Poème-France.com

Poeme : Larmes De PeurLarmes De Peur

J’ai en moi une boule,
Une boule de larmes
Qui m’inonde de désespoir et me désarme,
J’ai peur que d’un seul coup tout s’écroule.
Ce trop plein, je n’arrive pas à l’évacuer
Et ceci pèse sur mon pauvre cœur
Qui lentement se meurt,
Je ressens cette froideur et je ne peux me réchauffer.
Meurtrie par un silence parfois incompris
Qui envahie mon être et ma vie,
Inquiète par ce qui me passe par la tête
Et cette triste rengaine,
Je n’ose affronter ma peine
Qui me lance et m’entête.
Bibouille

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε ɑ̃ mwa ynə bulə,
ynə bulə də laʁmə
ki minɔ̃də də dezεspwaʁ e mə dezaʁmə,
ʒε pœʁ kə dœ̃ səl ku tu sekʁulə.
sə tʁo plɛ̃, ʒə naʁivə pa a levakɥe
e səsi pεzə syʁ mɔ̃ povʁə kœʁ
ki lɑ̃təmɑ̃ sə məʁ,
ʒə ʁəsɛ̃ sεtə fʁwadœʁ e ʒə nə pø mə ʁeʃofe.
məʁtʁi paʁ œ̃ silɑ̃sə paʁfwaz- ɛ̃kɔ̃pʁi
ki ɑ̃vai mɔ̃n- εtʁə e ma vi,
ɛ̃kjεtə paʁ sə ki mə pasə paʁ la tεtə
e sεtə tʁistə ʁɑ̃ɡεnə,
ʒə nozə afʁɔ̃te ma pεnə
ki mə lɑ̃sə e mɑ̃tεtə.