Poème-France.com

Poeme : La JoieLa Joie

Quand les nappes sont posés et que le vin brille dans
Les yeux des filles, je suis annimée telle une marionnette…
Tu me manipules, tu me désarticules, mes fils s’entremmêlent
Par des chemins de tables et comme un chef qui dirige une oeuvre
Je change tes éclats de rire en note de musique
Pour faire battre des mains.
Une fête, des amis, un belle matinée et tous
Ses jours pleins de quelques choses.
C’est une sensation de plaisir sans possession,
Sauf de disposer de tes rires et de ta bonne humeur.
Tu m’entraines et je me réjouis.
Et chaque fois que ton ennemi viendra me visiter,
J’allumerai un feu de joie, je le nourrirai de musique
Enjoué, de ruban et plein de toi.
Et c’est sans fin que je rapprocherai les tisons, que
J’implorerai les Dieux du vent,
Pour attiser ta flamme encore et encore
Juste pour tressaillir un instant.
Mehdyline

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ lε napə sɔ̃ pozez- e kə lə vɛ̃ bʁijə dɑ̃
lεz- iø dε fijə, ʒə sɥiz- anime tεllə ynə maʁjɔnεtə…
ty mə manipylə, ty mə dezaʁtikylə, mε fis sɑ̃tʁɑ̃mεle
paʁ dε ʃəmɛ̃ də tabləz- e kɔmə œ̃ ʃεf ki diʁiʒə ynə œvʁə
ʒə ʃɑ̃ʒə tεz- ekla də ʁiʁə ɑ̃ nɔtə də myzikə
puʁ fεʁə batʁə dε mɛ̃.
ynə fεtə, dεz- ami, œ̃ bεllə matine e tus
sε ʒuʁ plɛ̃ də kεlk ʃozə.
sεt- ynə sɑ̃sasjɔ̃ də plεziʁ sɑ̃ pɔsesjɔ̃,
sof də dispoze də tε ʁiʁəz- e də ta bɔnə ymœʁ.
ty mɑ̃tʁεnəz- e ʒə mə ʁeʒui.
e ʃakə fwa kə tɔ̃n- εnəmi vjɛ̃dʁa mə vizite,
ʒalyməʁε œ̃ fø də ʒwa, ʒə lə nuʁʁiʁε də myzikə
ɑ̃ʒue, də ʁybɑ̃ e plɛ̃ də twa.
e sε sɑ̃ fɛ̃ kə ʒə ʁapʁoʃəʁε lε tizɔ̃, kə
ʒɛ̃plɔʁəʁε lε djø dy vɑ̃,
puʁ atize ta flamə ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
ʒystə puʁ tʁesajiʁ œ̃n- ɛ̃stɑ̃.