Poème-France.com

Poeme : Tu M’As Jetté Un SortTu M’As Jetté Un Sort

J’ai l’imprression que sans le savoir,
Tu m’as jetté un sort,
Et si pour essayer de t’oublier je redouble d’effort,
Tu hantes encore plus mes pensées,
Partout où je regarde tu y es,
Mes rêves t’appartiennes,
Même mon âme est tienne,
Je ne m’attendais pas,
A tomber amoureuse de toi,
C’est mon destin,
Et cette fois je préfère ne pas lui forcer la main,
Et continuer à rêver,
Qu’on va s’aimer
Biloute57

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə sɑ̃ lə savwaʁ,
ty ma ʒεte œ̃ sɔʁ,
e si puʁ esεje də tublje ʒə ʁədublə defɔʁ,
ty-ɑ̃təz- ɑ̃kɔʁə plys mε pɑ̃se,
paʁtu u ʒə ʁəɡaʁdə ty i ε,
mε ʁεvə tapaʁtjεnə,
mεmə mɔ̃n- amə ε tjεnə,
ʒə nə matɑ̃dε pa,
a tɔ̃be amuʁøzə də twa,
sε mɔ̃ dεstɛ̃,
e sεtə fwa ʒə pʁefεʁə nə pa lɥi fɔʁse la mɛ̃,
e kɔ̃tinɥe a ʁεve,
kɔ̃ va sεme