Poème-France.com

Poeme : Jeune Fille Délaissée Du TempsJeune Fille Délaissée Du Temps

Oh toi jeune fille s’engoufrant dans l’inquiétude
Oh toi jeune fille à larmes de sang
Restant là, morte de quiétude
Ne savant plus aller de l’avant
Oh toi fillette qui se nuit
Oh toi dont la vie t’as abbatue
Dont le préluge retient tes ennuis
Te menant à éclater, comme un obus
Oh toi douce fille, prise d’une érrance nocturne
Oh toi dont la lune cache ton soleil
Dont le temps te rend si taciturne
Où t’as vie t’offre une joie sans veille
Pourquoi ton cœur doit etre si saignant ?
Pourquoi tes yeux sont embaumés par la tristesse ?
Tout cela est si insignifiant
Mais offre en toi une certaine sagesse
Je veux que toute ton âme déchu
Tout ton corps abandoné du temps
Puisse avoir compris et avoir lut
Cette petite phrase te reconnaissant :

« Toute la sueur de ma haine de ce monde perdu,
Coule dans ta peine ainsi répendu »
+(C+R+O+W)+(S)(S)(S)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ twa ʒənə fijə sɑ̃ɡufʁɑ̃ dɑ̃ lɛ̃kjetydə
ɔ twa ʒənə fijə a laʁmə- də sɑ̃
ʁεstɑ̃ la, mɔʁtə də kjetydə
nə savɑ̃ plysz- ale də lavɑ̃
ɔ twa fijεtə ki sə nɥi
ɔ twa dɔ̃ la vi ta abatɥ
dɔ̃ lə pʁelyʒə ʁətjɛ̃ tεz- ɑ̃nɥi
tə mənɑ̃ a eklate, kɔmə œ̃n- ɔby
ɔ twa dusə fijə, pʁizə dynə eʁɑ̃sə nɔktyʁnə
ɔ twa dɔ̃ la lynə kaʃə tɔ̃ sɔlεj
dɔ̃ lə tɑ̃ tə ʁɑ̃ si tasityʁnə
u ta vi tɔfʁə ynə ʒwa sɑ̃ vεjə
puʁkwa tɔ̃ kœʁ dwa εtʁə si sεɲɑ̃ ?
puʁkwa tεz- iø sɔ̃t- ɑ̃bome paʁ la tʁistεsə ?
tu səla ε si ɛ̃siɲifjɑ̃
mεz- ɔfʁə ɑ̃ twa ynə sεʁtεnə saʒεsə
ʒə vø kə tutə tɔ̃n- amə deʃy
tu tɔ̃ kɔʁz- abɑ̃dɔne dy tɑ̃
pɥisə avwaʁ kɔ̃pʁiz- e avwaʁ ly
sεtə pətitə fʁazə tə ʁəkɔnεsɑ̃ :

« tutə la sɥœʁ də ma-εnə də sə mɔ̃də pεʁdy,
kulə dɑ̃ ta pεnə ɛ̃si ʁepɑ̃dy »