Poème-France.com

Poeme : La Philosophie, Etre De La VieLa Philosophie, Etre De La Vie

Une vie se comprend
Une vie se ressens
Une vie s’entreprend
Une vie se sent
Mais qu’adeviendra t-il
Lorsqu’elle aura disparut
Nous laissant en péril
D’une mort accrut
Elle se tue
Elle s’éfface
Partant avec ses moments vécus
Elle se dépasse
Ont ne veut plus d’elle
Car on préfére ricaner
En gagnant son oseille
Et la chassée a coup de supériorité
Elle est faite pour « nous »
« Nous » ne la voulons pas
Du coup elle se dissout
Laissant nos chaires en appat
A une inconscience absolu
Ou tout ce qui nous importera
Est d’absorber un rien voulut
Qui nous emportera
+(C+R+O+W)+(S)(S)(S)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə vi sə kɔ̃pʁɑ̃
ynə vi sə ʁəsɛ̃
ynə vi sɑ̃tʁəpʁɑ̃
ynə vi sə sɑ̃
mε kadəvjɛ̃dʁa te il
lɔʁskεllə oʁa dispaʁy
nu lεsɑ̃ ɑ̃ peʁil
dynə mɔʁ akʁy
εllə sə tɥ
εllə sefasə
paʁtɑ̃ avεk sε mɔmɑ̃ vekys
εllə sə depasə
ɔ̃ nə vø plys dεllə
kaʁ ɔ̃ pʁefeʁə ʁikane
ɑ̃ ɡaɲɑ̃ sɔ̃n- ozεjə
e la ʃase a ku də sypeʁjɔʁite
εllə ε fεtə puʁ « nus »
« nus » nə la vulɔ̃ pa
dy ku εllə sə disu
lεsɑ̃ no ʃεʁəz- ɑ̃n- apa
a ynə ɛ̃kɔ̃sjɑ̃sə absɔly
u tu sə ki nuz- ɛ̃pɔʁtəʁa
ε dabsɔʁbe œ̃ ʁjɛ̃ vuly
ki nuz- ɑ̃pɔʁtəʁa