Poème-France.com

Poeme : La Mort Et La VieLa Mort Et La Vie

Un jour on se retrouvera je te le promet
Ce ne sera pas dans ce monde où nous nous sommes aimé
Mais dans un endroit qui m’est inconnu
Loin de ce lieu où nous nous sommes connu.

Je cherche en vint
Une réponse à ton départ
Tu étais une personne si bien
Un jour où j’avais besoin de toi tu pars…

Je pleur, je me sens triste et perdu
Les gens autour de moi sont tous pareil
Toi seul étais mon raillons de soleil
Le seul qui m’ait autant ému.

Vivre n’est pas toujours facile
Mais la mort l’ait encore moins
Du point de vue des vivants
Perdre une personne du même sang
Et pleurer pour elle un moment
Chaque perte est une souffrance
Un océan de larme et de connaissance.
Cél'

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ ʒuʁ ɔ̃ sə ʁətʁuvəʁa ʒə tə lə pʁɔmε
sə nə səʁa pa dɑ̃ sə mɔ̃də u nu nu sɔməz- εme
mε dɑ̃z- œ̃n- ɑ̃dʁwa ki mεt- ɛ̃kɔny
lwɛ̃ də sə ljø u nu nu sɔmə kɔny.

ʒə ʃεʁʃə ɑ̃ vɛ̃
ynə ʁepɔ̃sə a tɔ̃ depaʁ
ty etεz- ynə pεʁsɔnə si bjɛ̃
œ̃ ʒuʁ u ʒavε bəzwɛ̃ də twa ty paʁ…

ʒə plœʁ, ʒə mə sɑ̃s tʁistə e pεʁdy
lε ʒɑ̃z- otuʁ də mwa sɔ̃ tus paʁεj
twa səl etε mɔ̃ ʁajɔ̃ də sɔlεj
lə səl ki mε otɑ̃ emy.

vivʁə nε pa tuʒuʁ fasilə
mε la mɔʁ lε ɑ̃kɔʁə mwɛ̃
dy pwɛ̃ də vɥ dε vivɑ̃
pεʁdʁə ynə pεʁsɔnə dy mεmə sɑ̃
e pləʁe puʁ εllə œ̃ mɔmɑ̃
ʃakə pεʁtə εt- ynə sufʁɑ̃sə
œ̃n- ɔseɑ̃ də laʁmə e də kɔnεsɑ̃sə.