̃vɑ̃te, puʁ εtʁə ɑ̃n- ekilibʁə, ɑ̃tʁə pɑ̃se e fεʁə, kokœ̃ mal nɛ̃tεʁfεʁə. mε kə lə bjɛ̃ sə plasə o sɑ̃tʁə, puʁ kɔ̃sεʁve, la liɲə də kɔ̃dɥitə, də saʒεsə ɛ̃kaʁne, ki takɔʁdə də vivʁə sɑ̃z- animozite. la spɔ̃taneite, ʁevεjə tus lε sɑ̃s. œ̃ ʒεstə mεʁvεjø, ki sɔfʁə syʁ lɛ̃stɑ̃. sə ki εt- ɛ̃pɔʁtɑ̃, sε sə kil i a dədɑ̃ !
  • Pieds Phonétique : L’Instant Présent

    la=a=sə=mɔ=mɑ̃=mε=mə=kə=ʁə=sɛ̃=ty=ɑ̃=twa=də=la=ʒwa=də=la=pε=nə=də=mɑ̃=də=twa=puʁ=kwa=ε=ty=plɛ̃=də=tʁis=tε=sə=dɥ=a=sə=kə=ty=ɑ̃=tɑ̃=e=vwa=dɑ̃=lε=nu=vεl=lə=ki=tə=ble=se=o=tɑ̃=u=a=ty=dy=plε=ziʁ=a=ε=tʁə=u=ty=tə=tʁu=və=a=vεk=la=kɔ̃=sjɑ̃=sə=də=nə=ʁjɛ̃=pu=vwaʁ=fε=ʁə=plys=kə=sə=kə=ty=fε=puʁ=ʃɑ̃=ʒe=lε=pɑ̃=se=ki=tɑ̃=tu=ʁe=e=ta=ɡʁə=se=e=det=ʁɥi=ze=lε=tjε=nə=ki=tə=fə=zε=ʁε=ve=tɑ̃=pε=ʃɑ̃=da=kɔ̃=pliʁ=dε=zak=tə=də=bɔ̃=te=dɑ̃=ta=pə=ti=tə=sfε=ʁə=pɥis=kə=ty=ε=li=mi=te=ty=nə=pø=ʁjɛ̃=i=fε=ʁə=mε=la=a=lɛ̃s=tɑ̃=te=la=pœʁ=ε=tœ̃=mɔ=tœʁ=ki=ʁu=lə=a=lɑ̃=ɡwa=sə=e=ʁa=lɑ̃=ti=lə=kœʁ=ki=sɑ̃=kʁa=sə=e=a=bi=mə=lε=zaʁ=tε=ʁə=ze=lε=vε=nə=dœ̃=sεʁ=vo=i=ʁi=ɡe=de=tεk=tɑ̃=lε=ze=ʁœʁ=kʁe=ɑ̃=ɛ̃=sεʁ=ti=ty=də=e=bo=ku=dɑ̃k=sje=te=mo=vε=zə=kɔ̃=sε=jε=ʁə=e=tə=fε=de=pʁi=me=o=pwɛ̃=də=su=la=ʒe=tu=sə=ki=ε=fʁys=tʁa=sjɔ̃=mε=ty=ʁεs=tə=lɔb=ʒε=də=fɔ=lə=tɑ̃=ta=sjɔ̃=pɔʁ=tø=zə=də=pʁɔ=blε=mə=ki=nə=tə=sa=tis=fɔ̃=e=tə=lε=sə=ɑ̃=diz=ɡʁa=sə=e=fa=sə=a=dε=tɑ̃=sjɔ̃=su=pi=ʁə=po=zə=ʁεs=pi=ʁə=œ̃=mɔ=tœʁ=ki=sɑ̃=ba=lə=kɔ=mə=ma=si=ta=sjɔ̃=a=vεk=kə=dε=viʁ=ɡy=lə=kɔ=mə=dε=pɔʁ=ti=jɔ̃=ki=fʁε=ne=o=pa=sa=ʒə=sε=tə=siʁ=ky=la=sjɔ̃=a=ʁi=və=ʁa=œ̃=ʒuʁ=o=pwɛ̃=nɔ̃=ʁə=tuʁ=lɛ̃s=tɑ̃=ε=tɛ̃=tɑ̃=ʒi=blə=mε=zil=ε=tœ̃=na=mi=si=ty=nə=ly=ti=li=zə=ze=lə=pʁɑ̃=puʁ=a=ki=il=tə=ɡi=də=puʁ=tɑ̃=la=i=si=mɛ̃=tə=nɑ̃=pa=se=pʁe=zɑ̃=fy=tyʁ=sε=tu=ʒuʁ=zœ̃=pʁe=zɑ̃=il=tə=mɛ̃=tjɛ̃=ɑ̃=fɔʁ=mə=a=vεk=se=ʁe=ni=te=puʁ=nə=ʒa=mε=ʁə=vi=vʁə=lε=ʃo=zə=dy=pa=se=puʁ=œ̃=mε=jœʁ=fy=tyʁ=e=sɑ̃=tʁo=i=pɑ̃=se=si=ty=ʃa=sə=lε=ʃo=zə=ki=tə=sɔ̃=pʁe=zɑ̃=te=puʁ=kə=twa=ty=psi=kɔ=tə=sə=tu=tə=la=ʒuʁ=ne=e=kə=ty=ɡaʁ=də=sεl=lə=ki=tə=fɔ̃=a=vɑ̃=se=vεʁ=sə=ki=ε=ne=se=sε=ʁə=nɔ̃=sə=ki=ε=va=ni=te=ty=ε=syʁ=la=bas=ky=lə=la=ma=ʃi=nə=ɛ̃=vɑ̃=te=puʁ=ε=tʁə=ɑ̃=ne=ki=li=bʁə=ɑ̃=tʁə=pɑ̃=se=e=fε=ʁə=ko=kœ̃=mal=nɛ̃=tεʁ=fε=ʁə=mε=kə=lə=bjɛ̃=sə=pla=sə=o=sɑ̃=tʁə=puʁ=kɔ̃=sεʁ=ve=la=li=ɲə=də=kɔ̃d=ɥi=tə=də=sa=ʒε=sə=ɛ̃=kaʁ=ne=ki=ta=kɔʁ=də=də=vi=vʁə=sɑ̃=za=ni=mo=zi=te=la=spɔ̃=ta=ne=i=te=ʁe=vε=jə=tus=lε=sɑ̃s=œ̃=ʒεs=tə=mεʁ=vε=jø=ki=sɔ=fʁə=syʁ=lɛ̃s=tɑ̃=sə=ki=ε=tɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sε=sə=kil=i=a=də=dɑ̃ 592

Historique des Modifications

02/11/2020 15:30

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/11/2020 18:21Anya

Belles réflexions Respirons, saisissons les joies et les opportunités du moment sans
trop s’encombrer du passé
L’instant nest pas toujours un ami mais si nous réagissons tout de suite nous chassons les ennuis
Belle leçon de vie. Merci

👍
Auteur de Poésie
06/11/2020 00:34Gramo

Une avancée de la phycologie en poésie...bravo; j’aime en voilà une bonne psychothérapie que de venir te lire.

👍
Auteur de Poésie
09/11/2020 11:53Printemps

Très importantes réflexions! Merci du partage!

👍
Auteur de Poésie
13/11/2020 06:47Alejo

" la peur est un moteur qui roule à l’angoisse" magnifique merci une fois de plus pour ton originalité et pour ce beau poème très profond.

👍
Auteur de Poésie
24/11/2020 15:11Âme Perdue

c’est dit avec tant de douceurs j sais pas mais j’imagine ce texte en audio a écouter avc un fond de music douce pr s’évader avc ces belles et sages paroles bravo

👍
Auteur de Poésie
11/01/2021 08:49Lamarque

La douceur imprégne ce poème pour dire que la peur la tristesse ne servent à rien sinon à nous ralentir dans notre spontanéité , nos élans de vie. Ne nous laissons pas encombrer notre esprit par des émissions de catastrophe… ou des idées morbides." Cueillons dés aujourd ’ hui les roses de la vie "

👍