Poème-France.com

Poeme : Pour Celui Que JaimePour Celui Que Jaime

Tout ce que je veux le matin
Quand je me reveille ces de te voir
Tout ce que je veux le soir
Quand je mendors ces de te serrer tres fort dans mes bras
Malheureusement rien ne peut arriver
Car pour le moment tu nes pas la
Ces rempli de tristesse que je mendors
La nuit fond sur moi avec son chagrin
Mais comme je ne peu que rever
Je reve de toi, nu, resplendissant
Et de moi petite a coté de ta magnifiance
Jai envie que cela devienne realité
Pour ne pas avoir a pleurer
Jai du plus tant de chose a te dire
Des bonnes sur toi des mauvaise sur moi
Cest uniquement pour te montrer
A quel point tu es aimer
Non pas jai honte
Quoi que par moment
Mais ces surtout que sa me gene
Mais rapelle toi dune chose
Ces que je taime
¤→ßa߀←¤

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tu sə kə ʒə vø lə matɛ̃
kɑ̃ ʒə mə ʁəvεjə sε də tə vwaʁ
tu sə kə ʒə vø lə swaʁ
kɑ̃ ʒə mɑ̃dɔʁ sε də tə seʁe tʁə- fɔʁ dɑ̃ mε bʁa
maləʁøzəmɑ̃ ʁjɛ̃ nə pø aʁive
kaʁ puʁ lə mɔmɑ̃ ty nəs pa la
sε ʁɑ̃pli də tʁistεsə kə ʒə mɑ̃dɔʁ
la nɥi fɔ̃ syʁ mwa avεk sɔ̃ ʃaɡʁɛ̃
mε kɔmə ʒə nə pø kə ʁəve
ʒə ʁəvə də twa, ny, ʁεsplɑ̃disɑ̃
e də mwa pətitə a kɔte də ta maɲifjɑ̃sə
ʒε ɑ̃vi kə səla dəvjεnə ʁəalite
puʁ nə pa avwaʁ a pləʁe
ʒε dy plys tɑ̃ də ʃozə a tə diʁə
dε bɔnə syʁ twa dε movεzə syʁ mwa
sεst ynikəmɑ̃ puʁ tə mɔ̃tʁe
a kεl pwɛ̃ ty ε εme
nɔ̃ pa ʒε ɔ̃tə
kwa kə paʁ mɔmɑ̃
mε sε syʁtu kə sa mə ʒənə
mε ʁapεllə twa dynə ʃozə
sε kə ʒə tεmə