Poème-France.com

Poeme : Je Fonce… Peu Importe…Je Fonce… Peu Importe…

Suis-je en train de me faire souffrir
Ou d’essayer de retrouver l’envie de ne plus mourir
Dans tes bras je suis si bien
Hélas ! loin de toi je ne suis plus rien

Je ne peux tout te donner
Puisqu’un jour ou l’autre je devrai m’en aller
Mais je ne veux pas t’abandonner
Seulement garder ce souvenir bien ancré

Avec comme seul espoir
Attendre le second soir
Où nous pourrons recommencer à nous embrasser
Et pendant de longs instant de silence, nous enlacer

Avec toi, un rien me fait sourire
J’ai enfin retrouver le bonheur de vivre
Mais des fois, j’ai le goût de pleurer
Et rien ne vient l’expliker

C’est si bizarre ce qui se passe dans mon cœur
Trop souvent j’ai envier d’arrêter parce que ça me fait trop peur
Mais alors, je me rapelle tout l’amour que j’ai pour toi
Et d’un seul coup, j’éloigne toute cette mauvaise foi que j’ai en moi

Je ne connais peut-être pas trop bien ce que je ressens
Mais je ne veux pas que notre relation s’arrête maintenant…
°*°Bizounne°*°

PostScriptum

Ne vous laissez pas anéantir par le pouvoir l’amour. . un autre viendra vous rendre le bonheur de vivre ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sɥi ʒə ɑ̃ tʁɛ̃ də mə fεʁə sufʁiʁ
u desεje də ʁətʁuve lɑ̃vi də nə plys muʁiʁ
dɑ̃ tε bʁa ʒə sɥi si bjɛ̃
ela ! lwɛ̃ də twa ʒə nə sɥi plys ʁjɛ̃

ʒə nə pø tu tə dɔne
pɥiskœ̃ ʒuʁ u lotʁə ʒə dəvʁε mɑ̃n- ale
mε ʒə nə vø pa tabɑ̃dɔne
sələmɑ̃ ɡaʁde sə suvəniʁ bjɛ̃ ɑ̃kʁe

avεk kɔmə səl εspwaʁ
atɑ̃dʁə lə səɡɔ̃ swaʁ
u nu puʁʁɔ̃ ʁəkɔmɑ̃se a nuz- ɑ̃bʁase
e pɑ̃dɑ̃ də lɔ̃ɡz- ɛ̃stɑ̃ də silɑ̃sə, nuz- ɑ̃lase

avεk twa, œ̃ ʁjɛ̃ mə fε suʁiʁə
ʒε ɑ̃fɛ̃ ʁətʁuve lə bɔnœʁ də vivʁə
mε dε fwa, ʒε lə ɡu də pləʁe
e ʁjɛ̃ nə vjɛ̃ lεksplike

sε si bizaʁə sə ki sə pasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
tʁo suvɑ̃ ʒε ɑ̃vje daʁεte paʁsə kə sa mə fε tʁo pœʁ
mεz- alɔʁ, ʒə mə ʁapεllə tu lamuʁ kə ʒε puʁ twa
e dœ̃ səl ku, ʒelwaɲə tutə sεtə movεzə fwa kə ʒε ɑ̃ mwa

ʒə nə kɔnε pø tεtʁə pa tʁo bjɛ̃ sə kə ʒə ʁəsɛ̃
mε ʒə nə vø pa kə nɔtʁə ʁəlasjɔ̃ saʁεtə mɛ̃tənɑ̃…