Poème-France.com

Poeme : PersonnePersonne

Je ne suis personne
C’est une évidence
Je ne suis rien

Les gens me trouvent agréable
Moi je me pense banale
Je ne suis rien d’extraordinaire
Je ne fais rien qui sorte de l’ordinaire.

Je respire, je souris, je vis
Parce qu’il le faut c’est ainsi.
Je n’aime pas autant que je le voudrai
On ne m’aime pas autant que j’aimerai.

Je vis avec pleins de rêves
Que je ne réaliserai jamais
Parce qu’il est déjà trop tard
Et que j’ai eu peur d’essayer.

Alors je me complais
Dans le confort
Dans ce qui m’est accessible sans trop d’effort
Et de ce dont je peux me contenter.

Je continuerai ma vie
Dans le même état dans lequel je suis aujourd’hui
Dans le vide, le néant
Sans jamais devenir quelqu’un

Parce que je n’en peux plus de rêver, d’espérer
A des choses qui ne m’arriveront jamais
A tous ces rêves, légendes et autres contes de fées je n’y crois plus
Espérer cette vie utopique je n’en peux plus.

Il faut savoir grandir, murir, tourner la page
Et enfin regarder la réalité en face.
Je n’atteindrai jamais LE bonheur
J’essaierai seulement de m’en approcher.

C’est pourquoi je me marierai avec un homme que j’aimerai mais pas tellement
Mais il sera gentil et bienveillant
Il sera loin du prince charmant
Mais comme tout le reste le prince n’était que faux-semblant.

J’aurai des enfants
J’essaierai d’être une bonne mère
Et je ferai le bilan de me vie en regardant en arrière.

Ma vie sera pleine de regrets
Mes rêves je les aurais laissés tombé
Ils ne se seront jamais réalisés
Mais j’en serai là et il me faudra continuer.

Et le temps passera
Mes enfants seront partis
Et il sera venu le temps pour moi
De partir aussi.

Je mourrai avec des rêves pleins la tête
Je ne serai devenu qu’un souvenir.
Puis 3 générations plus tard mon nom n’évoquera plus rien.

Je n’aurai rien gravé dans le marbre
Je ne serai jamais dans un livre où l’on commémorera ma mémoire.

Puisque j’aurai vécu en étant personne
Je serai morte en étant personne
J’aurai simplement foulé des chemins sur cette terre.
Mais comme pour des millions d’autres gens
Je n’aurai été que de passage sur la terre
Et puis comme tous autres je tomberai dans le néant.
Caynd

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə sɥi pεʁsɔnə
sεt- ynə evidɑ̃sə
ʒə nə sɥi ʁjɛ̃

lε ʒɑ̃ mə tʁuve aɡʁeablə
mwa ʒə mə pɑ̃sə banalə
ʒə nə sɥi ʁjɛ̃ dεkstʁaɔʁdinεʁə
ʒə nə fε ʁjɛ̃ ki sɔʁtə də lɔʁdinεʁə.

ʒə ʁεspiʁə, ʒə suʁi, ʒə vis
paʁsə kil lə fo sεt- ɛ̃si.
ʒə nεmə pa otɑ̃ kə ʒə lə vudʁε
ɔ̃ nə mεmə pa otɑ̃ kə ʒεməʁε.

ʒə vis avεk plɛ̃ də ʁεvə
kə ʒə nə ʁealizəʁε ʒamε
paʁsə kil ε deʒa tʁo taʁ
e kə ʒε y pœʁ desεje.

alɔʁ ʒə mə kɔ̃plε
dɑ̃ lə kɔ̃fɔʁ
dɑ̃ sə ki mεt- aksesiblə sɑ̃ tʁo defɔʁ
e də sə dɔ̃ ʒə pø mə kɔ̃tɑ̃te.

ʒə kɔ̃tinɥəʁε ma vi
dɑ̃ lə mεmə eta dɑ̃ ləkεl ʒə sɥiz- oʒuʁdɥi
dɑ̃ lə vidə, lə neɑ̃
sɑ̃ ʒamε dəvəniʁ kεlkœ̃

paʁsə kə ʒə nɑ̃ pø plys də ʁεve, dεspeʁe
a dε ʃozə ki nə maʁivəʁɔ̃ ʒamε
a tus sε ʁεvə, leʒɑ̃dəz- e otʁə- kɔ̃tə də fe ʒə ni kʁwa plys
εspeʁe sεtə vi ytɔpikə ʒə nɑ̃ pø plys.

il fo savwaʁ ɡʁɑ̃diʁ, myʁiʁ, tuʁne la paʒə
e ɑ̃fɛ̃ ʁəɡaʁde la ʁealite ɑ̃ fasə.
ʒə natɛ̃dʁε ʒamε lə bɔnœʁ
ʒesεəʁε sələmɑ̃ də mɑ̃n- apʁoʃe.

sε puʁkwa ʒə mə maʁjəʁε avεk œ̃n- ɔmə kə ʒεməʁε mε pa tεllmɑ̃
mεz- il səʁa ʒɑ̃til e bjɛ̃vεjɑ̃
il səʁa lwɛ̃ dy pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃
mε kɔmə tu lə ʁεstə lə pʁɛ̃sə netε kə fo sɑ̃blɑ̃.

ʒoʁε dεz- ɑ̃fɑ̃
ʒesεəʁε dεtʁə ynə bɔnə mεʁə
e ʒə fəʁε lə bilɑ̃ də mə vi ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ ɑ̃n- aʁjεʁə.

ma vi səʁa plεnə də ʁəɡʁε
mε ʁεvə ʒə lεz- oʁε lεse tɔ̃be
il nə sə səʁɔ̃ ʒamε ʁealize
mε ʒɑ̃ səʁε la e il mə fodʁa kɔ̃tinɥe.

e lə tɑ̃ pasəʁa
mεz- ɑ̃fɑ̃ səʁɔ̃ paʁti
e il səʁa vəny lə tɑ̃ puʁ mwa
də paʁtiʁ osi.

ʒə muʁʁε avεk dε ʁεvə plɛ̃ la tεtə
ʒə nə səʁε dəvəny kœ̃ suvəniʁ.
pɥi tʁwa ʒeneʁasjɔ̃ plys taʁ mɔ̃ nɔ̃ nevɔkəʁa plys ʁjɛ̃.

ʒə noʁε ʁjɛ̃ ɡʁave dɑ̃ lə maʁbʁə
ʒə nə səʁε ʒamε dɑ̃z- œ̃ livʁə u lɔ̃ kɔmemɔʁəʁa ma memwaʁə.

pɥiskə ʒoʁε veky ɑ̃n- etɑ̃ pεʁsɔnə
ʒə səʁε mɔʁtə ɑ̃n- etɑ̃ pεʁsɔnə
ʒoʁε sɛ̃pləmɑ̃ fule dε ʃəmɛ̃ syʁ sεtə teʁə.
mε kɔmə puʁ dε miljɔ̃ dotʁə- ʒɑ̃
ʒə noʁε ete kə də pasaʒə syʁ la teʁə
e pɥi kɔmə tusz- otʁə- ʒə tɔ̃bəʁε dɑ̃ lə neɑ̃.