Poème-France.com

Poeme : Ode À La LuneOde À La Lune

Tu ne souries plus vraiment,
Tu as pâlei si violemment ;
Comme une bougie qu’on soufflerait
Moi qui pensais que j’effleurerai
Ta peau si lisse depuis la terre
Mais pourtant creusée par la misère.

Te souviens-tu de ces nuits blanches à échanger
Nos rêves, doutes, peines et même quelques espoirs,
Ces regards, chacun depuis son monde trop inchangé,
Entourés des petites chandelles stellaires dans le noir.

Mon amie, ma confidente, mon aimée,
Notre amour était trop immense pour se faire
Ma famille, mon innocente, ma moitié,
Il s’est perdu au fin fond de l’univers

Tes reflets blonds reflétant les rayons du soleil,
Ont laissé dans mon sommeille un parfum sans odeur
Comme une absence qui à chaque réveille
Me rappelle que tu ne tourneras plus autour de mon bonheur.

Mon amour je te chante, je te clame,
T’appeler, à rien ne servira,
Tu as sculpté ton nom dans mon âme,
« Lune » je ne t’oublierai pas.
Plumedepierre

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty nə suʁi plys vʁεmɑ̃,
ty a palε si vjɔlamɑ̃,
kɔmə ynə buʒi kɔ̃ sufləʁε
mwa ki pɑ̃sε kə ʒefləʁəʁε
ta po si lisə dəpɥi la teʁə
mε puʁtɑ̃ kʁøze paʁ la mizεʁə.

tə suvjɛ̃ ty də sε nɥi blɑ̃ʃəz- a eʃɑ̃ʒe
no ʁεvə, dutə, pεnəz- e mεmə kεlkz- εspwaʁ,
sε ʁəɡaʁd, ʃakœ̃ dəpɥi sɔ̃ mɔ̃də tʁo ɛ̃ʃɑ̃ʒe,
ɑ̃tuʁe dε pətitə ʃɑ̃dεllə stεllεʁə dɑ̃ lə nwaʁ.

mɔ̃n- ami, ma kɔ̃fidɑ̃tə, mɔ̃n- εme,
nɔtʁə amuʁ etε tʁo imɑ̃sə puʁ sə fεʁə
ma famijə, mɔ̃n- inɔsɑ̃tə, ma mwatje,
il sε pεʁdy o fɛ̃ fɔ̃ də lynive

tε ʁəflε blɔ̃ ʁəfletɑ̃ lε ʁεjɔ̃ dy sɔlεj,
ɔ̃ lεse dɑ̃ mɔ̃ sɔmεjə œ̃ paʁfœ̃ sɑ̃z- ɔdœʁ
kɔmə ynə absɑ̃sə ki a ʃakə ʁevεjə
mə ʁapεllə kə ty nə tuʁnəʁa plysz- otuʁ də mɔ̃ bɔnœʁ.

mɔ̃n- amuʁ ʒə tə ʃɑ̃tə, ʒə tə klamə,
tapəle, a ʁjɛ̃ nə sεʁviʁa,
ty a skylpte tɔ̃ nɔ̃ dɑ̃ mɔ̃n- amə,
« lynə » ʒə nə tubljəʁε pa.