Poème-France.com

Poeme : Gueule D’AngeGueule D’Ange

Devant ton premier sourire
J’ai déposé les armes comme l’a fait vercingétorix
Quand je pense a tes yeux. . les miens deviennent des asterisques
J’ai retrouvé la vie depuis l’amour de ta mére
Moi qui pensais que le bonheur ne pouvait se mesurer
Mes paupiéres se noient dans une mer, tu fais un peu plus de quarante cinq centimétres
Je te tiendrai toujours au chaud, sera toujours au top niveau
Je pourrai même te défendre comme le ferai un Lion
Maman te donne le sein, moi je te donnerai bientôt le biberon
C’est ma berceuse, celle que j’espérai tant pouvoir t’écrire papa n’est pas un chanteur
Pour te dire juste que j’t’aime autant que j’hais déjà celui qui prendra ton cœur
J’ai trouvé tant de fois le bonheur et la joie dans peu de choses
Et c’est en effleurant ta peau que j’ai touché le paradis
Je m’confesse avec mon cœur et mes tripes ! Je crois que tu es ma plus belle prose
La plus jolie c’est toi, merci mon dieu ! C’est moi ton papa !
Comment ne pas parler de ma femme chérie
Qui a fait tant d’effort, autant de compromis
A côté je me sens si p’tit, je l’aime tellement aussi
Elle est la muse de toute ma poésie
Tu lui ressemble
Vous allez si bien ensemble
M’en veut pas si j" pars en sanglots
Ma gueule d’ange…
Mais avoir un enfant c’est trop… Vraiment trop beau !
Airetmyste

PostScriptum


par David D… , lundi 6 août 2012, 18 : 42 ·Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dəvɑ̃ tɔ̃ pʁəmje suʁiʁə
ʒε depoze lεz- aʁmə- kɔmə la fε vεʁsɛ̃ʒetɔʁi
kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a tεz- iø. lε mjɛ̃ dəvjεne dεz- astəʁisk
ʒε ʁətʁuve la vi dəpɥi lamuʁ də ta meʁə
mwa ki pɑ̃sε kə lə bɔnœʁ nə puvε sə məzyʁe
mε popjeʁə sə nwae dɑ̃z- ynə mεʁ, ty fεz- œ̃ pø plys də kaʁɑ̃tə sɛ̃- sɑ̃timetʁə
ʒə tə tjɛ̃dʁε tuʒuʁz- o ʃo, səʁa tuʒuʁz- o tɔp nivo
ʒə puʁʁε mεmə tə defɑ̃dʁə kɔmə lə fəʁε œ̃ ljɔ̃
mamɑ̃ tə dɔnə lə sɛ̃, mwa ʒə tə dɔnəʁε bjɛ̃to lə bibəʁɔ̃
sε ma bεʁsøzə, sεllə kə ʒεspeʁε tɑ̃ puvwaʁ tekʁiʁə papa nε pa œ̃ ʃɑ̃tœʁ
puʁ tə diʁə ʒystə kə ʒtεmə otɑ̃ kə ʒε deʒa səlɥi ki pʁɑ̃dʁa tɔ̃ kœʁ
ʒε tʁuve tɑ̃ də fwa lə bɔnœʁ e la ʒwa dɑ̃ pø də ʃozə
e sεt- ɑ̃n- efləʁɑ̃ ta po kə ʒε tuʃe lə paʁadi
ʒə mkɔ̃fεsə avεk mɔ̃ kœʁ e mε tʁipə ! ʒə kʁwa kə ty ε ma plys bεllə pʁozə
la plys ʒɔli sε twa, mεʁsi mɔ̃ djø ! sε mwa tɔ̃ papa !
kɔmɑ̃ nə pa paʁle də ma famə ʃeʁi
ki a fε tɑ̃ defɔʁ, otɑ̃ də kɔ̃pʁɔmi
a kote ʒə mə sɑ̃s si ptit, ʒə lεmə tεllmɑ̃ osi
εllə ε la myzə də tutə ma pɔezi
ty lɥi ʁəsɑ̃blə
vuz- ale si bjɛ̃ ɑ̃sɑ̃blə
mɑ̃ vø pa si ʒi ɡjmε paʁz- ɑ̃ sɑ̃ɡlo
ma ɡələ dɑ̃ʒə…
mεz- avwaʁ œ̃n- ɑ̃fɑ̃ sε tʁo… vʁεmɑ̃ tʁo bo !