Poème-France.com

Poeme : Pour Toi Mon AmourPour Toi Mon Amour

Dans cette triste vie,
Il n’y a de place que pour toi.
Je ne sert à rien,
Ma vie touche bientôt à sa fin.
Tout le monde se moque de ce que je pense,
Car il ne savent pas la souffrance
Que j’épprouve en moi,
Tant de haine, de tristesse, d’amour et de violence.
Mes pensées sont noires,
Troublent, sans aucun but précis,
C’est normal car personne ne m’apprécie,
Sauf peut-être toi,
Car j’ai confiance en toi, tu tiens le dernier espoir
Qui me guidera et me dira quel chemin prendre.
Mais hélas,
Je crains que toutes ses belles paroles
Ne s’envolent.
Je t’ai écrit cette lettre,
Car j’ai espoir que toi tu puisses comprendre.
Aide-moi à surmonter cette peur
Qui me trahi sans cesse.
Je n’ai trouver,
Que comme moyen d’expression,
Une vulgaire mutilation,
Mais tu as vu, tu ne m’as rien dit.
Alors je crois que la seule solution,
Et de mettre fin à cette souffrance
Qui s’élève tant en moi.
En ce moment, tu lis mon âme,
Ce qu’est ma vie.
Mais je suis désolée, car tu ne pourras pas m’empêcher
Car ce qui est dit
Vient d’être fait.
Mais tu dois savoir une chose,
Tu étais mon seul rayon de soleil
Qui puisse m’apporter bonheur.
Mais toi qui n’est pas si différent,
Tu m’as apporter frayeur.
Dès que tu auras fini de lire
Ce doux récit,
Les larmes vont couler,
Tristesse va apparaître,
Alors tout le monde sera ce qui est arriver à cette pauvre fille,
Que le mal repasser sur le blanc.
L’ange de la mort était venu me voir,
Il m’avait prit la main
Pour que le début soit la fin,
Et pour qu’enfin ma vie soit finie.
Je n’ai fait qu’apaiser ma peine
Qui ne méritait pas d’être vécue
Mais seulement soutenue.
Je tiens à te dire mes dernières paroles,
Je t’aimais par-dessus tout mon amour
Je t’aimerais pour toujours dans l’au-delà.
Les larmes coulent dans tes yeux,
Alors je vais te laisser
Et te dire « adieu ».
Analoser

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɑ̃ sεtə tʁistə vi,
il ni a də plasə kə puʁ twa.
ʒə nə sεʁ a ʁjɛ̃,
ma vi tuʃə bjɛ̃to a sa fɛ̃.
tu lə mɔ̃də sə mɔkə də sə kə ʒə pɑ̃sə,
kaʁ il nə save pa la sufʁɑ̃sə
kə ʒepʁuvə ɑ̃ mwa,
tɑ̃ də-εnə, də tʁistεsə, damuʁ e də vjɔlɑ̃sə.
mε pɑ̃se sɔ̃ nwaʁə,
tʁuble, sɑ̃z- okœ̃ byt pʁesi,
sε nɔʁmal kaʁ pεʁsɔnə nə mapʁesi,
sof pø tεtʁə twa,
kaʁ ʒε kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ twa, ty tjɛ̃ lə dεʁnje εspwaʁ
ki mə ɡidəʁa e mə diʁa kεl ʃəmɛ̃ pʁɑ̃dʁə.
mεz- ela,
ʒə kʁɛ̃ kə tutə sε bεllə paʁɔlə
nə sɑ̃vɔle.
ʒə tε ekʁi sεtə lεtʁə,
kaʁ ʒε εspwaʁ kə twa ty pɥisə kɔ̃pʁɑ̃dʁə.
εdə mwa a syʁmɔ̃te sεtə pœʁ
ki mə tʁai sɑ̃ sεsə.
ʒə nε tʁuve,
kə kɔmə mwajɛ̃ dεkspʁesjɔ̃,
ynə vylɡεʁə mytilasjɔ̃,
mε ty a vy, ty nə ma ʁjɛ̃ di.
alɔʁ ʒə kʁwa kə la sələ sɔlysjɔ̃,
e də mεtʁə fɛ̃ a sεtə sufʁɑ̃sə
ki selεvə tɑ̃ ɑ̃ mwa.
ɑ̃ sə mɔmɑ̃, ty li mɔ̃n- amə,
sə kε ma vi.
mε ʒə sɥi dezɔle, kaʁ ty nə puʁʁa pa mɑ̃pεʃe
kaʁ sə ki ε di
vjɛ̃ dεtʁə fε.
mε ty dwa savwaʁ ynə ʃozə,
ty etε mɔ̃ səl ʁεjɔ̃ də sɔlεj
ki pɥisə mapɔʁte bɔnœʁ.
mε twa ki nε pa si difeʁɑ̃,
ty ma apɔʁte fʁεjœʁ.
dε kə ty oʁa fini də liʁə
sə du ʁesi,
lε laʁmə- vɔ̃ kule,
tʁistεsə va apaʁεtʁə,
alɔʁ tu lə mɔ̃də səʁa sə ki εt- aʁive a sεtə povʁə fijə,
kə lə mal ʁəpase syʁ lə blɑ̃.
lɑ̃ʒə də la mɔʁ etε vəny mə vwaʁ,
il mavε pʁi la mɛ̃
puʁ kə lə deby swa la fɛ̃,
e puʁ kɑ̃fɛ̃ ma vi swa fini.
ʒə nε fε kapεze ma pεnə
ki nə meʁitε pa dεtʁə vekɥ
mε sələmɑ̃ sutənɥ.
ʒə tjɛ̃z- a tə diʁə mε dεʁnjεʁə paʁɔlə,
ʒə tεmε paʁ dəsy tu mɔ̃n- amuʁ
ʒə tεməʁε puʁ tuʒuʁ dɑ̃ lo dəla.
lε laʁmə- kule dɑ̃ tεz- iø,
alɔʁ ʒə vε tə lεse
e tə diʁə « adjø ».