Poème-France.com

Poeme : CecileCecile

Et si c’est si commun d’écrire pour elle,
Et si mes rimes ne sont pas nouvelles,
C’est sans facétie que j’écris ceci,
Vous susurrer ô combien j’apprécie,
Sa silhouette si semblable à celle,
D’Aphrodite ou d’une femme sensuelle,
Que chacun souhaite à jamais être sienne,
Afin que tous -elle surtout- sachent ce qui suis,

Je pense à elle si souvent que soixante-six fois sur cent elle me rend sourd du silence de son absence qui je sais suscitera une tristesse intense et persistante me blessant si fort que j’insisterais afin que survienne ma mort.
Arsene

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

e si sε si kɔmœ̃ dekʁiʁə puʁ εllə,
e si mε ʁimə nə sɔ̃ pa nuvεllə,
sε sɑ̃ faseti kə ʒekʁi səsi,
vu syzyʁe o kɔ̃bjɛ̃ ʒapʁesi,
sa siluεtə si sɑ̃blablə a sεllə,
dafʁɔditə u dynə famə sɑ̃sɥεllə,
kə ʃakœ̃ suεtə a ʒamεz- εtʁə sjεnə,
afɛ̃ kə tusz- εllə syʁtu saʃe sə ki sɥi,

ʒə pɑ̃sə a εllə si suvɑ̃ kə swasɑ̃tə si- fwa syʁ sɑ̃t- εllə mə ʁɑ̃ suʁ dy silɑ̃sə də sɔ̃n- absɑ̃sə ki ʒə sε sysitəʁa ynə tʁistεsə ɛ̃tɑ̃sə e pεʁsistɑ̃tə mə blesɑ̃ si fɔʁ kə ʒɛ̃sistəʁεz- afɛ̃ kə syʁvjεnə ma mɔʁ.