Poème-France.com

Poeme : Tu Es Mort Et C’Est De Ma Faute.Tu Es Mort Et C’Est De Ma Faute.

On c’est rencontré un samedi soir,
Nous avions vécu une belle histoire.
J’etais si bien avec toi,
On s’aimait si fort.

Nous nous étions dit que rien ne pourrait nous séparer.
Pas meme la mort.
Ma vie etait merveilleuse grace a toi,
C’est toi qui faisais ma joie.

Mais un soir,
Apres une dispute, tu m’a dit que c etait finit.
Quand tu m’as dit que c’etait terminé,
Tu m’as achevé.

J’avais tout perdu,
Ma vie etait fichu.
Sans toi j’etais perdu,
Nous, qui nous nous aimions tant.

J’ouvrit ma fenetre,
J’etait la, entrain de regarder le vide.
Puis tout d’un coup je sentis une main.
C’etait toi, tu me disais que tu ne pouvais pas vivre sans moi.

Je me suis sentis si heureuse,
Nous allions pouvoir recommencé tout a zéros.
On c’est embrassé,
On c’est enlacé.

Nous etions si heureux.
Nos deux corps faisait qu’un.
Je sentais ta présence.
Nous etions la tout les deux.

Puis le cauchemar commenca,
Tu perdas équilibre,
Tu tomba en hurlant je t’m.
Je fermit les yx, j’avais peur.

Je n’ai meme pas pu te sauver,
J’ouvrit mes yx, ton corps etait la, allongé.
Couvert de sang,
Je voulu te rejoindre mais ma mere est arrivé a temps et ma pris dans ses bras.

C’est a ce moment que je compris que j’avais tout perdu,
Ma vie ne sera plus la meme.
Tout les jours je pense a toi, le soir je vois sur mes mains ton sang. je ne pourrais plus aimer.
Je t’es tué, toi l’homme que j’aimais.
(U)Aurore

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃ sε ʁɑ̃kɔ̃tʁe œ̃ samədi swaʁ,
nuz- avjɔ̃ veky ynə bεllə istwaʁə.
ʒətε si bjɛ̃ avεk twa,
ɔ̃ sεmε si fɔʁ.

nu nuz- esjɔ̃ di kə ʁjɛ̃ nə puʁʁε nu sepaʁe.
pa məmə la mɔʁ.
ma vi ətε mεʁvεjøzə ɡʁasə a twa,
sε twa ki fəzε ma ʒwa.

mεz- œ̃ swaʁ,
apʁəz- ynə dispytə, ty ma di kə se ətε fini.
kɑ̃ ty ma di kə sətε tεʁmine,
ty ma aʃəve.

ʒavε tu pεʁdy,
ma vi ətε fiʃy.
sɑ̃ twa ʒətε pεʁdy,
nu, ki nu nuz- εmjɔ̃ tɑ̃.

ʒuvʁi ma fənεtʁə,
ʒətε la, ɑ̃tʁɛ̃ də ʁəɡaʁde lə vidə.
pɥi tu dœ̃ ku ʒə sɑ̃tiz- ynə mɛ̃.
sətε twa, ty mə dizε kə ty nə puvε pa vivʁə sɑ̃ mwa.

ʒə mə sɥi sɑ̃ti si œʁøzə,
nuz- aljɔ̃ puvwaʁ ʁəkɔmɑ̃se tut- a zeʁo.
ɔ̃ sεt- ɑ̃bʁase,
ɔ̃ sεt- ɑ̃lase.

nuz- əsjɔ̃ si œʁø.
no dø kɔʁ fəzε kœ̃.
ʒə sɑ̃tε ta pʁezɑ̃sə.
nuz- əsjɔ̃ la tu lε dø.

pɥi lə koʃəmaʁ kɔmɑ̃ka,
ty pεʁdaz- ekilibʁə,
ty tɔ̃ba ɑ̃n- yʁlɑ̃ ʒə tməsjø
ʒə fεʁmi lεz- iks, ʒavε pœʁ.

ʒə nε məmə pa py tə sove,
ʒuvʁi mεz- iks, tɔ̃ kɔʁz- ətε la, alɔ̃ʒe.
kuvεʁ də sɑ̃,
ʒə vuly tə ʁəʒwɛ̃dʁə mε ma məʁə εt- aʁive a tɑ̃z- e ma pʁi dɑ̃ sε bʁa.

sεt- a sə mɔmɑ̃ kə ʒə kɔ̃pʁi kə ʒavε tu pεʁdy,
ma vi nə səʁa plys la məmə.
tu lε ʒuʁ ʒə pɑ̃sə a twa, lə swaʁ ʒə vwa syʁ mε mɛ̃ tɔ̃ sɑ̃. ʒə nə puʁʁε plysz- εme.
ʒə tε tye, twa lɔmə kə ʒεmε.