Poème-France.com

Poeme : NocifNocif

And if a l’indicatif ca donnerai mal
Et si seulement ca brulerai nos secret banal
And if a coup de griffe ca partirai normal
Et si ! a force le temps rend faible
Et si atroce humain feroce et animal
And if you become like a criminal
Et si tous qui est sentimental
Stop sur le canapé tu t’affale
Tous qui est beau rend malade
Les oignons piques
Mais la vie est Nocif
Amoore

PostScriptum

Et toi a quoi tu penses en ce moment ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃d if a lɛ̃dikatif ka dɔnəʁε mal
e si sələmɑ̃ ka bʁyləʁε no sεkʁε banal
ɑ̃d if a ku də ɡʁifə ka paʁtiʁε nɔʁmal
e si ! a fɔʁsə lə tɑ̃ ʁɑ̃ fεblə
e si atʁɔsə ymɛ̃ fəʁɔsə e animal
ɑ̃d if iu bəkɔmə likə a kʁiminal
e si tus ki ε sɑ̃timɑ̃al
stɔp syʁ lə kanape ty tafalə
tus ki ε bo ʁɑ̃ maladə
lεz- ɔɲɔ̃ pik
mε la vi ε nɔsif