Poème-France.com

Poeme : La Foret, Ame De BeautéLa Foret, Ame De Beauté

La foret m’accueille de sa beauté
Je rentre pour comprendre sa légéreté
Chemins me guidant, je trébuchais d’envies
Enfin arrivé à la fin d’un parcours infini
Je pris le chemin sans chemin
Où tout n’est que aléatoire, comptant sur mon destin
Ce que je vit était merveilleux
Tant de nature, tant de grace à mes yeux
Rien n’était touché, avait une place éphémere
Ephémère pas par l’homme, mais par la terre
Tant de vie s’y dégageait
Aucune formule chimique n’y apparaissait
Aucun animaux ne me craignait
Découvrant tout ainsi avec moi, son opposé
Me créant une complicité avec la nature
Pour qu’elle me protège à mesure…
Tant d’air à respirer profondément
Livré par des êtres verts, familièrement vivants
Me berçait de leur connaissance
Me touchant tant dans l’enfance
Ainsi ce terrain si sauvage
Je l’applaudit avec fort avantage
Et maintenant, même dans l’urbanisme
Je ne peut la polluée, contre ce fascisime
+(C+R+O+W)+(S)(S)(S)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la fɔʁε makœjə də sa bote
ʒə ʁɑ̃tʁə puʁ kɔ̃pʁɑ̃dʁə sa leʒeʁəte
ʃəmɛ̃ mə ɡidɑ̃, ʒə tʁebyʃε dɑ̃vi
ɑ̃fɛ̃ aʁive a la fɛ̃ dœ̃ paʁkuʁz- ɛ̃fini
ʒə pʁi lə ʃəmɛ̃ sɑ̃ ʃəmɛ̃
u tu nε kə aleatwaʁə, kɔ̃tɑ̃ syʁ mɔ̃ dεstɛ̃
sə kə ʒə vit etε mεʁvεjø
tɑ̃ də natyʁə, tɑ̃ də ɡʁasə a mεz- iø
ʁjɛ̃ netε tuʃe, avε ynə plasə efeməʁə
εfemεʁə pa paʁ lɔmə, mε paʁ la teʁə
tɑ̃ də vi si deɡaʒε
okynə fɔʁmylə ʃimikə ni apaʁεsε
okœ̃ animo nə mə kʁεɲε
dekuvʁɑ̃ tut- ɛ̃si avεk mwa, sɔ̃n- ɔpoze
mə kʁeɑ̃ ynə kɔ̃plisite avεk la natyʁə
puʁ kεllə mə pʁɔtεʒə a məzyʁə…
tɑ̃ dεʁ a ʁεspiʁe pʁɔfɔ̃demɑ̃
livʁe paʁ dεz- εtʁə- vεʁ, familjεʁəmɑ̃ vivɑ̃
mə bεʁsε də lœʁ kɔnεsɑ̃sə
mə tuʃɑ̃ tɑ̃ dɑ̃ lɑ̃fɑ̃sə
ɛ̃si sə teʁɛ̃ si sovaʒə
ʒə laplodi avεk fɔʁ avɑ̃taʒə
e mɛ̃tənɑ̃, mεmə dɑ̃ lyʁbanismə
ʒə nə pø la pɔlye, kɔ̃tʁə sə fasizimə