Poème-France.com

Poeme : A Jamais Et Pour Toujours…A Jamais Et Pour Toujours…

A jamais te quitter,
A jamais te mentir,
A jamais te trahir,
Pour toujours te voir sourire.
C’est mon cœur qui te parle de lui meme
Ce sont des journées sans toi qui serait inssuportable
Ce serait ta voix qui manquerait dans ce silence
Ce serait un cœur qui s’aneantirai
Parce que je ne respire que ton air
Que je ne désire que tes baisers
Et que je demande qu’a lire dans tes yeux
Ces sentiments qui sans toi n’existerai meme pas
Une raison de vivre a jamais
Un bonheur que je veux te donner a jamais
Que des larmes je ne voudrais voir a jamais
Mais te promettre de t’aimer sincerement pour toujours
Parce que j’ai pas de mots sur ce que je ressent
Comme j’espere avoir assez de temps pour t’aimer
Que de ces jours et de ses nuits que je veux partager
Sont que dans le but de pouvoir encore et encore t’admirer
Ce sont juste des mots tout droit sorti d’un cœur en fusion
Qui se dechaine au son de ta voix et au contact de tes mains
Qui affole mes mots, mes sens et mon tout mon être entier
Que j’en arriverai a tituber au point d’en devenir coincé
A jamais et pour toujours t’aimer
Que c’est un cercle que j’ai pu tracer
A ton doigt que j’ai delicatement glisser
Pour que tu saches chaque jour a quelqu’un point
Tout mon être entier répondra toujours present
Pour pouvoir seulement recevoir ton amitié
Comme accepter que tu partage une vie a moitié
Une vie que je suis pret a me sacrifier
Pour ton bonheur et cette joie dans ton cœur
Que je serait capable de depasser les heures
A t’offrir ce que mots ne peuvent te donner
A jamais et pour toujours t’aimer…
Ange-Izual

PostScriptum

Voila un petit extrait de ce que peut etre du sentiment en live a chaud et sans retenu.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a ʒamε tə kite,
a ʒamε tə mɑ̃tiʁ,
a ʒamε tə tʁaiʁ,
puʁ tuʒuʁ tə vwaʁ suʁiʁə.
sε mɔ̃ kœʁ ki tə paʁlə də lɥi məmə
sə sɔ̃ dε ʒuʁne sɑ̃ twa ki səʁε ɛ̃sypɔʁtablə
sə səʁε ta vwa ki mɑ̃kəʁε dɑ̃ sə silɑ̃sə
sə səʁε œ̃ kœʁ ki sanəɑ̃tiʁε
paʁsə kə ʒə nə ʁεspiʁə kə tɔ̃n- εʁ
kə ʒə nə deziʁə kə tε bεze
e kə ʒə dəmɑ̃də ka liʁə dɑ̃ tεz- iø
sε sɑ̃timɑ̃ ki sɑ̃ twa nεɡzistəʁε məmə pa
ynə ʁεzɔ̃ də vivʁə a ʒamε
œ̃ bɔnœʁ kə ʒə vø tə dɔne a ʒamε
kə dε laʁmə- ʒə nə vudʁε vwaʁ a ʒamε
mε tə pʁɔmεtʁə də tεme sɛ̃səʁəmɑ̃ puʁ tuʒuʁ
paʁsə kə ʒε pa də mo syʁ sə kə ʒə ʁəse
kɔmə ʒεspəʁə avwaʁ ase də tɑ̃ puʁ tεme
kə də sε ʒuʁz- e də sε nɥi kə ʒə vø paʁtaʒe
sɔ̃ kə dɑ̃ lə byt də puvwaʁ ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə tadmiʁe
sə sɔ̃ ʒystə dε mo tu dʁwa sɔʁti dœ̃ kœʁ ɑ̃ fyzjɔ̃
ki sə dəʃεnə o sɔ̃ də ta vwa e o kɔ̃takt də tε mɛ̃
ki afɔlə mε mo, mε sɑ̃sz- e mɔ̃ tu mɔ̃n- εtʁə ɑ̃tje
kə ʒɑ̃n- aʁivəʁε a titybe o pwɛ̃ dɑ̃ dəvəniʁ kwɛ̃se
a ʒamεz- e puʁ tuʒuʁ tεme
kə sεt- œ̃ sεʁklə kə ʒε py tʁase
a tɔ̃ dwa kə ʒε dəlikatəmɑ̃ ɡlise
puʁ kə ty saʃə ʃakə ʒuʁ a kεlkœ̃ pwɛ̃
tu mɔ̃n- εtʁə ɑ̃tje ʁepɔ̃dʁa tuʒuʁ pʁəze
puʁ puvwaʁ sələmɑ̃ ʁəsəvwaʁ tɔ̃n- amitje
kɔmə aksεpte kə ty paʁtaʒə ynə vi a mwatje
ynə vi kə ʒə sɥi pʁε a mə sakʁifje
puʁ tɔ̃ bɔnœʁ e sεtə ʒwa dɑ̃ tɔ̃ kœʁ
kə ʒə səʁε kapablə də dəpase lεz- œʁ
a tɔfʁiʁ sə kə mo nə pəve tə dɔne
a ʒamεz- e puʁ tuʒuʁ tεme…