Poème-France.com

Poeme : Nos InitialesNos Initiales

Hier encore, j’allais seule marcher
Là où nous nous aimions tendrement
La première fois comme des enfants,
Dans le parc de notre premier baiser.

L’arbre où tu as gravé notre amour
Se dresse au centre encore à ce jour
Et le restera pour l’éternité.

Je me suis assise sur notre banc
Te souviens-tu devant le lilas blanc ?
Ces fleurs me rappellent notre bonheur
Perdu à jamais après ce malheur.

L’arbre où tu as gravé notre amour
Se dresse au centre encore à ce jour
Et le restera pour l’éternité.

Depuis ta mort je ne fais que pleurer,
Cet accident a brisé notre amour.
Tu es l’homme que mon cœur a aimé,
Tu y seras jusqu’à mon dernier jour.

L’arbre où tu as gravé notre amour
Se dresse au centre encore à ce jour
Et le restera pour l’éternité.
Alyssandre

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

jεʁ ɑ̃kɔʁə, ʒalε sələ maʁʃe
la u nu nuz- εmjɔ̃ tɑ̃dʁəmɑ̃
la pʁəmjεʁə fwa kɔmə dεz- ɑ̃fɑ̃,
dɑ̃ lə paʁk də nɔtʁə pʁəmje bεze.

laʁbʁə u ty a ɡʁave nɔtʁə amuʁ
sə dʁεsə o sɑ̃tʁə ɑ̃kɔʁə a sə ʒuʁ
e lə ʁεstəʁa puʁ letεʁnite.

ʒə mə sɥiz- asizə syʁ nɔtʁə bɑ̃
tə suvjɛ̃ ty dəvɑ̃ lə lila blɑ̃ ?
sε flœʁ mə ʁapεlle nɔtʁə bɔnœʁ
pεʁdy a ʒamεz- apʁε sə malœʁ.

laʁbʁə u ty a ɡʁave nɔtʁə amuʁ
sə dʁεsə o sɑ̃tʁə ɑ̃kɔʁə a sə ʒuʁ
e lə ʁεstəʁa puʁ letεʁnite.

dəpɥi ta mɔʁ ʒə nə fε kə pləʁe,
sεt aksidɑ̃ a bʁize nɔtʁə amuʁ.
ty ε lɔmə kə mɔ̃ kœʁ a εme,
ty i səʁa ʒyska mɔ̃ dεʁnje ʒuʁ.

laʁbʁə u ty a ɡʁave nɔtʁə amuʁ
sə dʁεsə o sɑ̃tʁə ɑ̃kɔʁə a sə ʒuʁ
e lə ʁεstəʁa puʁ letεʁnite.