Poème-France.com

Poeme : Mal De CoeurMal De Coeur

Tu me dis les mots qui me calment mais tu ne sais pas m’écouter
Tu fais les gestes que j’attends mais tu ne sais pas me regarder
Tu penses tout savoir, tu crois tout voir
Mais tu te laisse conduire, par ces règles si futiles.
Loin de mes rêves la vie n’est pa utile,
Le mal être se ressent mais sans y faire fasse
Tu pars en attendand que l’amour se défasse.
Chaque jour qu passe la vie me deçois
Pourquoi cette déprime au cœur de sois ?
Alors que je devrais voir la vie en rose.
Plus rien ne me plais, ma vie est sur pose
Je ne reconnais plus rien et toi tu n’est pas là
Tu crois me soutenir en passant par là
Mais je continue ma route sans toi.
Moi ici, et toilà bas, sans moi
Nos chemins se sont perdus
Mon but a disparus.
Je ne sais plus quoi faire, ni où aller
Mon âme s’est envolée
Mon cœur aveugle attend que tu reviennes
Pour te montrer qu’il t’aime
Dans les sentiers étroits où je me suis égaré
Le temps s’est arrêté à jamais
Les branches m’écorchent une à une
Entre paradis et enfer je bascule
Tu as cessé de penser à moi
Tu as cesser de prendre soin de moi
Les apparences sont trompeuses
Sauras tu simplement le voir ?
Babel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty mə di lε mo ki mə kalme mε ty nə sε pa mekute
ty fε lε ʒεstə kə ʒatɑ̃ mε ty nə sε pa mə ʁəɡaʁde
ty pɑ̃sə tu savwaʁ, ty kʁwa tu vwaʁ
mε ty tə lεsə kɔ̃dɥiʁə, paʁ sε ʁεɡlə si fytilə.
lwɛ̃ də mε ʁεvə la vi nε pa ytilə,
lə mal εtʁə sə ʁəse mε sɑ̃z- i fεʁə fasə
ty paʁz- ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ kə lamuʁ sə defasə.
ʃakə ʒuʁ k pasə la vi mə dəswa
puʁkwa sεtə depʁimə o kœʁ də swa ?
alɔʁ kə ʒə dəvʁε vwaʁ la vi ɑ̃ ʁozə.
plys ʁjɛ̃ nə mə plε, ma vi ε syʁ pozə
ʒə nə ʁəkɔnε plys ʁjɛ̃ e twa ty nε pa la
ty kʁwa mə sutəniʁ ɑ̃ pasɑ̃ paʁ la
mε ʒə kɔ̃tinɥ ma ʁutə sɑ̃ twa.
mwa isi, e twala ba, sɑ̃ mwa
no ʃəmɛ̃ sə sɔ̃ pεʁdys
mɔ̃ byt a dispaʁys.
ʒə nə sε plys kwa fεʁə, ni u ale
mɔ̃n- amə sεt- ɑ̃vɔle
mɔ̃ kœʁ avøɡlə atɑ̃ kə ty ʁəvjεnə
puʁ tə mɔ̃tʁe kil tεmə
dɑ̃ lε sɑ̃tjez- etʁwaz- u ʒə mə sɥiz- eɡaʁe
lə tɑ̃ sεt- aʁεte a ʒamε
lε bʁɑ̃ʃə mekɔʁʃe ynə a ynə
ɑ̃tʁə paʁadiz- e ɑ̃fe ʒə baskylə
ty a sese də pɑ̃se a mwa
ty a sese də pʁɑ̃dʁə swɛ̃ də mwa
lεz- apaʁɑ̃sə sɔ̃ tʁɔ̃pøzə
soʁa ty sɛ̃pləmɑ̃ lə vwaʁ ?

Il n'a aucune proposition de lecture pour le moment.