Poème-France.com

Poeme : L’Amour PlurielL’Amour Pluriel

Mon amour a moi n’est pas fidéle,
Loin de là. Elle est si belle,
Et moi qui suis fou d’elle,
Pour elle l’amour est pluriel.

Non, ce n’est pas le genre présente,
(Dans son cœur je ne suis pas unique) ,
Mais plutot simple passante,
Elle n’est pas classique.

Le soir lorsqu’elle rentre,
Au lit, elle me raconte,
Des histoires et des contes,
Et me caresse le bas-ventre.

L’homme n’y croit pas,
Mais entend ça voix,
L’enfant ne l’écoute pas,
Mais il y croit.

Au quartier, je suis le con,
Je me suis trop attaché,
J’ai touché le fond,
Voila un amour partagé.
Arthurdylan

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃n- amuʁ a mwa nε pa fidelə,
lwɛ̃ də la. εllə ε si bεllə,
e mwa ki sɥi fu dεllə,
puʁ εllə lamuʁ ε plyʁjεl.

nɔ̃, sə nε pa lə ʒɑ̃ʁə pʁezɑ̃tə,
(dɑ̃ sɔ̃ kœʁ ʒə nə sɥi pa ynikə) ,
mε plyto sɛ̃plə pasɑ̃tə,
εllə nε pa klasikə.

lə swaʁ lɔʁskεllə ʁɑ̃tʁə,
o li, εllə mə ʁakɔ̃tə,
dεz- istwaʁəz- e dε kɔ̃tə,
e mə kaʁεsə lə ba vɑ̃tʁə.

lɔmə ni kʁwa pa,
mεz- ɑ̃tɑ̃ sa vwa,
lɑ̃fɑ̃ nə lekutə pa,
mεz- il i kʁwa.

o kaʁtje, ʒə sɥi lə kɔ̃,
ʒə mə sɥi tʁo ataʃe,
ʒε tuʃe lə fɔ̃,
vwala œ̃n- amuʁ paʁtaʒe.