Poème-France.com

Poeme : Meilleure Solution. . Tourner La Page ! !Meilleure Solution. . Tourner La Page ! !

Cela fait longtemps que tu m’as laissée
Et toutes ces images dans ma tête, restent gravés
Je ne peux me relever
Car toutes les larmes sur moi m’ont écrasée

Je pensais que j’avais réussi à t’oublier
Mais lorsque j’ai ouvert la porte du passé
J’ai vu que je m’avais trompé
Pour moi, tu es toujours mon petit trésor, celui que je vais toujours adorer

Chaque fois que je redécouvre ce que veut dire aimer
Je n’ai pas la force d’embarquer dans cette nouvelle relation
Car pour toi, j’ai encore trop d’émotions
Alors je refuse et je me retrouver encore avec cette tristesse que je ne peux chasser

Pourquoi est-ce si dur
De laisser partir le passé, pour aller vers le futur ?
Toi tu es déjà dans les bras d’une autre demoiselle
Moi, je suis toujours à la recherche d’une autre vie aussi belle

Personne ne pourra te remplacer
Tu était unique, mon seul amour
Celui qui me faisais sourire aux mauvais jours
Maintenant, pour toi, je ne fais que pleurer

J’essais d’oublier tous les beaux moments qu’on a passé
Mais c’est plus dur que je ne l’aurais pensé
Je n’arrête pas de rêver
Qu’un jour tu prendras ma main et me dira que tu n’arrêteras jamais de m’aimer

J’attends toujours ce moment comme une petite fille sage
Mais il serait temps que j’arrête de penser a cet espoir et que je tourne la page…
°*°Bizounne°*°

PostScriptum

dur parfois lamour. .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

səla fε lɔ̃tɑ̃ kə ty ma lεse
e tutə sεz- imaʒə dɑ̃ ma tεtə, ʁεste ɡʁave
ʒə nə pø mə ʁələve
kaʁ tutə lε laʁmə- syʁ mwa mɔ̃ ekʁaze

ʒə pɑ̃sε kə ʒavε ʁeysi a tublje
mε lɔʁskə ʒε uvεʁ la pɔʁtə dy pase
ʒε vy kə ʒə mavε tʁɔ̃pe
puʁ mwa, ty ε tuʒuʁ mɔ̃ pəti tʁezɔʁ, səlɥi kə ʒə vε tuʒuʁz- adɔʁe

ʃakə fwa kə ʒə ʁədekuvʁə sə kə vø diʁə εme
ʒə nε pa la fɔʁsə dɑ̃baʁke dɑ̃ sεtə nuvεllə ʁəlasjɔ̃
kaʁ puʁ twa, ʒε ɑ̃kɔʁə tʁo demɔsjɔ̃
alɔʁ ʒə ʁəfyzə e ʒə mə ʁətʁuve ɑ̃kɔʁə avεk sεtə tʁistεsə kə ʒə nə pø ʃase

puʁkwa ε sə si dyʁ
də lεse paʁtiʁ lə pase, puʁ ale vεʁ lə fytyʁ ?
twa ty ε deʒa dɑ̃ lε bʁa dynə otʁə dəmwazεllə
mwa, ʒə sɥi tuʒuʁz- a la ʁəʃεʁʃə dynə otʁə vi osi bεllə

pεʁsɔnə nə puʁʁa tə ʁɑ̃plase
ty etε ynikə, mɔ̃ səl amuʁ
səlɥi ki mə fəzε suʁiʁə o movε ʒuʁ
mɛ̃tənɑ̃, puʁ twa, ʒə nə fε kə pləʁe

ʒesε dublje tus lε bo mɔmɑ̃ kɔ̃n- a pase
mε sε plys dyʁ kə ʒə nə loʁε pɑ̃se
ʒə naʁεtə pa də ʁεve
kœ̃ ʒuʁ ty pʁɑ̃dʁa ma mɛ̃ e mə diʁa kə ty naʁεtəʁa ʒamε də mεme

ʒatɑ̃ tuʒuʁ sə mɔmɑ̃ kɔmə ynə pətitə fijə saʒə
mεz- il səʁε tɑ̃ kə ʒaʁεtə də pɑ̃se a sεt εspwaʁ e kə ʒə tuʁnə la paʒə…