Poème-France.com

Poeme : Mourir D AmourMourir D Amour

J irais d écrocher les étoiles
Comme un ange, je mettrais les voiles
Ou dans mes réves je te voie
Tout prés de la lune on se carresse du bout des doigts
Je te retrouve dans le ciel
Dans mes réves tout semble éternel
Il n y a plus que toi et moi
Je te regarde et tu me vois
Mourir d amour dans l éternel
Dans un océan de lumiére
Ou les étoiles quident mes pas
Pour te retrouver ou je ne sait pas
Mourir d amour dans l éternel
Guide mes pas pour te retrouver
J ai tellement besoin de t aimer
Pour vivre sans toi la journée
Je pris tous les soirs tout les dieux
Pour qu il me laisse te voir un peu
Au paradis des milles cieux
Si loin de moi, si loin de toi
J entend ta voix tout prés de moi
J ai besoin de te retrouver
Dans cette immence éternité
Pour continuer le jour sans toi
Tu es ma vie, tu es mon roi

Chris Bonnery
Chris Bonnery

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒi iʁε de ekʁoʃe lεz- etwalə
kɔmə œ̃n- ɑ̃ʒə, ʒə mεtʁε lε vwalə
u dɑ̃ mε ʁevə ʒə tə vwa
tu pʁe də la lynə ɔ̃ sə kaʁεsə dy bu dε dwa
ʒə tə ʁətʁuvə dɑ̃ lə sjεl
dɑ̃ mε ʁevə tu sɑ̃blə etεʁnεl
il εn i a plys kə twa e mwa
ʒə tə ʁəɡaʁdə e ty mə vwa
muʁiʁ de amuʁ dɑ̃ εl etεʁnεl
dɑ̃z- œ̃n- ɔseɑ̃ də lymjeʁə
u lεz- etwalə kide mε pa
puʁ tə ʁətʁuve u ʒə nə sε pa
muʁiʁ de amuʁ dɑ̃ εl etεʁnεl
ɡidə mε pa puʁ tə ʁətʁuve
ʒi ε tεllmɑ̃ bəzwɛ̃ də te εme
puʁ vivʁə sɑ̃ twa la ʒuʁne
ʒə pʁi tus lε swaʁ tu lε djø
puʁ k il mə lεsə tə vwaʁ œ̃ pø
o paʁadi dε milə sjø
si lwɛ̃ də mwa, si lwɛ̃ də twa
ʒi ɑ̃tɑ̃ ta vwa tu pʁe də mwa
ʒi ε bəzwɛ̃ də tə ʁətʁuve
dɑ̃ sεtə imɑ̃sə etεʁnite
puʁ kɔ̃tinɥe lə ʒuʁ sɑ̃ twa
ty ε ma vi, ty ε mɔ̃ ʁwa

kʁi bɔnəʁi