Poème-France.com

Poeme : Au LargeAu Large

J’ai receuilli l’écume
Au creu de ma main,
Porté le sel de l’eau
Au cœur de mes lévres.

De l’improbable, naquit
Le parfum de ta peau.

J’ai confié aux embruns
Ma trop longue solitude,
Defié le large de mes rêves.

Du sang qui s’échappe,
Perla ma douleur.

Jai abandonné mon corps
Aux vagues désabusées,
Et perdu de vue ton regard
Empli de cette haine
Dans la quelle je me noie
Et m’ennivre encore.
Bbvicou

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε ʁəsœji lekymə
o kʁø də ma mɛ̃,
pɔʁte lə sεl də lo
o kœʁ də mε levʁə.

də lɛ̃pʁɔbablə, naki
lə paʁfœ̃ də ta po.

ʒε kɔ̃fje oz- ɑ̃bʁœ̃
ma tʁo lɔ̃ɡ sɔlitydə,
dəfje lə laʁʒə də mε ʁεvə.

dy sɑ̃ ki seʃapə,
pεʁla ma dulœʁ.

ʒε abɑ̃dɔne mɔ̃ kɔʁ
o vaɡ dezabyze,
e pεʁdy də vɥ tɔ̃ ʁəɡaʁ
ɑ̃pli də sεtə-εnə
dɑ̃ la kεllə ʒə mə nwa
e mεnivʁə ɑ̃kɔʁə.